Kvinna håller mobil i handen

Så här skriver du en motion

Att skriva en motion innebär att du lämnar in ett skriftligt förslag till en riksstämma. Det är ett sätt att påverka föreningen och lyfta fram något du vill förändra i organisationen. Vill du skicka en motion till stämman i maj 2024 måste du skicka in den innan 31 januari 2024. Alla medlemmar i Svenska Turistföreningen har rätt att skriva en motion.

Vad är en motion?

En motion innehåller ett förslag. Förslaget, alltså motionen, skickas in till föreningen inför en riksstämma där deltagarna sedan får ta ställning till om motionen (förslaget) ska antas eller avslås, det vill sägas godkännas eller inte godkännas. Om den antas (godkänns) ska föreningen genomföra förslaget. Hos STF är det styrelsen och medlemsombuden som tar ställning till motioner på riksstämman.

En motion innehåller ett förslag på något du vill förändra. Kanske är det något som du inte är nöjd med idag, eller något du tycker att STF borde utveckla eller jobba mer med. I Svenska Turistföreningen kan du som medlem motionera fram till den sista januari det år som det är riksstämma.

När en motion kommit in till styrelsen tar styrelsen ställning till den och rekommenderar antingen att stämman ska bifalla, avslå eller anse motionen besvarad. På stämman brukar motionerna diskuteras på ett så kallat påverkanstorg. Genom en omröstning beslutar stämman sedan om motionen bifalles eller avslås.

Hur kommer jag igång?

I ett första steg bör du fundera över om just riksstämman är rätt plats för att lyfta din fråga. Kanske är något redan på gång och då är det ju onödigt att du motionerar om det. Kontakta därför gärna någon i styrelsen eller på kansliet och fråga vad som händer inom det område du tänkt motionera om. På det sättet skaffar du dig också aktuell bakgrundsfakta till din motion.

Tips!

Det är oftast enklare att få igenom en motion som beskriver vad du vill uppnå, än en motion som anger exakt hur styrelsen/organisationen ska göra för att uppnå detta. Allt för detaljerade motioner har ofta svårt att få gehör eftersom man kan behöva ändra lite i din idé för att den ska fungera riktigt bra.

Så skriver du en motion

  • En motion är lättast att läsa och förstå om du först ger en kort bakgrund till motionen, det vill säga hur det ser ut idag på området och vad det är du vill förändra.
  • Efter det följer det verkliga yrkandet (förslaget) med den ”att-sats” som är det som stämman beslutar om. Lägg gärna ner lite extra tid på att formulera ”att-satsen” tydligt så att en utomstående kan förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen.
  • Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom stämman oftast beslutar om varje ”att-sats” för sig. Motionen ska också skrivas under med motionärernas namn.
  • Skicka sedan in motionen, innan den 31 januari 2024, till riksstamma@stfturist.se eller Svenska Turistföreningen / Motion, Box 17251, 104 62 Stockholm.

Exempel på en motion:


(Rubriken är en kort beskrivning av vad motionen handlar om:)

Mångfald i STFs styrelse

(Skriv datumet när motionen är skriven:)
3 juni 2022

(Först en förklarande bakgrund:)
En av frågorna som diskutera flitigt är hur engagemanget kan öka inom STF och framförallt hur fler yngre kan engagera sig. För att nå ett äkta engagemang bland unga tror jag att det krävs en förståelse för ungas situation idag inom STF. För att öka förtroende och legitimiteten bland unga i föreningen bör STFs styrelse kompletteras med ett ungdomsperspektiv.

En annan fråga inom föreningen är hur vi kan nå ut till personer med annan bakgrund än svensk. För att nå framgång inom detta område tror jag att organisationen måste börja inifrån. Ett sätt är att välja in personer med utländsk bakgrund på olika förtroendeposter inom STF.

(Sedan förslaget. Här är det 2 förslag. Förslaget/förslagen ska skrivas som att-satser, dvs börja med ordet ”att”:)
För att säkra ungdomsinflytandet och i längden öka engagemanget bland unga inom STF och få ett STF som speglar vårt samhälle utifrån bakgrund, föreslår jag:
– Att det i STFs styrelse alltid ska finnas minst en ledamot som är under 25 år. (Förslag 1)
– Att det i valberedningens uppdrag ska ingå att sträva efter att hitta kandidater med annan bakgrund än svensk till olika förtroendeposter. (Förslag 2)

(Avsluta med namn, adress och medlemsnummer för den som har skrivit motionen:)
Sara Johansson medlem nummer 1234567
Föreningsstigen 10
11111 Föreningssverige

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.