Facebook
Twitter

Vägen till äventyret Sverige

Verksamhetsinriktning

STF ska få människor att upptäcka Sverige och vara ett naturligt val för alla som vill engagera sig i och medverka till att fler får möjligheter till upplevelser som utgår från natur- och kulturturism. Föreningen ska inspirera till resande, aktiviteter och äventyr som ger unika natur- och kulturupplevelser runtom i Sverige.

STFs ändamålsparagraf (se STFs stadgar § 1) är nyligen moderniserad och fungerar. STFs riktlinjer ger både styrning och goda möjligheter att fortsätta utveckla föreningen enligt medlemmarnas intressen. Visionen ”Upptäck Sverige” fungerar och är mer relevant än någonsin i ett samhälle med ökad urbanisering och invandring och där skolan inte längre kan förväntas vara inkörsporten till friluftslivet och guiden ut i det svenska samhället.

STFs omvärld präglas av urbanisering, segregation, digitalisering och strävan mot hållbarhet. För att möta urbaniseringen ska STF skapa upplevelser och övernattningsmöjligheter i hela Sverige samt tillfredsställa den moderna människans behov av upplevelser. Vidare ska STF för att motverka segregation skapa koncept/upplevelser som inkluderar grupper i samhället som av olika anledningar vanligtvis inte upptäcker Sverige. Föreningen måste utvecklas mot att bli genomgående digital för att kunna leva upp till förväntningar från våra medlemmar och omvärlden. Inom området hållbarhet ska STF ha en hållbar drift, erbjuda våra medlemmar och gäster hållbara produkter samt driva samhällspåverkan för hållbar turism.

För att säkra STFs överlevnad och utveckling som förening krävs en ökad relevans för våra medlemmar och potentiella medlemmar. Vidare ska föreningen sträva efter att återta en roll inom turistisk utveckling. Centralt i detta arbete är en framgångsrik opinionsbildning. De överordnade målen för de kommande två åren är fler medlemmar, fler gäster på våra anläggningar samt fler medlemmar och nya målgrupper som engagerar sig ideellt och i våra aktiviteter. Utöver ett resultat som möjliggör utveckling och investeringar så ska STF också se över möjligheterna att söka nya finansieringsformer genom bidrag, samarbeten och gåvor.

Styrelsen ska årligen ta fram en aktivitetsplan kopplad till ovanstående och baserat på denna ge riktlinjer till ledningen.

– Svenska Turistföreningens verksamhetsinriktning för åren 2016-2018.