Respekt behövs mellan gruvdrift, besöks- och rennäring

Flera av STFs boenden och lokalavdelningar – men även andra intressenter – har undrat hur STF ställer sig i diskussionen kring en eventuell gruva i Gállok/Kallak. STF tog tillsammans med flertalet andra aktörer inom naturturism ställning i frågan redan 2013 och vår inställning har inte förändrats sedan dess. I diskussionen kring en eventuell gruva i Gállok/Kallak krockar flera riksintressen. STF menar att riksintressena för rennäring, naturvård och friluftsliv står över riksintresset för mineralutvinning i detta fall.

Gränsen mellan naturvärden och kulturvärden är sällan skarp. Många urbana rekreationsmiljöer präglas av höga kulturvärden, men även fjällen, kusterna och skogslandet utgör i de flesta fall en blandning av värdefulla natur- och kulturmiljöer. Den planerade gruvan utanför Jokkmokk riskerar att skada världsarvet Laponia enligt UNESCO. Från en turistisk synpunkt är samspelet mellan natur och kultur oerhört betydelsefullt och något som STF vill värna. Den planerade gruvan riskerar också att göra oåterkalleliga ingrepp i renbetesmarkerna i det aktuella området och kan med andra ord få som konsekvens att samebyars hela existens sätts på spel, och därmed renskötseln i Sareks nationalpark och i förlängningen världsarvet Laponia. Omistliga värden som Sverige som nation har förbundit sig att skydda och bevara för både omvärlden och framtida generationer.

En gruvetablering kan leda till positiva lokala samhällsekonomiska konsekvenser på kort sikt men behöver inte vara försvarbara ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Gruvbrytningen planeras hålla på under ett antal decennier, men friluftslivet och en hållbar besöksnäring har ett betydligt längre tidsperspektiv än så. Precis som länsstyrelsen i Norrbotten konstaterar så skulle Kallakgruvan innebära oåterkalleliga ingrepp i naturen och bestående påverkan på markanvändningen. Besöksnäringens roll i den svenska ekonomin blir över tid allt viktigare och kan ge intäkter och arbetstillfällen i inte bara några decennier utan i flera århundranden framåt.

STF menar att det måste finnas respekt och dialog mellan gruvdrift, besöks- och rennäring vid etablering av nya gruvor. I fallet med Kallakgruvan krockar flera riksintressen. Riksintressena för rennäring och friluftsliv kolliderar med riksintresset för mineralutvinning. Enligt miljöbalken ska det ändamål som på lämpligast sätt främjar den långsiktiga hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön väljas när sådana konflikter uppstår.

STF gör bedömningen att det i fallet i Gállok/Kallak bör leda till att den aktuella gruvdriften inte godkänns. Vi säger inte nej till alla gruvor, varken befintliga eller nya, men det måste bygga på att inblandade parter är överens. Avgörande är att det finns en respekt och dialog mellan gruvdrift, besöks- och rennäring.

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare STF

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.