STFs stadgar

Svenska Turistföreningen är en medlemsorganisation med det övergripande syftet att främja svensk turism och sprida kännedom om vår natur och kultur.

STF ska vara bäst på natur- och kulturupplevelser i Sverige och verksamheten ska vara baserad på långsiktig och hållbar utveckling. Vi är bäst på att få människor att upptäcka Sverige och vi uppfattas som det naturliga valet för alla som vill resa och uppleva natur och kultur i Sverige.

STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN

  • Antagna vid årsmöte den 24–25 maj 1997
  • Senast reviderade vid riksstämman den 2-8 maj 2022.

Paragraf 1 – Ändamål och verksamhetsidé
Svenska Turistföreningens ändamål är att erbjuda och verka för hållbar turism och ett hållbart friluftsliv. Vi utgår från upplevelsen av natur- och kulturmiljöer i Sverige och genom vår verksamhet värnar vi värdet av dessa.

STF gör detta genom att:

  • erbjuda berikande upplevelser och ett brett urval av boenden,
  • sprida kunskap om och väcka lust till friluftsliv, natur- och kulturturism,
  • främja hållbar turism och ett hållbart friluftsliv i Sverige.

Svenska Turistföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation öppen för alla.

Paragraf 2 – Medlemmar

STF har tre kategorier medlemmar: senior, vuxen och ungdom.

Paragraf 3 – Organisation

För STFs centrala verksamhet finns ett kansli under ledning av en generalsekreterare. För därtill lämpad verksamhet kan aktiebolag under ledning av en verkställande direktör bildas. För lokal verksamhet bildas lokalavdelningar. Medlem i STF kan efter anmälan bli medlem i en eller flera lokalavdelningar.

Bildande av lokalavdelning, dess verksamhetsområde och stadgar ska underställas STFs styrelse för godkännande.

 Paragraf 4

STFs högsta beslutande organ är riksstämman. Riksstämman samlas till möte vartannat år senast i maj månad.

 Paragraf 5

Riksstämman består av lägst 40 och högst 59 medlemsombud varav 50 väljs av föreningens senior-, vuxen- och ungdomsmedlemmar i en valkrets omfattande hela Sverige. Detta val bereds av en nomineringskommitté efter att medlemmarna fått möjlighet att föreslå kandidater.  Medlemsombuden utses senast under december månad det år ordinarie riksstämma har ägt rum och verkar sedan som medlemsombud fram till att nästa val är avslutat. Vid rösträkning efter valet till riksstämman utses, förutom ordinarie ombud 10 suppleanter med turordning utifrån hur många röstervederbörande har erhållit. Suppleanterna ska träda in i tur och ordning i de fall ordinarie medlemsombud avlider/avsäger sig uppdraget eller har varaktigt förhinder eller som ombud vid riksstämman om något medlemsombud får förhinder att delta.

Övriga 9 medlemsombud består av nomineringskommittén som väljs på riksstämman och verkar som medlemsombud till och med kommande riksstämma. Medlem av nomineringskommittén kan väljas om högst två gånger.

Nomineringskommitténs uppdrag, medlemsombudens uppdrag, valberedningens uppdrag och valets genomförande regleras närmare i av riksstämman fastställda instruktioner.

 Paragraf 6 Riksstämma

Skriftlig kallelse till riksstämman tillsammans med föredragningslista och övriga handlingar ska sändas till medlemsombuden senast sex veckor före mötet.

Vid riksstämman ska förekomma:

– val av ordförande och sekreterare för mötet

– val av justerare

– godkännande av röstlängd

– fråga om mötet blivit behörigen utlyst

– fastställande av dagordning för mötet

– fastställande av mötesordning för stämman

– behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med redogörelse för innehåll och omfattning av verksamheten, revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, allt avseende det senaste verksamhetsåret.

– information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år

– behandling av långsiktigt övergripande styrdokument för STF

– beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman

– beslut i ärenden som väckts genom motion

– beslut angående medlemsavgifter för den kommande tvåårsperioden

– val av ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter

– val av revisorer och suppleanter för dem

– val av fem ombud till bolagsstämma för STFs bolag och för bildande av representantskap enligt § 9

– val av 8 ledamöter samt 1 ordförande till nomineringskommittén för uppgifter enligt § 5

– val av valberedning

– val av arbetsgrupp, bestående av 3 personer (varav en sammankallande) för att bereda val av valberedning.

Innan beslut fattas av riksstämman bör ärendena vara föremål för genomgång och diskussion företrädesvis under mötets första dag.

