STF ansöker om ny markupplåtelse i Jämtland/Härjedalen

Nu ansöker Svenska Turistföreningen, STF, om ett nytt arrendeavtal i västra Jämtlandsfjällen och delar av Härjedalen. STF kommer att fortsätta erbjuda sovplats, självhushåll samt butiker för fjällvandrare och skidåkare men vi kommer att förändra matutbudet, minska antalet bäddar, ändra öppettiderna samt avveckla en stugplats. Det här gör vi för att minska störning för renarna och bidra till en hållbar utveckling av området samtidigt som vi fortsätter göra naturupplevelserna tillgängliga.

STF, en förening med 228 000 medlemmar har som ändamål att främja och vara drivande inom hållbar turism och ett hållbart friluftsliv. STF byggde den första fjällstugan i Jämtlandsfjällen för över 130 år sedan, nu tar vi ansvar genom att ta ett steg tillbaka från de senaste årens utveckling för att kunna möjliggöra ett hållbart friluftsliv i minst 130 år till.

Genom att ta ansvar och anpassa vår verksamhet vill vi säkra det rörliga friluftslivets tillgång till fjällen på ett sätt som är hållbart på lång sikt. I samförstånd med berörda samebyar skickar STF nu in en ny ansökan till Länsstyrelsen Jämtlands län om markarrende för STFs egendrivna fjällstationer och fjällstugor i Jämtland och delar av Härjedalen. Ansökan gällande de två stugor som ligger i Rogenområdet i Härjedalen kommer att skickas in i en separat ansökan senare i höst.  

I Jämtland är det en unik situation som inte går att jämföra med övriga fjällkedjan. Det är ett spindelnät av leder som går kors och tvärs över fjället och det är svårt för renarna att få betes- och kalvningsro. Just i detta område finns inte mindre än fyra av STFs totalt åtta egendrivna fjällstationer och alla fyra ligger dessutom i en enda samebys renbetesområde. STF har en gång i tiden fått bygga fjällstugor och stationer i området för att möjliggöra för det rörliga friluftslivet, nu tar vi ett steg tillbaka från de senaste årens utveckling och fokuserar på just det uppdrag som lagen uttrycker. 

Från STFs sida har vi historiskt sett tyvärr varit dåliga på att ha de dialoger som krävs för respekt och samverkan. Vi har inte varit tillräckligt lyhörda för renskötselns situation och den dialog vi inlett ser vi fram emot att fortsätta. Genom de förändringar vi nu gör vill vi skapa förutsättningar för en bra samverkan på fjället. Det här är åtgärder som vi bedömer kan bidra till minskad störning men också en hållbar utveckling för fjällmiljön, framförallt genom att minska besökstrycket på specifika platser och dra ner på antalet transporter.  

STF ansöker nu om ett nytt arrendeavtal för Jämtland och delar av Härjedalen, som föreslås träda i kraft 1 januari 2024. Stugorna Skedbro och Rogen omfattas inte av den ansökan som nu lämnas in. De förändringar som ansökan innehåller, jämfört med dagens avtal, är: 

