Verksamhetsinriktning 2021-2022

STF vill få ännu fler människor att upptäcka Sverige. Vi måste därför arbeta aktivt för att vara ett naturligt val för den som vill upptäcka, såväl som för den som vill engagera sig i och medverka till att andra får möjligheten att upptäcka Sverige. Tillsammans strävar vi efter att tillgängliggöra och inspirera – alltid med hållbarhet i fokus.

STF och omvärlden

I skrivande stund befinner sig besöksnäringen i kris. När vi nu upplever konsekvenserna av utbredningen av den influensapandemi som slår hårt mot hela världssamfundet, måste vi klara av att navigera i en otroligt snabb föränderlig omvärld. Förutsättningarna för besöksnäringen har på några få veckor förändrats i grunden. STF måste i det korta perspektivet konsolidera sin verksamhet för att kunna utveckla den framtida verksamheten i en ny verklighet.

De stadiga trenderna som vi ser innebär att urbaniseringen fortgår, klimatförändringarna är ett faktum och demografiskt sker det stora förändringar, såväl i Sverige som i världen i övrigt. Samtidigt fortgår digitaliseringen i ett rasande tempo och tekniken ger stora möjligheter vilket skapar förväntningar hos såväl medlemmar som gäster och andra intressenter. För att kunna vara en modern och relevant organisation måste STF kunna navigera i denna föränderliga värld och hantera såväl de utmaningar som möjligheter som uppstår.

STF måste också förhålla sig till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling som världens länder antagit. Agenda 2030 bör genomsyra STFs verksamhet och STF ska bidra och arbeta aktivt med de mål där vi själva har rådighet och kan påverka.

Vår inriktning

Vår ambition är att vara ledande när det gäller att hela tiden sträva efter en mer hållbar turism i Sverige, där vår utgångspunkt är upplevelsen av natur och kultur. Därför är STFs fokus för åren 2021 – 2022 att ta ytterligare steg i hållbarhetsarbetet för att kunna erbjuda mer hållbar turism och friluftsliv för fler. Vi gör det med hela Sverige som bas, med hjälp av ideellt engagerande runt om i hela landet, ett växande antal hållbara, genuina och personliga boenden och genom att sprida kunskap samt bedriva opinions- och påverkansarbete.

Miljömässig hållbarhet

Den miljömässiga hållbarheten är central i STFs arbete och en förutsättning för att kunna upptäcka Sverige – idag och i framtiden. STFs klimatarbete måste växlas upp ytterligare och tydliga mål för vår klimat- och miljöpåverkan ska formuleras. Vi behöver även göra mer rörande biologisk mångfald, framförallt lokalt med tanke på styrkan i att vi finns spridda över hela landet. STF ska vara ledande inom hållbar turism och en inspirerande förebild för andra i besöksnäringen. En mer hållbar turism är på lång sikt en ödesfråga, både för näringen och människors möjligheter att resa och uppleva nya platser. Här kan STF, och inte minst alla medlemmar, bidra till en positiv utveckling.

För att minska riskerna med slitage och andra störningar på såväl natur som människor ska STF verka för att turismen i högre grad sprids över hela landet. Förutom att informera våra medlemmar och gäster om olika platser och upplevelser behöver vi även erbjuda övernattningsmöjligheter i hela Sverige som tillfredsställer människans varierande behov. Våra boenden är därför en viktig förutsättning för föreningens verksamhet och en central del i vårt arbete med att tillgängliggöra Sverige.

En grundläggande förutsättning för att kunna upptäcka hållbart är att det går att resa på ett hållbart sätt i hela vårt avlånga land. Frågor som rör infrastruktur och klimatsmart resande är därför av hög prioritet för STF.

Social hållbarhet

För att vara en relevant förening behöver vi bättre ta tillvara och spegla den mångfald som finns i dagens samhälle. Vi ska erbjuda verksamhet för de som redan upptäcker, för de som är nyfikna och just börjat upptäcka Sverige, men också till de som ännu inte tagit steget. De befintliga medlemmarna är mycket viktiga för STF och parallellt med att vi lockar nya upptäckare är det viktigt att värna och vårda relationen till de som redan är med.

Genom inspiration och kunskap gör vi naturen tillgänglig för fler. Vi ska verka för ett friluftsliv som är attraktivt och tillgängligt för många olika grupper i samhället
Den sociala hållbarheten är en viktig del i arbetet med hållbar turism. För att människor ska kunna uppleva hela Sverige som turister ska STF vara en positiv kraft för landsbygdsutveckling. Vår verksamhet kan bidra till att stärka lokalsamhällen och då vi finns i stora delar av Sverige kan vi också bidra till att stärka banden mellan stad och land.

För att möta urbaniseringen ska STF guida till tätortsnära natur- och kulturupplevelser. Genom att erbjuda relevant verksamhet i människors vardag bidrar vi till att sänka trösklar och göra naturen tillgänglig för fler. Vår utgångspunkt är att ju fler som får en naturlig relation till natur och kultur i sin vardag desto fler söker den typen av turistiska upplevelser.

Digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas, dels för att möjliggöra en effektivare och hållbarare drift, dels som ett verktyg för att få fler att upptäcka Sverige.

Ekonomisk hållbarhet

En ekonomisk självständighet är viktig för att kunna utveckla den verksamhet vi själva tror på. För att kunna förvalta och utveckla STF som förening krävs ekonomisk balans. För att säkra och stärka ekonomin på lång sikt behöver kraft läggas på det turistiska pionjärskapet. STF har många gånger varit en turistisk pionjär och vi behöver vara det i framtiden också. Vi behöver arbeta aktivt med att utveckla nya former av erbjudanden och verksamhet som gör att fler kan och vill upptäcka Sverige. Utöver detta ska STF se över möjligheten att söka finansiering genom olika former av bidrag och gåvor, men utan att bli långsiktigt beroende.

Verksamhetsinriktningen utgår från ändamålsparagrafen i STFs stadgar och pekar ut en riktning för STFs verksamhet. Styrelsen ska utifrån verksamhetsinriktningen årligen fastställa en verksamhetsplan och budget och på så sätt ge direktiv till ledningen.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.