Fråga som inte angivits på föredragningslistan får, efter beslut av riksstämman, upptagas till överläggning men inte till omröstning och beslut.

Enskild medlem har rätt att närvara vid riksstämman i mån av plats, och motionär har rätt att närvara och yttra sig vid behandling av egen motion. Suppleant till medlemsombud har närvaro- och yttranderätt, dock inte rösträtt, vid riksstämman.

 Paragraf 7  – Motioner

Motionsrätt till riksstämman tillkommer lokalavdelning, andra STF-föreningar och alla medlemmar. Motioner ska insändas till styrelsen senast under januari månad det år STF håller riksstämma. Styrelsen ska yttra sig över motionen.

 Paragraf 8 – Valberedning

Val av styrelseledamöter, revisorer, ombud till bolagsstämma och representantskap och ledamöter i nomineringskommittén bereds av en valberedning. Denna ska bestå av en ordförande och fyra andra ledamöter. Mandatperioden är två år. Ledamot kan omväljas högst två gånger. Förslag från medlemmar till valberedningen (avseende i första meningen nämnda grupper) bör vara denna tillhanda senast under januari månad det år riksstämman samlas. Skriftligt meddelande om valberedningen förslag och andra till valberedningen inkomna förslag ska senast sex veckor före riksstämman sändas till samtliga medlemsombud.

Valet av valberedning bereds av en av riksstämman utsedd arbetsgrupp bestående av 3 personer, varav en ska vara sammankallande. Arbetsgruppen ska senast 6 veckor före riksstämman presentera sitt förlag på kandidater till valberedningen för samtliga medlemsombud och styrelsen.

 Paragraf 9 – Representantskap

Representantskapet, som består av fem STF-medlemmar, väljs på riksstämman och verkar som representantskap till och med nästa riksstämma. Representantskapet granskar mellan de ordinarie riksstämmorna det senaste årets verksamhet i den omfattning som framgår av § 6 andra stycket sjunde strecksatsen. Medlem av representantskapet som inte är valt medlemsombud har yttrande och förslagsrätt vid riksstämma och extra riksstämma men inte rösträtt.

 Paragraf 10 –  Extra riksstämma

Extra riksstämma utlyses av styrelsen när så erfordras, när revisorerna så påfordrar eller när för visst ändamål minst en tredjedel av medlemsombuden begär detta. Kallelse till extra riksstämma ska jämte föredragningslista sändas till medlemsombuden senast tre veckor före stämman. Vid extra riksstämma behandlas endast frågor som föranlett stämman och som upptagits på föredragningslistan

 Paragraf 11 – Omröstning

Vid ärendes avgörande vid riksstämma eller extra riksstämma har medlemsombud och var och en av styrelsens ledamöter en röst. Styrelsens ledamöter får dock icke rösta i frågor som gäller ansvarsfrihet eller val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Val sker med slutna sedlar om något ombud begär det. Vid lika röstetal skiljer lotten.

 Paragraf 12 – Styrelse

STFs styrelse består av ordförande, vice ordförande och sju övriga förtroendevalda ledamöter. Samtliga förtroendevaldas mandatperioder löper under tiden till och med nästa ordinarie riksstämma. STFs anställda får utse två ledamöter att därutöver ingå i styrelsen.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Den sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutför då minst sju ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott.

 Paragraf 13

Styrelsen åligger att handha STFs angelägenheter i alla de frågor som inte är särskilt undantagna i dessa stadgar eller som är hänskjutna till riksstämmans avgörande. Över sin förvaltning avger styrelsen årligen verksamhetsberättelse.

 Paragraf 14 –  Rådgivande nämnder

För särskilda områden av STFs verksamhet kan styrelsen tillsätta rådgivande nämnder.

 Paragraf 15  – Revision

För granskning av STFs verksamhet ska finnas två revisorer och två ersättare för dem. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad revisor. Dessa väljs för tiden till och med nästa ordinarie riksstämma.

 Paragraf 16 –  Stadgeändring

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande riksstämmor.

En ändring eller ett tillägg kan också beslutas vid en riksstämma med två tredjedels majoritet.

 Paragraf 17 – Upplösning av föreningen

För upplösning av STF fordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande riksstämmor.

Övergångsbestämmelse:

Den, som enligt föreningens tidigare stadgar blivit ständig medlem, bibehåller sitt medlemskap och därmed förenade rättigheter och medlemsförmåner.

STF Stadgar

Här nedanför kan du ladda ned STFs stadgar. Reviderad version 2022.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.