Just nu är det många som ringer till oss och vi har därför längre väntetider än normalt. Information från STF med anledning av coronaviruset hittar du här. Vi befinner oss i ett akut ekonomiskt läge och nu kämpar vi för att rädda vår 135-åriga förening. Läs här hur du kan hjälpa.

STFs Riktlinjer

Detta är Svenska Turistföreningens "Riktlinjer i turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor". Riktlinjerna antogs på Riksstämman 2012.

Första paragrafen i STFs stadgar säger att STF har till ändamål att främja medlemmarnas intresse av och möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige.

STF ska genom detta…

  • främja och utveckla den turism som utgår från upplevelsen av natur och kultur.
  • värna och informera om natur, kultur och miljö i Sverige utifrån ett turistiskt perspektiv.
  • verka för och sprida kunskap om ekoturism.
  • erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och berikande aktiviteter.
  • i övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden.

Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Det innebär bland annat att STF ställer sig positiv till de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen. Fungerande ekosystem, biologisk mångfald, god hushållning med naturresurserna och bevarande av natur och kulturmiljön är grundläggande förutsättningar för den turism STF representerar.

1. STF verkar för en hållbar turism i Sverige som värnar besöksmålens natur- och kulturvärden
Det innebär bland annat att STF stödjer den nationella strategin för utveckling av svensk turism samtidigt som det är av särskild vikt att säkerställa natur- och kulturvärden på ett långsiktigt hållbart sätt. STF verkar för miljövänliga allmänna kommunikationsmedel till rimliga priser och att STFs arrangemang ska sträva efter att uppfylla kraven på ekoturism.

2. STF slår vakt om allemansrätten
Det innebär bland annat att själva vistelsen på annans mark och vatten ska vara fri för både enskilda, ideella och kommersiella aktörer. Bär, svamp och liknande ska kunna plockas fritt för enskilt bruk. En god dialog med markägare ska eftersträvas.

3. STF slår vakt om strandskyddet
Det innebär bland annat att i områden där behovet av fria stränder är stort ska dispens från strandskyddet ges synnerligen restriktivt om en dispens skulle medföra att nya områden undandras allemansrätten.

4. STF slår vakt om möjligheten att uppleva bullerfri natur
Det innebär bland annat att snöskoterkörning (inte bara i fjällen) bör begränsas till leder när fri körning upplevs som störande. Skoterleder bör separeras från markerade skidleder. Vissa värdefulla sammanhängande natur- och friluftsområden bör vara helt fredade från nöjesåkning med skoter. Tillträde och hastighet för motoriserad båttrafik bör begränsas i särskilt skyddsvärda vattenområden. Överflygning på låg höjd och landning bör kanaliseras eller begränsas i områden där restriktioner gäller för skotertrafik eller motorbåtstrafik.

5. STF vill att en god tillgång till frilufts- och rekreationsområden bevaras i närheten av tätorter
Det innebär bland annat att det bör finnas både mindre områden i omedelbar anslutning till tätorterna och stora områden inom rimligt avstånd från dessa. Fler naturreservat och nationalstadsparker bör inrättas för att tillvarata miljön och stimulera människorna att utnyttja den.

6. STF vill att områden som är av värde för naturupplevelse och friluftsliv värnas effektivt
Det innebär bland annat att naturreservat och nationalparker inrättas i enlighet med antagna miljömål. Beträffande områden av riksintresse ska också behovet hos människor som inte bor på orten beaktas.

7. STF vill att det ska finnas god tillgång till leder för vandring och annat friluftsliv
Det innebär bland annat att lederna underhålls och utvecklas samtidigt som vissa områden bibehålls utan att vara tillrättalagda.

8. STF vill att värdefulla kulturmiljöer skyddas och görs tillgängliga för besökare utan att besöksmålets kvalitet påverkas
Det innebär bland annat att de svenska världsarven förvaltas på ett effektivt sätt samt att kulturvärden i högre grad bevaras genom olika former av skydd.

9. STF ska i sin verksamhet eftersträva låg energiförbrukning och miljövänliga energikällor
Det innebär bland annat att STF stödjer förnyelsebara energikällor, men anser samtidigt att stor hänsyn ska tas till friluftslivet och turismens intressen vid nya etableringar av anläggningar för energiproduktion.

10. Inom STF ligger ansvaret för förverkligandet av ovanstående riktlinjer på huvudstyrelsen och kansliet när det gäller frågor som har riksintresse och alltid vid kontakt med regering och centrala myndigheter
Det innebär bland annat att lokalavdelningarna (tidigare kretsarna) och olika intresseföreningar får – med beaktande av föregående mening – i sina områden på eget initiativ bevaka turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor i enlighet med dessa riktlinjer. Det förutsätts att samråd sker med andra lokala STF-verksamheter och med STF centralt om frågan kan ha ett riksintresse eller vara kontroversiell inom STF.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.