Integritetspolicy

– hur vi behandlar dina personuppgifter

Allmänt
STF är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. I den här integritetspolicyn kan du läsa hur STF (Svenska Turistföreningen och Svenska Turistföreningen STF AB) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kopplat till detta. Informationen vänder sig till dig som:

• Är gäst/kund hos oss
• Är medlem i STF
• Besöker vår hemsida och/eller våra plattformar i sociala medier
• Använder våra appar
• Anmält dig till något av våra nyhetsbrev
• Deltar i våra tävlingar, marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
• Deltar på något av våra läger, kurser eller seminarier
• På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via STF Medlemsservice eller STF Bokning
• Är anslutet boende till STF

Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med GDPR, den nya dataskyddslagstiftningen.

För att du ska känna till hur vi hanterar dina personuppgifter är det viktigt att du läser denna text. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.

Vad är personuppgifter? 
All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur hanterar STF personuppgifter? 
Vi behandlar dina personuppgifter enbart när vi har rättslig grund till det. I STFs övergripande policy för behandling av personuppgifter kan du läsa mer om vår bedömning av rättslig grund. Främst behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem, gäst, franchisetagare och/eller för att utföra andra åtaganden för dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Om du lämnar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att STF får behandla även dessa personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Det kan t ex handla om att du vid medlemsanmälan lämnar uppgifter om dig själv och dina familjemedlemmar, eller att du vid bokning av boende lämnar uppgifter om andra gäster.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och vi använder dem ibland för exempelvis analys, segmentering, profilering, marknadsföring och direktmarknadsföring digitalt eller via post. Vissa personuppgifter kan komma att lagras utanför EU:s gränser.

Hur länge sparar STF mina personuppgifter? 
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det raderas dina uppgifter, alternativt avidentifierar vi dina personuppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta.

Lämnar STF mina personuppgifter till någon annan? 
Vår utgångspunkt är att dina personuppgifter inte ska lämnas till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal/biträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Hur skyddar STF mina personuppgifter? 
Din integritet är viktig för oss på STF och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter och arbetar löpande med informationssäkerhet. På STF har vi riktlinjer för hur vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt, och rutiner för att säkra att de som arbetar inom STF bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi arbetar löpande med att uppdatera våra system så att vi kan logga händelser, och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period, till exempel enligt bokföringslagen.

Mina rättigheter
När dina personuppgifter har blivit registrerade i ett register får du automatiskt vissa rättigheter. De innebär i korthet att du som registrerad ska kunna få information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och att du har rätt till kontroll över dina uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade och blockerade samt att få ut utdrag över dina registrerade personuppgifter. Dessa rättigheter gäller enligt dataskydds-lagstiftningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontaktar du oss via vår Medlemsservice eller via epost (se kontaktuppgifter nedan).

• Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter vi behandlar. Du har rätt att få utdrag en gång per tolvmånadersperiod.
• Begära rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
• Begära att raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
• Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter eller att hanteringen begränsas.

För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.imy.se/

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Hur tackar jag nej till direktmarknadsföring? 
STF kan använda din e-postadress för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress för direktmarknadsföring är du välkommen att höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter, och dina uppgifter avregistreras från utskickslistan. Observera att även nyhetsbrev räknas till direktmarknadsföring.

Kontaktuppgifter
Svenska Turistföreningen 802003-5955 och Svenska Turistföreningen STF AB 556415-4259  är personuppgiftsansvariga för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras eller om du vill utöva dina rättigheter, kontakta oss på:

Svenska Turistföreningen
Box 172 51
104 62 Stockholm
E-post: info@stfturist.se
Telefon: 08-463 21 00

För att vi ska kunna hantera din begäran på bästa sätt vill vi att du uppger:

Ärende
Namn
Adress
E-post
Telefonnummer
Personnummer samt kopia av din id-handling

Om ditt ärende rör utdrag ur registret skickas utdraget till din folkbokföringsadress inom 4-6 veckor.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-17.
STFs övergripande policy för hantering av personuppgifter hittar du här.