Facebook
Twitter

Vägen till äventyret Sverige

STFs stadgar

STF är en medlemsorganisation med det övergripande syftet att främja svensk turism och sprida kännedom om vår natur och kultur. Vi ska vara bäst på natur- och kulturupplevelser i Sverige och verksamheten ska vara baserad på långsiktig och hållbar utveckling. Vi är bäst på att få människor att upptäcka Sverige och vi uppfattas
som det naturliga valet för alla som vill resa och uppleva natur och kultur i Sverige.

Stadgar för Svenska Turistföreningen
Antagna vid årsmöte den 24–25 maj 1997
Reviderade vid årsmöte den 25–26 maj 2002
Reviderade vid årsmöte den 17–18 maj 2003
Reviderade vid årsmöte den 15–16 maj 2004
Reviderade vid riksstämma den 29-30 maj 2010
Reviderade vid riksstämma den 12-13 maj 2012
Reviderade vid riksstämman den 10-11 maj 2014
Reviderade vid riksstämman den 14-15 maj 2016

§ 1 Ändamål och uppgifter
Svenska Turistföreningen (STF) har till ändamål att främja medlemmarnas intresse av och möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige.

STF gör detta genom att:

 • främja och utveckla den turism som utgår från upplevelsen av natur och kultur.
 • värna och informera om natur, kultur och miljö i Sverige utifrån ett turistiskt perspektiv.
 • verka för och sprida kunskap om ekoturism;
 • erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och berikande aktiviteter.
 • i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden.

Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 2 Medlemmar
STF har tre kategorier medlemmar, nämligen vuxen, ungdom och barn.

§ 3 Organisation
För STFs centrala verksamhet finns ett kansli under ledning av en generalsekreterare. För därtill lämpad verksamhet kan aktiebolag under ledning av en verkställande direktör bildas. För lokal verksamhet bildas lokalavdelningar. Medlem i STF kan efter anmälan bli medlem i en eller flera lokalavdelningar.

Bildande av lokalavdelning, dess verksamhetsområde och stadgar ska underställas STFs styrelse för godkännande.

§ 4
STFs högsta beslutande organ är riksstämman. Riksstämman samlas till möte vartannat år senast i maj månad.

§ 5
Riksstämman består av lägst 40 och högst 59 medlemsombud varav 50 väljs av föreningens vuxen- och ungdomsmedlemmar i en valkrets omfattande hela Sverige. Detta val bereds av en nomineringskommitté efter att medlemmarna fått möjlighet att föreslå kandidater. Medlemsombuden utses senast under december månad det år ordinarie riksstämma har ägt rum och verkar sedan som medlemsombud fram till att nästa val är avslutat.
Övriga 9 medlemsombud består av nomineringskommittén som väljs på riksstämman och verkar som medlemsombud till och med kommande riksstämma. Medlem av nomineringskommittén kan väljas om högst två gånger.

Nomineringskommitténs uppdrag, medlemsombudens uppdrag, valberedningens uppdrag och valets genomförande regleras närmare i av riksstämman fastställda instruktioner.

§ 6 Riksstämma
Skriftlig kallelse till riksstämman tillsammans med föredragningslista och övriga handlingar ska sändas till medlemsombuden senast sex veckor före mötet.

Vid riksstämman ska förekomma:

 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • val av justerare
 • godkännande av röstlängd
 • fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 • val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning
 • fastställande av dagordning för mötet
 • fastställande av mötesordning för stämman
 • behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med redogörelse för innehåll och omfattning av verksamheten, revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, allt avseende det senaste verksamhetsåret
 • information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år
 • framläggande för riksstämmans behandling och godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för de två närmast följande kalenderåren
 • beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman
 • beslut i ärenden som väckts genom motion
 • beslut angående medlemsavgifter för den kommande tvåårsperioden
 • val av ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter
 • val av revisorer och suppleanter för dem
 • val av fem ombud till bolagsstämma för STFs bolag och för bildande av representantskap enligt § 9
 • val av nomineringskommitté för uppgifter enligt § 5
 • val av valberedning

Innan beslut fattas av riksstämman bör ärendena vara föremål för genomgång och diskussion företrädesvis under mötets första dag.