  • Öppettiderna på STFs fjällstationer och fjällstugor i Jämtland och Härjedalen ändras för att minska störning under särskilt känsliga perioder, t ex kalvningen. De fjällstationer och fjällstugor i Jämtland och Härjedalen som ligger i områden utan farbar väg (Sylarna, Blåhammaren, Helags, Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren och Fältjägaren) kommer vintertid vara öppet från mitten av februari som tidigare men stängs i samband med att skoterförbudet träder i kraft i slutet av april (för närvarande 19 april) och öppnar sommartid först den 1 juli, undantaget STF Sylarna Fjällstation som kommer att öppna den 15 juli och vara öppna till slutet oktober, precis som det är idag. 
  • STF Gåsen Fjällstuga stängs för att skapa ett större område runt Bunnerfjällen där renar och framförallt deras kalvar får en chans att vara i fred. Det kommer betyda att färre människor kommer att röra sig i detta område och medför mindre slitage och mindre störning. Ett av husen vid stugplatsen skrivs över på Handölsdalens sameby. Detta gör vi för att vi annars skulle behöva riva huset och frakta bort rivmassorna, vilket skulle kosta föreningen en hel del pengar. Att riva en fungerande byggnad är heller inte hållbart om den istället kan fylla en annan funktion. Hur det blir med de andra byggnaderna ska vi nu föra en dialog med Länsstyrelsen om. Det blir även upp till Länsstyrelsen att säkerställa fjällsäkerheten i detta område.  
  • STF Blåhammaren Fjällstation stänger vi restaurangen och minskar ner antalet bäddar till totalt 30 (motsvarar en halvering). Butiken med enklare matvaror och självhushållsköket kommer vara kvar vilket innebär att det fortfarande kommer vara möjligt att vandra Jämtlandstriangeln med lättare packning då man köpa mat och tillaga på plats. Genom att stänga restaurangen minskar vi behovet av transporter och vi bedömer att det blir färre tältare/dagsbesökare som söker sig till just detta område om inte restaurangen finns.  
  • STF Sylarna Fjällstation minskas antalet bäddar med 25% och senast 2028 stänger restaurangen. Självhushåll och butik kommer finnas kvar vilket innebär att det fortfarande kommer vara möjligt att vandra Jämtlandstriangeln med lättare packning då man köpa mat och tillaga på plats Men detta minskar behovet av transporter och vi bedömer att det blir färre tältare/dagsbesökare om inte samma restaurangutbud finns. 
  • STF Helags Fjällstation stänger restaurangen senast 2028. Självhushåll och butik kommer finnas kvar vilket betyder att det fortfarande kommer vara möjligt att köpa proviant och tillaga egen mat på plats. Detta minskar behovet av transporter och vi bedömer att det blir färre tältare/dagsbesökare om inte samma restaurangutbud finns. 

Som ideell förening vill vi tydligt visa vad vi står för och låta vår värderingsstyrda kompass guida oss. STFs riksstämma fattade 2022 beslut om en förändring av föreningens ändamålsparagraf samt en ny visionär målbild med sikte på 2030. Där står det att vi ska vara drivande i den hållbara omställningen av såväl turism som friluftsliv.  

STF har inte rådighet över alla de faktorer som bidrar till störning av ren, men oavsett vad andra gör eller inte gör, så ska vi som organisation arbeta med det som vi har rådighet över. 

Från dialog till ansökan
Det nuvarande arrendeavtalet löper ut sista december 2023. Med anledning av detta har STF och de fyra berörda samebyarna – Handölsdalen, Tåssåsen, Mittådalen och Ruvhten sijte – fört dialog om hur de nya avtalsvillkoren kan utformas för att minska störning för renarna under de senaste två åren.  

STFs styrelse som är vald av medlemmarna har haft en stor roll under hela processen. Man har utsett en strategisk grupp för att lägga upp ramarna för dialog och förhandling, behandlat frågan på varje styrelsemöte, utsett en operativ arbetsgrupp med representant från styrelsen och personer med god lokalkännedom. Gruppen har letts av STFs generalsekreterare Maria Ros-Hjelm och de har haft personlig dialog och flera möten med samebyarna med målsättningen att hitta en lösning som bidrar till en hållbar utveckling av en mycket uppskattad, men också känslig, natur- och kulturmiljö.  

När det gäller markupplåtelse för fjällstugorna Skedbro och Rogen i södra Härjedalen kommer en ansökan att skickas in längre fram i höst. Hur den kommer att utformas är i dagsläget inte klart. Den sameby som har sitt renbete i Rogenområdet, Ruvhten sijte, befinner sig i en ytterst utsatt situation där de blivit av med bete både i Norge och på marker i Härjedalen och beläggs dessutom med vite varje gång deras renar går över i de tidigare betesmarkerna. 

Citat från Maria Ros Hjelm att välja ifrån:
– Vi byggde den första fjällstugan i Jämtlandsfjällen för över 130 år sedan, nu tar vi ansvar genom att ta ett steg tillbaka från de senaste årens utveckling för att kunna möjliggöra ett hållbart friluftsliv i minst 130 år till. STF kommer att fortsätta erbjuda sovplats för fjällvandrare och skidåkare men vi kommer att förändra matutbudet, minska antalet bäddar, ändra öppettiderna samt avveckla en stugplats, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen

