Riksstämma 2020

Riksstämman 2020 pågick mellan 7 maj och 13 maj och genomfördes digitalt. Anledningen till detta är att det för första gången blev en helt digital stämma. Detta med anledning av covid-19-utbrottet. Här nedan kan ni läsa dokument och protokoll från stämman.

Riksstämma 2020

Protokoll riksstämman 2020


Stämmohandlingar


Handlingar till enskilda punkter

1. Val av mötesordförande, sekreterare och mötesstöd
2. Val av två justerare
3. Godkännande av röstlängd
4. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
5. Val av arbetsgrupp för att bereda val av valberedning
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av mötesordning för riksstämman
8. Styrelsens årsberättelse för 2019 med redogörelse för innehåll och omfattning av verksamheten (se bilagor här ovan för underlag till punkt 8-10)
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års förvaltning
11. Information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år (2020)
12. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2021–2022
13. Styrelsens förslag till medlemsavgifter
13:1 Information om förslagen rörande medlemsavgifter och kategorier
13:2 Förslag på medlemsavgift och familjepris
14. Styrelsens förslag på förändring av medlemskategorier
14:1 Förslag ta bort barnmedlemskap
14:2 Förslag ny medlemskategori Senior
15. Styrelsens förslag till Principer för ideella uppdrag
16. Styrelsens förslag till revidering av STFs riktlinjer
17. Styrelsens förslag till ändringar av stadgarFörslag till ändring av stadgar
18. Styrelsens rapport om justering av valperioden 2020
19. Beslut i ärenden som väckts genom motion
20. Val av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter
Valberedningens förslag 20-23
21. Val av 2 revisorer och suppleanter för dem
22. Val av fem ombud till bolagsstämma för Svenska Turistföreningen STF AB och till representantskapet enligt STFs stadgar § 9
23. Val av nomineringskommitté
24. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
25. Val av arbetsgrupp för beredande av val till valberedning (om punkt 17 går igenom)
26. Övriga frågor
27. Riksstämmans avslutande

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.