Klimattoppmöte Kebnekaise

Den 11-14 september samlade Svenska Turistföreningen för första gången de största aktörerna inom friluftslivet för ett toppmöte på platsen där klimatförändringarna kanske syns tydligast i hela Sverige, Kebnekaise.

Under fyra dagar samlades ledare inom det organiserade friluftslivet, myndigheter och näringsliv för att diskutera hur friluftslivet påverkar klimatet och hur klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för framtidens uteliv, med fokus på klimatsmart resande. En avgörande fråga för huruvida vi kommer kunna fortsätta besöka Sveriges fantastiska natur på ett hållbart sätt. I slutet av konferensen skrev deltagande friluftsorganisationer under det vi kallar för Kebnekaiseprotokollet, ett antal åtgärder aktörerna åtar sig att genomföra och leva upp till.

Vi hoppas att deltagarna åkte hem med en större kompetens inom området friluftsliv, klimat och resande och att de känner sig inspirerade att jobba mer med dessa frågor, både enskilt och tillsammans med andra aktörer. Deltagarna har även skapat nya kontakter för att underlätta det fortsatta arbetet med att minska friluftslivets klimatavtryck. Tillsammans kraftsamlar vi för att stärka vår positiva inverkan och minska vårt klimatavtryck från resorna.

Stort tack till alla som deltog!

Gruppbild klimattoppmöte

Talare och workshopledare

 • Maria Ros Hjelm, generalsekreterare/vd Svenska Turistföreningen
 • Nina Kirchner, föreståndare Tarfala forskningsstation
 • Tomas Kuhmunen, markanvändningsexpert Sametinget
 • Anders Larsson, docent i kulturgeografi Göteborgs universitet
 • Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi Mittuniversitetet
 • Josefin Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv
 • Truls Neubeck, chef Friluftsakademin och regionstöd Friluftsfrämjandet
 • Anna-Karin Henning, generalsekreterare Scouterna
 • Emil Frodlund, vice ordförande Resenärerna
 • Sven Hunhammar, måldirektör Trafikverket
 • Dag Lokrantz-Bernitz, vd Vy Tåg
 • Oskar Kihlborg, äventyrare, programledare och utbildare
 • Peter Fredman, professor och programchef Mistra Sport & Outdoors

Mer om Klimattoppmöte Kebnekaise:

10 sep: Toppmötet inleds redan på nattåget upp till Kiruna med samtal under ledning av generalsekreterare från Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer och tillsammans med Vy Tågs ledning.

11 sep: Vandring Nikkaluokta till STF Kebnekaise Fjällstation (19 km) med gruppdiskussioner.

12 sep: Föreläsningar, samtal och workshops på STF Kebnekaise fjällstation.

13 sep: Upplever vi omgivningarna under fortsatta diskussioner. Flera guidade turer finns att välja på: vandring till Tarfala glaciärforskningsstation, topptursförsök upp på Kebnekaise/Giebmegáise sydtopp och lättare vandringar runt fjällstationen.

14 sep: Vandring tillbaka till Nikkaluokta. Buss till Kiruna för att sedan hoppa på nattåget.

Kebnekaiseprotokollet

Tillsammans minskar vi friluftslivets klimatutsläpp

Friluftslivet får människor att upptäcka vår fantastiska natur och bidrar till att fler vill värna vår planet. Hållbarhetsutmaningarna ser olika ut inom det organiserade friluftslivet, men klimatfrågan och framför allt transportfrågan förenar oss alla. Forskningen säger att det är resorna som i de flesta fall står för friluftslivets största klimatutsläpp. Här kan vi inom friluftslivets organisationer tillsammans skapa en positiv förändring för vår gemensamma framtid.

Syftet med Kebnekaiseprotokollet är att staka ut vägen för det fortsatta arbetet med klimatsmarta resor inom friluftslivet, tydliggöra vilka konkreta åtgärder som behöver ske samt etablera ett nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte i dessa frågor.

1 §. Vi står för att utan en natur i balans finns inget friluftsliv
Vi erkänner den mänskliga påverkan på klimatet och förstår att klimatförändringarna kommer att förändra förutsättningarna för det svenska friluftslivet. Vi vill bidra till att uppnå Parisavtalets 1,5 graders mål genom att systematiskt minska de reserelaterade klimatutsläppen från vår verksamhet.

2 §. Vi kraftsamlar för att stärka det organiserade friluftslivets positiva inverkan
Som friluftsorganisationer utgör vi en positiv kraft genom att erbjuda hållbara friluftsaktiviteter. Vi väcker kärlek till och respekt för naturen och vet att engagemanget för vår gemensamma miljö ökar när människor vistas i och bygger en relation till naturen. Tillsammans kraftsamlar vi för att stärka vår positiva inverkan och ökar kunskapen om klimatavtrycket från våra resor.