– Dialogen med samebyarna har varit väldigt lärorik, ibland svår, men framförallt viktig. Utan en bra och konstruktiv dialog hade vi aldrig nått fram till det vi nu presenterar. Om STF menar allvar med en hållbar utveckling behöver vi ta de här stegen förr eller senare. Nu blev det förr och det är jag både glad och stolt över. Det tydliga tidsperspektivet vi haft att förhålla oss till gav oss en välbehövlig knuff i rätt riktning och det känns väldigt skönt att vi i samförstånd med samebyarna nu kan skicka in en ny ansökan till Länsstyrelsen, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

– Vi är en stor aktör inom besöksnäringen men vi är framförallt en ideell förening som tydligt vill visa vad vi står för och har därför låtit låter vår värderingsstyrda kompass guida oss. Vår riksstämma har beslutat att STF ska vara drivande i den hållbara omställningen av turism och friluftsliv och de här förändringarna ligger helt i linje med det beslutet, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

– Genom de förändringar vi nu gör vill vi skapa förutsättningar för en bra samverkan på fjället. Det här är åtgärder som vi bedömer kan bidra till minskad störning men också en hållbar utveckling för fjällmiljön, framförallt genom att minska besökstrycket på specifika platser och dra ner på antalet transporter, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

Faktaruta: STFs markupplåtelser på statlig mark i västra Jämtlandsfjällen och Härjedalen
Den nuvarande markupplåtelsen går ut vid årsskiftet 2023/2024. Avtalet om upplåtelse omfattar fjällstationerna Blåhammaren, Sylarna och Helags, men inte Storulvån där STF äger marken. Dessutom omfattas följande fjällstugor: Gåsen, Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren, Fältjägaren, Skedbro och Rogen.  

STFs fjällstugor och fjällstationer finns till för att möjliggöra det rörliga friluftslivet i området och bidra till fjällsäkerheten. Det kommer därmed fortsatt finnas möjlighet att köpa proviant i butikerna och tillaga egen mat i självhushållen.  

Antalet gästnätter på STFs egendrivna boenden i Jämtlands/Härjedalsfjällen är cirka 50 000 per år.  

Markupplåtelsen ges av Länsstyrelsen men den kan enligt rennäringslagen bara ges under förutsättning att den inte leder till ”avsevärd olägenhet” för renskötseln. I det aktuella fjällområdet får bebyggelse och anläggningar enligt miljöbalken komma till stånd endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. 

När en ny ansökan skickas in är det Länsstyrelsen som fattar beslut i frågan. I beslutsprocessen ingår ett formellt samråd med samebyarna. Det är även Länsstyrelsen som äger och förvaltar de statliga vandringslederna i området.  

Stora delar av det aktuella området saknar formellt skydd i form av naturreservat eller nationalpark vilket innebär att det är svårare för Länsstyrelsen att reglera hur människor rör sig i området. Vålådalens naturreservat omfattar några av STFs fjällstugor och där har nya reservatsföreskrifter tagits fram av Länsstyrelsen. 

 

Statistik på nuvarande antal bäddar och gästnätter vinter 2023 och sommar 2022 på STFs fjällstationer och fjällstationer i egen drift Jämtland/Härjedalen (sommarsäsongen 2023 är inte slut och därav finns ingen statistik)

  • Blåhammaren 51–75 bäddar. Gästnätter: vinter – 1 800, sommar – 5 800
  • Gåsen 51–75 bäddar. Gästnätter: vinter – 900, sommar 1 000
  • Sylarna 100 bäddar. Gästnätter: vinter – 3 300, sommar 8 900
  • Helags 76–100 bäddar. Gästnätter: vinter – 1 600, sommar – 5 500

Totalt gästnätter på fjällstationerna Storulvån, Sylarna, Helags, Blåhammaren och fjällstugorna Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Gåsen, Lunndörren och Fältjägaren:
47 490 varav vinter – 14 300, sommar – 33 200

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
sommar 37 502 37 337 40 354 37 018 39 735 33 217
vinter 15 150 16 688 17 268 7 162 12 393 14 276 15 038
totalen 52 652 54 025 57 622 44 180 52 128 47 493 15 038

För ytterligare information, intervjuer, vänligen kontakta
Jenny Engström, presschef STF
0735-45 26 44 jenny.engstrom@stfturist.se

För information om länsstyrelsens roll i markupplåtelseprocessen, vänligen kontakta
Ian Kindstrand, jurist, Länsstyrelsen Jämtlands län
010-225 32 02

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.