Facebook
Twitter

Mer om STFs föreningsdemokrati

Svenska Turistföreningen är en ideell medlemsorganisation och styrs därmed av en medlemsdemokrati. Det högsta beslutande organet är riksstämman. Alla som är medlemmar i STF kan vara med och kandidera som medlemsombud, och vara med och rösta fram de personer som blir medlemmarnas representanter som medlemsombud under två års tid.

STFs demokratiprocess
På riksstämman 2016 beslutade STF om en reviderad demokratisk process för att utse medlemsombud som representerar medlemmarna under riksstämman och mellan riksstämmorna. Den reviderade demokratiprocessen beskrivs här nedan.

1) Riksstämman äger rum i maj vartannat år. Nästa riksstämma kommer att äga rum i maj 2018.
2) På riksstämman representeras medlemmarna av 59 medlemsombud. 50 av dessa ombud utses av medlemmarna genom en process som består av förslag, nominering och val, som påbörjas direkt efter att riksstämman har avslutats. De övriga 9 ombuden består av nomineringskommittén som är den grupp som nominerar de kandidater som medlemmarna sedan kan välja som medlemsombud.
3) Direkt efter att riksstämman är avslutad påbörjas förslagsperioden, då kan alla STF-medlemmar föreslå kandidater som de anser är lämpliga att representera medlemmarna som medlemsombud och därmed också verka som ombud på STFs riksstämma. Förslag på kandidater kan lämnas via STFs hemsida eller genom att beställa ett formulär från STFs kundservice.
4) En nomineringskommitté som valts på riksstämman nominerar därefter minst 100 av de föreslagna kandidaterna.
5) De föreslagna kandidaterna presenteras på STFs hemsida. Därefter har alla medlemmar möjlighet att rösta på de föreslagna kandidaterna via STFs hemsida eller genom poströstning. Som medlem har du möjlighet att rösta på tre olika kandidater.
6) De valda kandidaterna presenteras sedan på STFs hemsida och verkar som medlemsombud från valet är klart fram till att nästa val äger rum två år senare.
7) Medlemsombuden samlas vid ett par tillfällen under det år det inte är riksstämma. Vid dessa tillfällen får ombuden möjlighet att diskutera viktiga framtidsfrågor inom STF och komma med inspel på eventuella förslag från styrelsen.

Alla som valts till medlemsombud ska representera alla STF- medlemmars intressen, inte bara det område som man själv verkar inom, exempelvis lokalavdelning eller vandrarhem.

Medlemsombud
I samband med riksstämman 2016 togs det beslut om övergångsbestämmelser för att komma i rätt fas i demokraticykeln. Detta innebär att de ombud som valdes inför riksstämman 2016 kommer att verka som medlemsombud fram till att nästa val är avklarat, vilket är 2018/2019.
Om medlemsombudens uppdrag
Alla medlemsombud

Var med och påverka
Du som medlem i STF kan skicka in motioner i frågor som engagerar dig och som du vill ska tas upp på riksstämman. Du kan också gå samman med andra STF-medlemmar för gemensamma frågor, kanske är din lokalavdelning eller vandrarhemsvärd intresserade av att lyfta samma saker som dig? En motion är ett förslag på förändringar eller förbättringar som riksstämman fattar beslut om.

Skicka helst din motion med e-post till riksstamma@stfturist.se, som en word- eller pdf-fil. Motioner inför 2018 års riksstämma kan skickas fram till 31 januari 2018. Instruktioner om hur du bäst formulerar en motion hittar du här.

Om du inte vill skriva en motion, är du självklart välkommen med förslag och förbättringar på verksamheten på andra sätt. Du kan tex ta kontakt med någon ur STFs styrelse och föra fram dina synpunkter direkt.

Ta chansen att vara med och påverka!

Riksstämmans innehåll
På riksstämman utses STFs styrelse. Det fattas också beslut om förslag från medlemmar (motioner) och om förslag från styrelsen (propositioner). En fastställer även medlemsavgiften och verksamhetsinriktningen för de kommande två åren samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Läs våra stadgar.

Delta i STFs demokrati
Nästa val till medlemsombud kommer att äga rum efter riksstämman 2018. Fram till dess går det bra att påverka genom att ta kontakt med något av medlemsombuden eller någon i STFs styrelse.

Suppleanter
Tio suppleanter är också framröstade av medlemmarna, i det fall någon av de ordinarie medlemsombuden inte kan medverka på riksstämman eller avsäger sig sitt uppdrag under mandatperioden. Vilka de är hittar du här.

Vill du veta mer?

  • Frågor och svar

    Svar på vanliga frågor om hur STFs medlemsdemokrati fungerar.

  • Alla medlemsombud

    De ombud som representerar medlemmarna på riksstämman.

  • Riksstämman 2016

    Allt som hände på senaste riksstämman.