Bokningsvillkor

Det är viktigt att du tar del av STFs allmänna villkor. I och med att du slutför din bokning har du accepterat dessa villkor och bokningsbeloppet kommer att debiteras ditt kort. (Bokningar som görs per telefon/e-post direkt till en anläggning kan ha andra villkor.)

SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa allmänna villkor gäller mellan Svenska Turistföreningen AB (STF) och för den som själv eller genom annan träffar avtal med STF enligt vad som angetts i bekräftelsen (GÄSTEN). Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig arrangör är Svenska Turistföreningen AB, Rosenlundsgatan 60, 10462 Stockholm. Telefon 08-463 21 00. Organisationsnummer 556415-4259.

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?
Bokningen gäller för såväl STF som för GÄSTEN så snart STF bekräftat bokningen och GÄSTEN inom avtalad tid betalat hela summan (eller överenskommen anmälningsavgift) för aktuell bokningen.

NÄR SKA GÄSTEN BETALA?
GÄSTEN ska betala för bokningen senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen, om inget annat framgår ska betalning vara STF tillhanda senast på bokningsdagen. I det fall gästen ha delbetalt sin bokning ska denna slutbetalning vara STF tillhanda senast 30 dagar innan ankomst. GÄSTEN ska alltid uppge sitt bokningsnummer vid betalning samt ta med bekräftelse och kvitto vid ankomst.

Vid bokning via STF Kundservice eller Fjällbokningen tillkommer en bokningsavgift om 100kr/bokning. Ingen bokningsavgift tas ut för onlinebokningar.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?
I det fall GÄSTEN väljer att delbetala sin bokning skickar STF ut en påminnelse till angiven e-postadress senast 35 dagar innan ankomst. Bokningen avbokas sedan om inte slutbetalning är STF tillhanda senast det förfallodatum som står angivet på utskickad påminnelse.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA/OMBOKA?
Eventuell avbokning görs genom att gå in på följande länk. Uppge din e-postadress och lösenord som du hittar i din bekräftelse. Avbokning via e-post godkänns ej.

GÄSTEN kan omboka muntligen eller skriftligen till STFs Kundservice per telefon +46 (0)8 463 21 00 vardagar eller via e-post kundservice@stfturist.se. Gäller det ombokning av boende i Abisko, Blåhammaren, Helags, Grövelsjön, Kebnekaise, Saltoluokta, Storulvån, Sylarna och fjällstugor kontakta STF Bokningen per telefon +46(0)10 190 23 60 vardagar eller via e-post fjallbokning@stfturist.se. En ombokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från STF.

För ombokning är kostnaden 100kr/bokning. Vänligen ha tillgång till aktuellt bokningsnummer och betalkort. Ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning.

Boende, övriga arrangemang, paket och aktiviteter till ordinarie pris
Om GÄSTEN inte tecknat avbeställningsskydd eller om avbeställningsskydd inte gäller:

Allmänna villkor för boende (rum och bäddar):
• som avbokas senare än 7 dygn (168 timmar) alt senare än kl 18.00 dagen före ankomst behåller STF 100 % av priset för bokningen. Se Prisvillkor samt bekräftelse vad som gäller för respektive anläggning.

Allmänna villkor för övriga arrangemang (paket och aktiviteter):
• Se Prisvillkor samt bekräftelse vad som gäller för respektive paket eller aktivitet.

Boende, övriga arrangemang, paket och aktiviteter till rabatterat pris samt kampanjer och erbjudanden
Rabatterade bokningar, bokningar gjorda till kampanjpris och erbjudanden är vanligtvis inte om- och avbokningsbara vilket innebär att STF behåller 100% av priset för bokningen oavsett när avbokning sker.

STFs SKYLDIGHETER OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER
STF får ändra villkoren för bokningen i den mån GÄSTEN kan erbjudas andra likvärdiga produkter och/eller tjänster. Inträffar kostnadsökningar för STF efter det att avtalet blivit bindande för parterna får STF höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i bokningen. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före ankomst och ska omgående meddelas GÄSTEN. Bokningens pris ska sänkas om STFs kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.

Vissa av STFs aktiviteter kräver att GÄSTEN deltar i ett obligatoriskt förmöte kvällen innan. Detta är i så fall angivet i beskrivningen av aktiviteten. STF har rätt att ställa in en aktivitet på grund av säkerhetsskäl, det kan t ex handla om extremt väder eller oförutsedda hinder vid aktiviteter i fjällvärlden samt vid för få anmälda deltagare.

