Ny markupplåtelse för STF i Jämtland/Härjedalen

Länsstyrelsen Jämtlands län har den 12 december 2023 godkänt STFs ansökan om förnyad markupplåtelse i västra Jämtlandsfjällen och delar av Härjedalen. Det nya arrendeavtalet för STFs fjällstationer och fjällstugor på statlig renbetesmark i området är i enlighet med den ansökning som STF skickat in efter dialog med berörda samebyar och Länsstyrelsen. Genom att ett nytt arrendeavtal nu finns på plats kan fjällstugor och fjällstationer öppna som planerat för vintersäsongen i slutet av februari 2024.

Den 1 september 2023 ansökte Svenska Turistföreningen, STF, om ett nytt arrendeavtal för tre fjällstationer och fem fjällstugor på statlig mark i västra Jämtlandsfjällen och delar av Härjedalen då det gamla avtalet som löper ut den sista december 2023 sagts upp av Länsstyrelsen Jämtland.

För att få ett nytt markupplåtelseavtal var STF tvungna att göra förändringar. Detta för att Länsstyrelsen gjort bedömningen att omfattningen av STFs verksamhet i området bidragit till avsevärd störning på renskötseln. Nu är det nya avtalet undertecknat och STF fortsätter att erbjuda sovplatser, självhushåll och butiker för fjällvandrare och skidåkare men från 2024 kommer vi att  stänga restaurangen på Blåhammaren (2028 även på Sylarna och Helags), minska antalet bäddar på Sylarna och Blåhammaren, ändra öppettiderna samt avveckla Gåsens stugplats. Exakt vad som ska göras går att läsa i listan längre ned. Det här gör vi för att minska störning för renarna och bidra till en hållbar utveckling av området samtidigt som vi fortsätter göra naturupplevelserna tillgängliga. Genom att ta ansvar och anpassa vår verksamhet vill vi säkra det rörliga friluftslivets tillgång till fjällen på ett sätt som är hållbart på lång sikt.

Som ideell förening med 228 000 medlemmar vill vi tydligt visa vad vi står för och låta vår värderingsstyrda kompass guida oss. STFs riksstämma fattade 2022 beslut om en förändring av föreningens ändamålsparagraf samt en ny visionär målbild med sikte på 2030. Där står det att vi ska vara drivande i den hållbara omställningen av såväl turism som friluftsliv.

I Jämtland är det en unik situation som inte går att jämföra med den övriga fjällkedjan. Här är det ett spindelnät av leder som går kors och tvärs över fjället som gör det svårt för renarna att få betes- och kalvningsro. I Jämtland/Härjedalen finns inte mindre än fyra av STFs totalt åtta egendrivna fjällstationer och alla fyra ligger dessutom i en enda samebys renbetesområde. STF byggde den första fjällstugan i Jämtlandsfjällen för över 130 år sedan för att möjliggöra för det rörliga friluftslivet. Nu tar vi ansvar genom att ta ett steg tillbaka från de senaste årens utveckling och fokuserar på just det uppdrag som lagen uttrycker och för att kunna möjliggöra ett hållbart friluftsliv i minst 130 år till.

Från STFs sida har vi historiskt sett tyvärr varit dåliga på att ha de dialoger som krävs för respekt och samverkan. Vi har inte varit tillräckligt lyhörda för renskötselns situation och den dialog vi inlett ser vi fram emot att fortsätta. Genom de förändringar vi nu gör vill vi skapa förutsättningar för en bra samverkan på fjället. Det här är åtgärder som vi bedömer kan bidra till minskad störning men också en hållbar utveckling för fjällmiljön, framför allt genom att minska besökstrycket på specifika platser och dra ner på antalet transporter. STF har inte rådighet över alla de faktorer som bidrar till störning av ren, men oavsett vad andra gör eller inte gör, så ska vi som organisation arbeta med det som vi har rådighet över.