Fråga som inte angivits på föredragningslistan får, efter beslut av riksstämman, upptagas till överläggning men inte till omröstning och beslut.

Enskild medlem har rätt att närvara vid riksstämman i mån av plats, och motionär har rätt att närvara och yttra sig vid behandling av egen motion.

§ 7 Motioner
Motionsrätt till riksstämman tillkommer lokalavdelning, andra STF-föreningar och alla medlemmar. Motioner ska insändas till styrelsen senast under januari månad det år STF håller riksstämma. Styrelsen ska yttra sig över motionen.

§ 8 Valberedning
Val av styrelseledamöter, revisorer, ombud till bolagsstämma och representantskap och ledamöter i nomineringskommittén bereds av en valberedning. Denna ska bestå av en ordförande och fyra andra ledamöter. Mandatperioden är två år. Ledamot kan omväljas högst två gånger. Förslag från medlemmar till valberedningen (avseende i första meningen nämnda grupper) bör vara denna tillhanda senast under januari månad det år riksstämman samlas. Skriftligt meddelande om valberedningen förslag och andra till valberedningen inkomna förslag ska senast sex veckor före riksstämman sändas till samtliga medlemsombud.

§ 9 Representantskap
Representantskapet, som består av fem STF medlemmar, väljs på riksstämman och verkar som representantskap till och med nästa riksstämma. Representantskapet granskar mellan de ordinarie riksstämmorna det senaste årets verksamhet i den omfattning som framgår av § 6 andra stycket åttonde strecksatsen. Medlem av representantskapet som inte är valt medlemsombud har yttrande och förslagsrätt vid riksstämma och extra riksstämma men inte rösträtt.

§ 10 Extra riksstämma
Extra riksstämma utlyses av styrelsen när så erfordras, när revisorerna så påfordrar eller när för visst ändamål minst en tredjedel av medlemsombuden begär detta. Kallelse till extra riksstämma ska jämte föredragningslista sändas till medlemsombuden senast tre veckor före stämman. Vid extra riksstämma behandlas endast frågor som föranlett stämman och som upptagits på föredragningslistan.

§ 11 Omröstning
Vid ärendes avgörande vid riksstämma eller extra riksstämma har medlemsombud och var och en av styrelsens ledamöter en röst. Styrelsens ledamöter får dock icke rösta i frågor som gäller ansvarsfrihet eller val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Val sker med slutna sedlar om något ombud begär det. Vid lika röstetal skiljer lotten.

§ 12 Styrelse
STFs styrelse består av ordförande, vice ordförande och sju övriga förtroendevalda ledamöter. Samtliga förtroendevaldas mandatperioder löper under tiden till och med nästa ordinarie riksstämma. STFs anställda får utse två ledamöter att därutöver ingå i styrelsen.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Den sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutför då minst sju ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott.

§ 13
Styrelsen åligger att handha STFs angelägenheter i alla de frågor som inte är särskilt undantagna i dessa stadgar eller som är hänskjutna till riksstämmans avgörande. Över sin förvaltning avger styrelsen årligen verksamhetsberättelse.

§ 14 Rådgivande nämnder
För särskilda områden av STFs verksamhet kan styrelsen tillsätta rådgivande nämnder.

§ 15 Revision
För granskning av STFs verksamhet ska finnas två revisorer och två ersättare för dem. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad revisor. Dessa väljs för tiden till och med nästa ordinarie riksstämma.

§ 16 Stadgeändring
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande riksstämmor.

En ändring eller ett tillägg kan också beslutas vid en riksstämma med två tredjedels majoritet.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av STF fordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande riksstämmor.

Övergångsbestämmelse:
Den, som enligt föreningens tidigare stadgar blivit ständig medlem, bibehåller sitt medlemskap och därmed förenade rättigheter och medlemsförmåner.