Om hela eller delar av GÄSTENS bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas, vars skillnader mot det GÄSTEN bokade är så små att det saknar betydelse för GÄSTEN, t.ex. vandrarhem eller hotell i samma klass, så har GÄSTEN rätt att avboka. GÄSTEN får då tillbaka allt som GÄSTEN har betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som GÄSTEN eventuellt redan hunnit utnyttja. Om en transporttjänst, evenemang eller aktivitet som ingått i bokningen inställs på kort varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställd transporttjänst/evenemang/aktivitet.

Överlåtelse av boende och arrangemang kan ske före ankomst. Vid överlåtelse av transportbiljetter, i de fall transportörens villkor medger detta, måste transportören underrättas om till vem överlåtandet skett.

Som arrangör är STF skyldiga att se till att:
• GÄSTEN får en skriftlig bekräftelse på sin bokning.
• GÄSTEN får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
• GÄSTEN informeras om alla väsentliga förändringar, som rör GÄSTENs bokning.
• GÄSTEN får disponera rummet/bädden från det klockslag som angivits på svenskaturistforeningen.se.

STF ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till GÄSTEN utan STFs vetskap och som STF inte känt till eller borde känna till (be alltid om en skriftlig bekräftelse).

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?
För att boka/ingå avtal med STF måste GÄSTEN vara 18 år. Vid boende i grupp ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges i samband med bokningstillfället. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om gäst vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

GÄSTEN måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet, transportmedlet, aktiviteten etc. GÄSTEN får inte låta fler personer övernatta i rummet, än vad som uppgavs i bokningen. Alla personer ska uppges vid bokningstillfället, STF utgår från att max 1 barn under 2 år ej använder egen bädd om inget annat anges.

Om klagomål angående störande uppträdande inkommer till anläggningen har värden rätt att omedelbart vräka GÄSTEN om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för rummet. GÄSTEN är skyldig att ersätta anläggningen för kostnader som föranletts av det ovan nämnda. Återbetalning för återstående nätter sker endast för de nätter anläggningen kan boka nya gäster.

GÄSTEN har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för GÄSTEN ska vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas.

Om GÄSTEN har något klagomål gällande rummet ska GÄSTEN i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under GÄSTENs vistelse.

GÄSTEN ska vid bokningstillfället uppge om någon av gästerna lider av någon typ av allergi så att STF som arrangör har möjlighet att erbjuda rätt rum. OBS! Det står även i beskrivningen för rummet om husdjur/rökning inte är tillåtna. STF kan ej garantera att det inte har varit något husdjur/rökning i rummet kort tid innan detta tillträdes.

GÄSTEN måste städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad om minst SEK1000 att debiteras.

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?
GÄSTEN bör vända sig direkt till STF med eventuella klagomål. Om GÄSTEN och STF inte kommer överens kan GÄSTEN vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

ÖVRIGT
Om aktuell in- och utcheckningstid inte är angiven på svenskaturistforeningen.se eller i bekräftelsen rekommenderar vi att du kontaktar anläggningen i förväg och kommer överens om detta. I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toalettpapper etc. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen!
Angivna priser är medlemspriser. Om GÄSTEN ännu inte är medlem eller blir det i samband med bokning betalar GÄSTEN ett högre pris (tillägg) per person och natt. Tillägget kan betalas i samband med bokning eller vid ankomst. På vissa aktiviteter är medlemskap obligatoriskt för att få delta.

För grupper om minst 10 personer gäller särskilda bokningsvillkor, vänligen kontakta anläggningen direkt för mer information. För idrotts-, skol- och barngrupper gäller särskilda priser och bokningsvillkor, vänligen kontakta anläggningen direkt för mer information. Barnpriser vid bokning online gäller endast familjer.

INTEGRITETSPOLICY OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter.

FORCE MAJEURE
I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför STFs kontroll som STF inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är STF fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som STF anlitat eller annan i tidigare led. STF reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför STFs kontroll.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Vissa av STFs anläggningar erbjuder avbeställningsskydd. Detta kan endast beställas i samband med bokningstillfället. Avbeställningsskyddet är personligt och gäller för de personer som tecknat detta skydd.

När gäller skyddet
Avbeställningsskyddet gäller vid sjukdom eller allvarligare händelse och endast i samband med uppvisande av läkarintyg. Det gäller endast vid allvarligare händelse, akut sjukdom eller dödsfall hos dig eller i din närmaste familj. Med närmaste familj avses: äkta hälft/registrerad partner, sambo, barn, förälder och mor-/farförälder. Du måste avbeställa resan så snart som möjligt efter att du insett att du inte kan åka.

Vad ersätter STF
Du får tillbaka allt du betalt för STF boende/paket förutom kostnaden för avbeställningsskyddet.

Välkommen till STF!
Svenska Turistföreningen