Turismen i fjällen måste vara mer hållbar

Replik publicerad på SvD Debatt 231003.
Kritiker av vårt beslut om Jämtlands­fjällen säger att det måste gå att samsas på fjället. Men vår överens­kommelse med samebyarna handlar om just det, skriver företrädare för STF i en replik.

Många har, precis som skribenterna till debatt­artikeln ”Vem ska få vistas i fjällen?”, oroligt frågat sig om det framöver blir omöjligt att vandra med lätt ryggsäck i västra Jämtlands­fjällen. Vi tror att de flesta kommer att upptäcka att det går alldeles utmärkt. Om staten godkänner den nya markupplåtelse­ansökan som Svenska Turist­föreningen skickat in i samförstånd med berörda samebyar så kommer det fortsatt gå att röra sig fritt enligt allemans­rätten, att köpa matvaror på plats (ditkörda på vintern) och tillaga dem i självhushålls­köken. Och ja, fruktsoppan kommer finnas kvar, men du behöver värma den själv.

STF:s mål med dialogen tillsammans med samebyarna har varit att hitta en gemensam väg framåt och skapa förutsättningar för en bra samverkan på fjället där vi fortsatt kan tillgängliggöra ett fantastiskt fjällområde på ett sätt som är långsiktigt hållbart för människor, djur och natur. Debattörerna säger att det måste gå att samsas på fjället. STF:s överens­kommelse med samebyarna handlar om just det. Att försöka hitta rätt nivå för att kunna samexistera.

I Jämtlandsfjällen är det en unik situation som inte går att jämföra med övriga fjällkedjan. Det är ett rikt spindelnät av leder som går kors och tvärs över fjället och det är svårt för renarna att få betes- och kalvningsro. Just i denna del av fjällkedjan finns inte mindre än fyra av STF:s totalt åtta egendrivna fjällstationer och alla fyra ligger dessutom i en enda samebys renbetes­område. Antalet vandrare är betydligt fler än några hundra. Hos oss övernattar 50 000 personer om året i det aktuella området. Till det kommer tältare och alla de som besöker fjället över dagen. Hur många det är vet vi inte, men det är inte ovanligt att våra kollegor räknar till fler än 50 tält per dag utanför varje fjällstation under sommar­säsongen.

Svenska Turistföreningen, en förening med 228 000 medlemmar, har som ändamål att erbjuda och verka för hållbar turism och ett hållbart friluftsliv. STF byggde den första fjällstugan i Jämtlands­fjällen för över 130 år sedan, nu tar vi ansvar genom att ta ett steg tillbaka från de senaste årens utveckling för att kunna möjliggöra ett hållbart friluftsliv i minst 130 år till. Som ideell förening låter vi vår värderings­styrda kompass guida oss. STF:s riksstämma fattade 2022 beslut om en förändring av föreningens ändamåls­paragraf samt en ny visionär målbild med sikte på 2030. Där står det att vi ska vara drivande i den hållbara omställningen av såväl turism som friluftsliv. Nu tar vi steg i den riktningen.

I början av september skickade STF in en ansökan om ett nytt arrendeavtal i västra Jämtlands­fjällen och delar av Härjedalen. Merparten av STF:s fjällstugor och fjällstationer i området står på statlig mark i renbetesland där mark­upplåtelse från länsstyrelsen behövs. En upplåtelse kan enligt rennärings­lagen bara ges under förutsättning att den inte leder till avsevärd störning för renarna.

Det nuvarande arrendeavtalet löper ut den sista december 2023. Utan nytt avtal har vi ingen rätt att bedriva någon verksamhet alls i området, förutom vid Storulvån Fjällstation där STF själva äger marken. Redan 2021 signalerade Länsstyrelsen Jämtlands län att STF:s avtal inte skulle kunna förnyas i sin befintliga form. Detta på grund av att arrendet bidragit till en avsevärd olägenhet för renskötseln. Vi känner inte igen oss i beskrivningen att STF skulle ha påhejat denna omförhandling, däremot valde vi att acceptera det faktum att den verksamhet vi bedriver faktiskt har en negativ inverkan i området. Samtidigt som den självklart har en positiv inverkan för många människor, inte minst utifrån möjligheten till rekreation och fjällvistelse för såväl lokal­befolkning som STF:s medlemmar och gäster. Och det är just allt detta som vi försökt att balansera i den överens­kommelse som nu är gjord.

STF:s styrelse som är vald av medlemmarna har haft en betydande roll under hela processen. Man har utsett en strategisk grupp för att lägga upp ramarna för dialog och förhandling, behandlat frågan på varje styrelsemöte, utsett en operativ arbetsgrupp med representant från styrelsen och personer med god lokal­kännedom.

STF har inte rådighet över alla de faktorer som bidrar till störning av ren och vår verksamhet är långt ifrån det enda som stör, men oavsett vad andra gör eller inte gör, så måste vi som organisation arbeta med det som vi har rådighet över. Om vår verksamhet bidrar till slitage och störning på Österlen, på Öland eller någon annan plats behöver vi föra dialog med berörda parter även där. När det gäller renbetesmark har vi förutom våra egna riktlinjer också en lag att förhålla oss till.

Vi vill stå för en hållbar turism och ett hållbart friluftsliv. Ibland är besluten lätta, ibland är de svåra. Vi har ett ansvar, både gentemot våra egna medlemmar och gentemot samhället i stort, att reflektera över hur vår verksamhet påverkar de platser där vi verkar. Om trycket blir för stort på en plats behöver vi bidra till att sprida ut besökare till fler platser i landet. Ibland kan det betyda att vi behöver dra ner på verksamheten på ett ställe och i stället växla upp någon annanstans. Som ett led i detta öppnade STF den 1 september en ny anläggning strax söder om Järvsö, STF Undersvik gårdshotell och vandrarhem. Det är kanske inte ett alternativ för alla fjällturister, men för många erbjuder det här området ett rikt utbud av fina natur- och kultur­miljö­upplevelser. Varmt välkommen.

Vi säger också varmt välkommen till Jämtlands­fjällen. Ja, vi gör förändringar, men det kommer att gå utmärkt att fjällvandra och åka skidor i det här området även i framtiden. Inte på det sätt som många av oss kanske vant oss vid, men på ett sätt där vi som organisation visar större hänsyn och respekt för det område som vi vistas i. Vi som är här nu behöver ta ansvar för vad vi lämnar ifrån oss till kommande generationer. Generationer av nybörjar­vandrare, generationer av fjällälskare, generationer av samer, generationer av renskötare. Från självhushålls­kökens fönster kan vi fortsatt njuta av den vidunderligt vackra fjällmiljön vi alla vill skydda för framtiden.

Pia Jönson Rajgård, ordförande Svenska Turist­föreningen
Maria Ros-Hjelm, general­sekreterare Svenska Turist­föreningen

Länk till SvD Debatt STF: Turismen i fjällen måste vara mer hållbar | SvD Debatt

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.