Facebook
Twitter
Pinterest

Vårt hållbarhetsarbete

STF ska vara en drivande aktör för en hållbar turistisk utveckling i Sverige. Vi ska utveckla vår verksamhets samhällsrelevans, lönsamhet och medlemsnytta samtidigt som vi tar ett miljövänligt och socialt ansvar i alt vi gör. Alla som arbetar inom, eller på uppdrag av, STF har ett ansvar att:

Aktivt bidra till en hållbar turistisk utveckling i samhället

 • Värna, påverka och driva opinion i frågar som främjar utvecklingen av en hållbar natur- och kulturturism i Sverige, med utgångspunkt i våra riktlinjer för turism- frilufts-, natur- och kulturfrågor.
 • Utveckla vår roll som en positiv kraft i de lokalsamhällen där vi verkar och på så sätt bidra till att hela Sverige lever.
 • Stå för en inkluderande turism som välkomnar alla.

Möjliggöra för medlemmar och gäster att upptäcka Sverige hållbart

 • Tillhandahålla kunskap och erbjudanden som inspirerar medlemmar och gäster att göra hållbara val.
 • Respektera och värna om resmålens särdrag och förutsättningar och lokala natur- och kulturvärden.
 • Sträva efter att uppfylla principerna för ekoturism.

Ständigt utveckla vår verksamhet i hållbar riktning

 • Stå för ett gott värdskap och sträva efter ökad kvalitet i våra verksamheter.
 • Vara en god granne i de samhällen och omgivningar som verkar.
 • Ständigt minska vår egen och våra gästers miljöpåverkan, framför allt med fokus på klimat, avfall och inköp av produkter och tjänster.
 • Säkerställa goda arbetsvillkor i den egna verksamheten och vid inköp.
 • Göra affärer enligt god affärssed och med hög affärsetik.
 • Alltid följa gällande lagar och regler.

STFs hållbarhetsarbete

Vi vill också möjliggöra för fler att upptäcka Sverige och det är därför viktigt att vi värnar om människors tillgång till Sveriges natur- och kulturmiljöer genom att förenkla, anpassa och rikta oss till nya grupper. Vår TILLSAMMANS-verksamhet är ett exempel på det.

På våra anläggningar jobbar vi hårt för att hålla en hög miljöprestanda och även här guidar vi dig till hållbara upptäckter i närområdet. Vi ser dock att vi kan bli ännu bättre på att effektivisera våra transporter, vår avfallshantering och anpassa våra inköp. Många gånger är vår verksamhet en viktig inkomstkälla för det lokala näringslivet. Genom att vi finns i hela Sverige bidrar vi till sysselsättning och ekonomisk utveckling i hela landet.

Vårt hållbarhetsarbete inkluderar vår interna organisation, våra boenden, aktiviteter och vår roll som opinionsbildare för en hållbar samhällsutveckling. Vi styr med hjälp av mål och följer upp nyckeltal för våra prioriterade frågor. Vi har även kopplat vårt hållbarhetsarbete till de nationella miljökvalitetsmålen och FNs mål för hållbar utveckling, Sustainable Development Goals.

Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra, därför tar vi gärna emot feedback på vårt hållbarhetsarbete. Kontakta gärna Maria Lidberg om du har frågor eller funderingar.