Riksstämma 2022

Riksstämman ägde rum 2-8 maj 2022. Mellan 2-5 maj genomfördes delar av stämman digitalt och 7-8 maj träffades medlemsombud, styrelse och övriga för ett fysiskt möte på vackra STF Lillsved, Värmdö. Här hittar du dokument och protokoll från stämman.

Vacker vy över Lillsved

Riksstämma 2022

Protokoll Riksstämman 2022


Handlingar

Kallelse och program 

1. Val av mötesordförande, sekreterare och mötesstöd
2. Val av två justerare
3. Godkännande av röstlängd
4. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Fastställande av mötesordning för riksstämman
7. Val av redaktionsutskott
8. Styrelsens årsberättelse för 2021 med redogörelse för innehåll och omfattning av verksamheten

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 års förvaltning
11. Information om styrelsens verksamhetsplan och budget
för innevarande år (2022)
12. Styrelsens förslag till stadgeändring: behandling av långsiktigt övergripande styrdokument för STF
13. Styrelsens förslag till stadgeändring: justerad ändamålsparagraf
14. Styrelsens förslag till visionär målbild
15. Styrelsens förslag till medlemsavgifter
16. Uttalande av stämman
17. Beslut i ärenden som väckts genom motion
18. Val av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter
Valberedningens förslag 18-21
19. Val av två revisorer och suppleanter för dem
20. Val av fem ombud till bolagsstämma för Svenska Turistföreningen STF AB och till representantskapet enligt STFs stadgar § 9
21. Val av nomineringskommitté
22. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
23. Val av arbetsgrupp för beredande av val till valberedning till riksstämman 2024
24. Övriga frågor
25. Riksstämmans avslutande


Övriga handlingar

Årsberättelse 2021 inkl hållbarhetsrapport
Bilaga: Hållbarhetsrapport 2021
Protokoll Riksstämma 2020


Handlingar för utskrift

Utskriftsversion av alla handlingar

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.