Läs mer om hur vi anpassar verksamheten under coronautbrottet här och hur du kan stötta STF här.

Verksamhetsinriktning 2019-2020

STF vill få människor att upptäcka Sverige och måste därför vara ett naturligt val för den som vill upptäcka, såväl som för den som vill engagera sig i och medverka till att andra får möjligheten att upptäcka Sverige.

Vi gör det genom att inspirera till unika natur- och kulturupplevelser runtom i hela Sverige och att göra det otillgängliga tillgängligt.

Hållbarhet är viktigt för STFs medlemmar och ska genomsyra hela STF. Vi ska ständigt utveckla vår verksamhet i hållbar riktning och aktivt bidra till en hållbar turistisk utveckling i samhället. STF ska stå för en inkluderande turism som välkomnar alla och vi ska utveckla vår verksamhets samhällsrelevans, lönsamhet och medlemsnytta samtidigt som vi tar ett miljömässigt och socialt ansvar i allt vi gör. STFs medlemmar är i sin tur mycket viktiga för STF och samtidigt som vi vill locka nya upptäckare är det viktigt att värna och vårda relationen till de som redan är en del av STF.

Omvärldens påverkan

Visionen ”Vi får människor att upptäcka Sverige” är mer relevant än någonsin i ett samhälle med ökad urbanisering och invandring och där skolan inte längre är den självklara inkörsporten till friluftslivet och den svenska naturen. Här har STF en viktig roll att fylla. Förutom urbanisering och segregation präglas vår omvärld av digitalisering och att allt fler människor strävar efter att leva hållbart.

För att möta urbaniseringen ska STF dels guida till tätortsnära natur- och kulturupplevelser dels erbjuda övernattningsmöjligheter i hela Sverige som tillfredsställer den moderna människans behov av upplevelser. Våra boenden är därför en viktig förutsättning för föreningens verksamhet och en central del i vårt arbete med att tillgängliggöra Sverige.

Digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas, dels för att möjliggöra en effektivare och hållbarare drift, dels som ett verktyg för att få fler att upptäcka Sverige.

Vidare ska STF erbjuda upplevelser som inkluderar grupper i samhället som av olika anledningar vanligtvis inte upptäcker Sverige eller kanske inte vet vad som finns att upptäcka i Sverige.

Identitet och relevans

För att säkra en fortsatt utveckling som relevant förening krävs att vi arbetar med att stärka vår ideella identitet och erbjuda en engagerande verksamhet som uppfattas som viktig samtidigt som den rör och berör.

Genom att erbjuda relevant verksamhet i människors vardag bidrar vi till att sänka trösklar och göra naturen tillgänglig för fler. Vår utgångspunkt är att ju fler som får en naturlig relation till natur och kultur i sin vardag desto fler söker den typen av turistiska upplevelser.
Ett aktivt påverkansarbete i frågor som påverkar människors möjlighet att upptäcka Sverige är också en viktig del i vår strävan att vara relevanta. Vidare ska STF sträva efter att fortsatt ha en roll inom turistisk utveckling. Vi ska aktivt verka för att utveckla nya former av erbjudanden och verksamhet som gör att fler kan upptäcka Sverige. Nyfikenhet är en viktig faktor för att möjliggöra detta och en drivkraft som måste få stort utrymme.

Överordnade mål

De överordnade målen för perioden är medlemstillväxt och medlemsengagemang samt fler upptäcktsresande i form av gäster på våra boenden. För att underhålla våra fastigheter och verksamhetskritiska system samtidigt som vi vill ha möjlighet att utveckla ny verksamhet och erbjuda upplevelser som når nya målgrupper krävs ett ekonomiskt resultat som möjliggör såväl investeringar som utvecklingssatsningar. STF ska se över möjligheten att söka finansiering genom olika former av bidrag och gåvor, men grunden är att STF ska ha en ekonomisk självständighet för att kunna utveckla den verksamhet som vi själva tror på.

Verksamhetsinriktningen utgår från ändamålsparagrafen i STFs stadga och pekar ut en riktning för STFs verksamhet. Styrelsen ska utifrån verksamhetsinriktningen årligen fastställa en verksamhetsplan och budget och på så sätt ge riktlinjer till ledningen.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.