3 §. Vi genomför konkreta åtgärder för att minska friluftsresornas klimatavtryck
Vi åtar oss att genomföra åtgärder för ett mer klimatsmart resande på ett systematiskt och transparent sätt. Detta innebär att:

Kebnekaiseprotokollets parter skall:

 • Genomföra en övergripande klimatkartläggning av de resor verksamheten ger upphov till för att identifiera de största utsläppen.
 • Ta fram en åtgärdsplan för minskade klimatutsläpp från verksamhetens resor.
 • Underlätta för mer klimatsmarta resor i verksamheten genom konkreta åtgärder.

Kebnekaiseprotokollets parter bör:

 • Sätta upp mål för hur klimatutsläppen från verksamhetens resor ska minska.
 • Följa upp målen och åtgärderna i åtgärdsplanen kontinuerligt.
 • Införa ytterligare åtgärder om utsläppsmålen inte nås.

4 §. Vi samarbetar i påverkansfrågor för mer klimatsmarta resor till friluftslivet
För att klimatsmarta resor till friluftslivet ska bli en realitet i bred omfattning krävs stora systemförändringar och kollektivtrafiken behöver anpassas efter friluftslivets behov. Friluftslivets kraft inom påverkansarbetet blir både större och synligare om vi går samman i centrala frågor. Våra medlemmar, såväl barn som vuxna, har kunskaper och erfarenheter som kan bidra till utvecklingen av framtidens hållbara resande till friluftslivet. Vi identifierar frågor vi vill driva gemensamt och stöttar varandra för större genomslagskraft.

5 §. Vi bildar ett nytt nätverk för samverkan om klimatsmarta resor inom friluftslivet
Tillsammans kan vi snabbare ställa om för att minska vår klimatpåverkan. Därför etablerar vi nu ett nätverk som syftar till att utveckla arbetet med klimatsmart resande för det organiserade friluftslivet. Svenska Turistföreningen (STF) är initialt sammankallande för nätverket och erbjuder en plattform för fortsatt erfarenhetsutbyte och förstärkt kunskapssamarbete. Nätverket syftar även till att följa upp och utveckla arbetet under paragraferna 3 och 4 ovan. Samtliga medverkande organisationer bidrar utifrån sina förutsättningar.

6 §. Vi understryker att klimatsmart resande också ger vinster för den sociala hållbarheten
Välfungerande kollektivtrafik, samåkning, cykel och gång är exempel på klimatsmarta sätt att transportera sig som sänker trösklarna för grupper som saknar tillgång till eget motoriserat transportmedel för att komma ut i naturen. Att klimatsmarta transportmedel tillgängliggörs oavsett ålder eller sociala och ekonomiska förutsättningar bidrar till en ökad jämlikhet. En social hållbarhet som också bidrar till ökad folkhälsa och livsglädje. Genom att väga in social hållbarhet när vi arbetar med klimatsmart resande ger vi fler människor tillgång till friluftsliv på ett hållbart sätt.

7 §. Vi krokar arm och delar erfarenheter för att inspirera fler i klimatarbetet
De stora friluftsorganisationerna har ett större ansvar i att minska sitt klimatavtryck, men för att lyckas i arbetet med att minska klimatutsläppen från resor behöver många friluftsorganisationer, stora som små, arbeta tillsammans. Vi stöttar varandra och delar med oss av kunskap och erfarenheter för att möjliggöra en snabbare klimatomställning av friluftslivet. Vi uppmuntrar och stöttar både våra medlemmar och en bred allmänhet i att välja klimatsmarta transportmedel, tillsammans är vi många som kan göra skillnad!

Kebnekaise/Giebmegáise den 12 september 2023

Undertecknare i egenskap av riksorganisationer med ambitionen att undertecknandet längre fram ska omfatta hela verksamheten:

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare/VD, Svenska Turistföreningen
Maria Krafft Helgesson, ordförande, Orienteringsförbundet
Anna-Karin Hennig, generalsekreterare, Scouterna
Dag Johansson, generalsekreterare, Svenska Kanotförbundet
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Ulf von Sydow, fjällmiljöansvarig, Svenska Fjällklubben
Hugo Röjgård, projektledare stigcykling & turism, Cykelfrämjandet

I enlighet med Svenskt Friluftslivs hållbarhetspolicy stöder vi undertecknande medlemsorganisationers arbete med att uppfylla protokollet:
(stödet innebär ej något löfte om finansiella bidrag till detta arbete)

Josefine Åhrman, Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

Här kan du ladda ner protokollet som PDF

Signering kebnekaiseprotokollet

Foto: Mikael Drackner. Klicka på bilden för att ladda ner den som högupplöst

Läs mer

Läs mer om Klimattoppmötet på Turist.se

Läs mer här

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.