Sten Branders blomsterbacke

Blomsterbacken i Abisko skapades på 1960-talet av fjällprofilen Sten Brander för att visa fjällvärldens unika växtlighet. 2023 återinvigdes backen i ett samarbete mellan Naturum Abisko och Svenska Turistföreningen.

Blomsterbacken i Abisko skapades på 1960-talet av fjällprofilen Sten Brander. 2023 återinvigdes backen, i ett samarbete mellan Abisko Naturum och Svenska Turistföreningen.

Sten Brander (1919-2018) var under hela sitt vuxna liv nära knuten till Svenska Turistföreningen och dess fjällverksamhet. Han var en av Sveriges främsta alpinister och verkade i alla år som guide och färdledare. Sten uppskattade mest att arbeta med barn och ungdomar och ge dem en entrébiljett till fjällen.

I flera decennier ansvarade han för flera av STF:s fjällstationer såsom Sylarna och Storulvån i Jämtland och Kittelfjäll i Västerbottenfjällen. Mellan 1962 och 1978 var han föreståndare vid Abisko turiststation. Sten Brander var också en skicklig amatörfotograf med stort intresse för fåglar och fjällflora. Blomsterbacken kom till för att visa på fjällvärldens unika växtlighet. Tack vare en donation från en engagerad STF-medlem har den kunnat återskapas – i enlighet med Sten Branders motto: Det vi har kunskap om, det vill vi också bevara.

Vem var Sten Brander?

Sten föddes av svenska föräldrar vid älven Glomma i Norge där hans far jobbade inom vattenkraften. Under uppväxten i Norge var Sten engagerad scout (spejder) men också en aktiv skidåkare och backhoppare. Efter avklarad skolgång i Norge flyttade Sten till Göteborg för att studera till ingenjör vid Chalmers. Då utbröt andra världskriget vilket kom att förändra Stens framtidsplaner.

På sin 21-årsdag i april 1940 klev Sten av tåget vid Abisko Turiststation. Förutom krigets allvar kom han då i kontakt med den svenska fjällvärlden och med STF, Svenska Turistföreningen. Detta kom sedan att prägla honom för återstoden av livet.

Efter krigsslutet hamnade Sten som fjällguide och hästförare på STF Kebnekaise Fjällstation. Han kom sedan att anställas av STF som föreståndare eller platschef, som det numera kallas, på fjällstationerna i Sylarna och Kittelfjäll. 1962 kom han åter till Abisko – denna gång som föreståndare. I Abisko blev han kvar fram till 1978. Sten avslutades sin tid som anställd inom STF som föreståndare/platschef på Storulvåns fjällstation innan han gick i pension 1984.
Efter sin pensionering verkade Sten som guide och färdledare för olika STF-arrangemang med alltifrån seniorer till det han uppskattade allra mest, att arbeta med barn och ungdomar i fjällen.

Under sin tid i Abisko utvecklade Sten sitt intresse för fotografering. Kopplat till detta växte hans intresse för flora och fauna. Det var framför allt fjällfloran och fåglar som stod i Stens fokus. Sten var också en kunskapsspridare. Otaliga var hans föredrag runt om i Sverige. Sten ansvarade för ett stort antal klätter- och högfjällskurser genom åren främst i Kebnekaiseområdet. Han såg ungdomen som en viktig målgrupp för att sprida kunskap om fjällen. Till exempel arrangerade han under många år ”Fjälläventyret”, ett fjällarrangemang för ungdomar.

Ett annat exempel på Stens ambition som kunskapsspridare är den blomsterbacke han skapade utanför Abisko Turiststation. Tack vare en donation, av den fjällengagerade medlemmen Ingemund Hägg, har STF i samverkan med naturum i Abisko återskapat blomsterbacken för dagens besökare i enlighet med Stens Branders vision – ”att det vi har kunskap om det vill vi också bevara”.

Läs mer om Blomsterbacken här

 

Welcome to Sten Brander’s Floral Hill

Floral Hill in Abisko was created in the 1960s by mountain enthusiast Sten Brander to show the unique flora of the mountain world. In 2023 the hill was re-inaugurated after a cooperation project between Naturum visitor centre in Abisko and the Swedish Tourist Association.

Throughout his adult life, Sten Brander (1919 – 2018) had close links to the Swedish Tourist Association, STF, and its mountain activities. He was one of Sweden’s foremost mountaineers and four years functioned as a guide and Pathfinder. Most of all, Sten enjoyed working with children and young people and giving them an entrance ticket to the mountains. For decades, he was responsible for several of the Association’s mountain stations, including Sylarna and Storulvån in Jämtland County and Kittelfjäll in the mountains of Västerbotten County. From 1962 to 1978, he was superintendent here at Abisko Tourist Station.

Sten Brander was also a skilled amateur photographer with a keen interest in birds and mountain flora. Floral Hill in Abisko was created to show the unique flora of the mountain world. Thanks to a donation by a committed STF member, it has been possible to recreate Floral Hill, in the spirit of Sten Brander’s motto: “What we have knowledge of, we also want to preserve.”

Who was Sten Brander?

Sten was born of Swedish parents on the River Glomma in Norway, where his father worked in hydropower. During his youth in Norway, Sten was an engaged scout (spejder) as well as an active skier and ski jumper. After finishing school in Norway, Sten moved to Gothenburg in Sweden to study at Chalmers School of Engineering. Then the Second World War broke out, which would change Sten’s plans for the future.

On his 21st birthday in April 1940, Sten stepped off a train at Abisko Tourist Station. Besides grim wartime conditions, he also came in contact with the Swedish mountains and with the Swedish Tourist Association, STF. This would characterise the rest of his life. When the war ended, Sten found himself working as a mountain guide and horse handler at STF Kebnekaise Mountain Station. He would later be employed by STF as a superintendent, or local manager as it is called today, at the mountain stations Sylarna and Kittelfjäll.

In 1962 he returned to Abisko – this time as superintendent. He remained in Abisko until 1978. Sten ended his time as an employee of STF in the capacity of superintendent/local manager of Storulvån mountain station before retiring in 1984. After retiring, Sten worked as a guide and tour guide for different STF activities, working with all ages from seniors to those he most enjoyed working with, children and young people, in the mountains.

During his time in Abisko, Sten developed an interest in photography. Linked to this, his interest in flora and fauna grew. It was above all alpine flora and birds that Sten focused on.Sten was also a person who shared knowledge. He held countless lectures all over Sweden. Sten led a large number of courses in climbing and the high mountains over the years, mainly in the Kebnekaise area. He considered young people an important target group with whom he shared mountain know-how. For example, for many years he organised “Fjälläventyret” (The Mountain Adventure), a mountain event for young people.
Another example of Sten’s drive to spread knowledge is the Floral Hill he created in front of Abisko Tourist Station.

Thanks to a donation from the STF member Ingemund Hägg and his passion for the mountains, STF in collaboration with Naturum visitor centre in Abisko has recreated Floral Hill for today’s visitors in the spirit of Sten Brander’s vision – “What we have knowledge of, we also want to preserve”.

Read more about the Floral Hill

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.