Just nu är det många som ringer till oss och vi har därför längre väntetider än normalt. Information från STF med anledning av coronaviruset hittar du här. Vi befinner oss i ett akut ekonomiskt läge och nu kämpar vi för att rädda vår 135-åriga förening. Läs här hur du kan hjälpa.

Riksstämma 2020

Årets riksstämma kommer att formellt pågå mellan 7 maj och 13 maj. Anledningen till detta är att det för första gången blir en helt digital stämma. Det är covid 19-utbrottet som gör att STFs styrelse ställt in den fysiska stämman och sedan dess har det planerats för en helt digital stämma via mötesverktyget VoteIT.

Några av de punkter som ska diskuteras och beslutas är ny verksamhetsinriktning, ny version av STFs riktlinjer, medlemsavgifter, principer för ideellas ersättningar och ny styrelse. På denna sida kommer vi under våren att publicera inkomna motioner och handlingar allt eftersom de blir klara och behandlade av vår styrelse.

Särskild kommunikation går ut via mail till medlemsombud (och suppleanter), valberedning, revisorer, motionärer och inbjudna gäster.

Att stämman genomförs digitalt öppnar upp möjligheten för fler medlemmar att delta, läsa diskussioner, ta del av förslag och se omröstningar. Maila ditt namn och medlemsnummer till
erik.wagner@stfturist.se. Frågor om upplägg och annat praktiskt gällande stämman kan Erik också svara på. Tveka inte att maila.

Läs kallelse, brev från styrelsen och program för stämman.


Stämmohandlingar


Handlingar till enskilda punkter

1. Val av mötesordförande, sekreterare och mötesstöd
2. Val av två justerare
3. Godkännande av röstlängd
4. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
5. Val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av mötesordning för riksstämman
8. Styrelsens årsberättelse för 2019 med redogörelse för innehåll och omfattning av verksamheten (se bilagor här ovan för underlag till punkt 8-10)
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års förvaltning
11. Information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år (2020)
12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2021–2022
13. Styrelsens förslag till medlemsavgifter
13:1 Information om förslagen rörande medlemsavgifter och kategorier
13:2 Förslag på medlemsavgift och familjepris
14. Styrelsens förslag på förändring av medlemskategorier
14:1 Förslag ta bort barnmedlemskap
14:2 Förslag ny medlemskategori Senior
15. Styrelsens förslag till Principer för ideella uppdrag
16. Styrelsens förslag till revidering av STFs riktlinjer
17. Styrelsens förslag till ändringar av stadgarFörslag till ändring av stadgar
18. Styrelsens rapport om justering av valperioden 2020
19. Beslut i ärenden som väckts genom motion
20. Val av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter
Valberedningens förslag 20-23
21. Val av 2 revisorer och suppleanter för dem
22. Val av fem ombud till bolagsstämma för Svenska Turistföreningen STF AB och till representantskapet enligt STFs stadgar § 9
23. Val av nomineringskommitté
24. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
25. Val av arbetsgrupp för beredande av val till valberedning (om punkt 17 går igenom)
26. Övriga frågor
27. Riksstämmans avslutande

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.