STFs nya arrendeavtal för Jämtland och delar av Härjedalen, som gäller från och med den 1 januari 2024 innebär följande förändringar jämfört med föregående avtal:

Öppettiderna på STFs fjällstationer och fjällstugor i Jämtland och Härjedalen ändras för att minska störning under särskilt känsliga perioder, t ex kalvningen. De fjällstationer och fjällstugor i Jämtland och Härjedalen som ligger i områden utan farbar väg (Sylarna, Blåhammaren, Helags, Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren och Fältjägaren) kommer vintertid vara öppna från mitten av februari som tidigare men stängs i samband med att skoterförbudet träder i kraft i slutet av april (för närvarande 19 april) och öppnar sommartid den 1 juli, undantaget STF Sylarna Fjällstation som kommer att öppna den 15 juli, och vara öppna till slutet av oktober precis som tidigare.

STF Gåsen Fjällstuga stängs för att skapa ett större område runt Bunnerfjällen där renar och framförallt deras kalvar får en chans att vara i fred. Det kommer betyda att färre människor rör sig i detta område vilket medför mindre slitage och mindre störning. Ett av husen vid stugplatsen skrivs över på Handölsdalens sameby för att vi annars skulle behöva riva huset och frakta bort rivmassorna, vilket skulle kosta föreningen mycket pengar. Hur det blir med de andra byggnaderna är i dagsläget inte klart. Enligt avtal med Länsstyrelsen ska de tas bort senast 2026 och vi undersöker möjligheterna att kunna använda stugorna på någon annan plats. Det är Naturvårdsverket som tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län ansvarar för lederna och fjällsäkerheten i området. Där meddelar Göran Gabling, biträdande enhetschef Naturvårdsenheten/ Länsstyrelsen Jämtlands län följande; ”För att trygga fjällsäkerheten under denna vinter har Länsstyrelsen ordnat så att det ska finnas kvar ett mindre säkerhetsrum på platsen. Detta är en övergångslösning för att Länsstyrelsen ska kunna säkerställa att information om förändringen har nått ut på bred front.”

Detta rum är endast avsett för nödsituationer. Vill du besöka området behöver du bära med dig tält, förnödenheter och ha (fjäll)erfarenhet. Området passar besökare som trivs med få mänskliga möten på fjället och som kan ta ansvar för sin egen säkerhet.

Se nedan karta med säkerhetsinformation från Länsstyrelsen Jämtland.

Uppdaterad information om fjällederna från Länsstyrelsen finns här!

STF Blåhammaren Fjällstation stänger vi restaurangen och minskar ner antalet bäddar till totalt 30 (motsvarar en halvering). Butiken med och självhushållsköket kommer vara kvar vilket innebär att det fortfarande är möjligt att vandra Jämtlandstriangeln med lättare packning då man köpa mat och tillaga på plats. Genom att stänga restaurangen minskar vi behovet av transporter och vi bedömer att det blir färre tältare/dagsbesökare som söker sig till just detta område om inte restaurangen finns.

STF Sylarna Fjällstation minskas antalet bäddar med 25% och senast 2028 stänger restaurangen. Självhushåll och butik kommer finnas kvar vilket innebär att det fortfarande kommer vara möjligt att vandra Jämtlandstriangeln med lättare packning då man köpa mat och tillaga på plats Men detta minskar behovet av transporter och vi bedömer att det blir färre tältare/dagbesökare om inte samma restaurangutbud finns.

STF Helags Fjällstation stänger restaurangen senast 2028. Självhushåll och butik kommer finnas kvar vilket betyder att det fortfarande kommer vara möjligt att köpa proviant och tillaga egen mat på plats. Detta minskar behovet av transporter och vi bedömer att det blir färre tältare/dagbesökare om inte samma restaurangutbud finns.

