STFs valberedning

Svenska Turistföreningens (STF) valberedning förbereder och underlättar de val som riksstämman ska göra.

Valberedning

Ulrika Hallesius, ordförande och sammankallande, ulrika.hallesius@stfturist.se
Johanna Lavett, ledamot johanna.lavett@stfturist.se
Håkan Söderman, ledamot hakan.soderman@stfturist.se
Li Holmberg, ledamot li.holmberg@stfturist.se
Johan Ranbrandt, ledamot johan.ranbrandt@stfturist.se

Arbetsordning för STFs valberedning

Svenska Turistföreningens (STF) valberedning förbereder och underlättar de val som riksstämman ska göra. Dessa val är:

 • Styrelse
 • Revisorer
 • Nomineringskommitté
 • Ombud till bolagsstämma och representantskap

Valberedningen ska föreslå en person till varje valbar plats.

I STFs stadgar står

”Val av styrelseledamöter, revisorer, ombud till bolagsstämma och representantskap och ledamöter i nomineringskommittén bereds av en valberedning. Denna ska bestå av en ordförande och fyra andra ledamöter. Mandatperioden är två år. Ledamot kan omväljas högst två gånger. Förslag från medlemmar till valberedningen (avseende i första meningen nämnda grupper) bör vara denna tillhanda senast under januari månad det år riksstämman samlas. Skriftligt meddelande om valberedningen förslag och andra till valberedningen inkomna förslag ska senast sex veckor före riksstämman sändas till samtliga medlemsombud.”

Denna arbetsordning är framtagen för att beskriva valberedningens uppdrag och för att underlätta för STFs medlemmar att lämna förslag och välja personer genom att rösta.

Valberedningens arbete

Valberedningen bör snarast efter årsstämman ha sitt första möte för att förbereda arbetet.

Valberedningen ska:

 • Ta fram en plan för hur arbetet ska läggas upp och fördelas under perioden mellan stämmorna.
 • Vara delaktig i större sammankomster, såsom föreningskonferens, franchisekonferens etc. för att knyta personkontakter samt inhämta aktuell kunskap om STF och framtida utmaningar.
 • Aktivt uppmuntra såväl STFs medlemmar, som lokalföreningar och andra grupperingar att föreslå personer till olika förtroendeposter, exempelvis genom nyhetsbrev och tidningen Turist.
 • Tydligt visa hur valberedningen kan kontaktas och när det senast bör ske.
 • Ta del av de årliga styrelseutvärderingarna.
 • Identifiera STFs aktuella behov och utmaningar och utifrån dessa identifiera vilka kompetenser de olika grupperingarna bör ha för att möta STFs framtida utmaningar.
 • Orientera sig om den aktuella situationen inför de olika valen bland annat genom intervjuer med nuvarande ledamöter och nyckelpersoner i organisationen.
 • Ha dialog med ordföranden för styrelsen för att få kunskap i aktuella strategiska frågor m.m.
 • Genomföra urval och intervjuer av kandidater till de olika uppdragen.
 • Tydliggöra för tilltänkta kandidater deras roll och uppdrag.

Valberedningen bör ta hänsyn till kandidaternas intresseinriktning, kompetens och nätverk i samhället, beredskap att sätta av tid samt ålder, kön, regional spridning i förslaget till de olika grupperna. Valberedningen ska också se till att det i de olika grupperingarna alltid finns ledamöter med kunskap om STFs verksamhet och delaktighet i STFs värderingar.

Valberedningen ska senast sex veckor före riksstämman sända förslagen till samtliga ombud på riksstämman.

Styrelsens sammansättning

Enligt stadgarna består STFs styrelse av ordförande, vice ordförande och sju andra förtroendevalda ledamöter. I STFs styrelse ska alltid ingå en person med kompetens och erfarenhet av ideellt engagemang inom STF.

Revisorernas sammansättning

Enligt stadgarna ska det finnas två revisorer och två ersättare för dem som granskar STFs verksamhet. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad revisor.

Nomineringskommitténs sammansättning

Nomineringskommittén består av 1 ordförande och 8 ledamöter som väljs av riksstämman efter att STFs valberedning lagt fram förslag på lämpliga kandidater. Förslaget från valberedningen ska sättas samman utifrån en god spridning av kön, ålder och geografi. Ledamöterna ska också ha god kunskap om alla intresseområden inom STF.

Ombud till bolagsstämma och representantskapets sammansättning

Representantskapet består av fem STF-medlemmar.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.