När det gäller markupplåtelse för fjällstugorna Skedbro och Rogen i södra Härjedalen har en tillfällig ansökan skickats in till och godkänts av Länsstyrelsen för vintersäsongen 2024. STF har därmed fått en förlängning av befintligt avtal för att hålla öppet som vanligt i vinter till och med april 2024. Samtidigt fortsätter dialogen med Ruvhten sijte, den sameby som har sitt renbete i Rogenområdet. De befinner sig i en ytterst utsatt situation där de blivit av med bete både i Norge och på marker i Härjedalen och beläggs dessutom med vite varje gång deras renar går över i de tidigare betesmarkerna. Hur den långsiktiga ansökan kommer utformas är därför i dagsläget inte klart.

För mer information om vad som händer under vintern 2024, läs här!

Från dialog till godkänd ansökan

Redan 2021 signalerade Länsstyrelsen att det föregående avtalet som löpte ut siste december 2023 behöver omförhandlas med nya villkor. Sedan dess har STF och de fyra berörda samebyarna – Handölsdalen, Tåssåsen, Mittådalen och Ruvhten sijte – fört dialog om hur de nya avtalsvillkoren kan utformas för att minska störning för renarna.

STFs styrelse, vald av medlemmarna har haft en stor roll under hela processen. De utsåg tidigt en strategisk grupp inom styrelsen för att lägga upp ramarna för dialog och förhandling, behandlat frågan på varje styrelsemöte och utsett en operativ arbetsgrupp som varit de som fört dialogen med samebyarna. Arbetsgruppen har bestått av Peter Fredman från STFs styrelse, Carl Johan Ingeström som har god lokalkännedom som tidigare platschef på STF Storulvån och Maria Ros-Hjelm, STFs generalsekreterare som lett gruppens arbete. Gruppen har haft personlig dialog och flera möten med samebyarna med målsättningen var att hitta en lösning som bidrar till en hållbar utveckling av en mycket uppskattad, men också känslig, natur- och kulturmiljö. Under de två år som förhandlingarna har pågått har STF informerat medlemmarna via nyhetsbrev, på riksstämman, på svenskaturistforeningen.se samt i vår medlemstidning Turist.

Den 12 december 2023 godkände Länsstyrelsen Jämtlands län STFs ansökan om förnyad markupplåtelse i västra Jämtlandsfjällen och delar av Härjedalen. Det nya arrendeavtalet för STFs fjällstationer och fjällstugor på statlig renbetesmark i området är i enlighet med den ansökan som STF skickat in efter dialog med berörda samebyar och Länsstyrelsen.

Fakta om markupplåtelser på statlig mark i västra Jämtlandsfjällen och Härjedalen

Den nya markupplåtelsen gäller från 1 januari 2024 till 31 december 2028 och omfattar fjällstationerna; Blåhammaren, Sylarna och Helags, men inte Storulvån där STF äger marken. Dessutom omfattas följande fjällstugor: Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren och Fältjägaren. En separat tillfällig markupplåtelse för fjällstugorna Skedbro och Rogen finns för 1 januari 2024 till 30 april 2024.

Antalet gästnätter på STFs egendrivna boenden i Jämtlands/Härjedalsfjällen är cirka 50 000 per år.

Markupplåtelsen ges av Länsstyrelsen men den kan enligt rennäringslagen bara ges under förutsättning att den inte leder till ”avsevärd olägenhet” för renskötseln. I det aktuella fjällområdet får bebyggelse och anläggningar enligt miljöbalken komma till stånd endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet.

Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om markupplåtelser på renbetesfjäll. I beslutsprocessen ingår ett formellt samråd med samebyarna. Det är även Länsstyrelsen som äger och förvaltar de statliga vandringslederna och ansvarar för fjällsäkerheten.

Stora delar av det aktuella området saknar formellt skydd i form av naturreservat eller nationalpark vilket innebär att det är svårare för Länsstyrelsen att reglera hur människor rör sig i området. Vålådalens naturreservat omfattar några av STFs fjällstugor och där har nya reservatsföreskrifter tagits fram av Länsstyrelsen.

Frågan i media

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.