Frågor och svar om vår föreningsdemokrati

Här hittar du svar på vanliga frågor om hur STFs medlemsdemokrati fungerar. Hör gärna av dig om du inte hittar svar på din fråga här, så kan vi lägga till ytterligare frågor och svar.

Hur kan jag som medlem påverka STF?
1) Har du idéer om verksamheten kan du kontakta STFs kansli på telefon 08-463 21 00 eller mejla till medlemsservice@stfturist.se. Du kan också lämna ett förslag i form av en motion till STFs riksstämma som hålls i maj jämna år,  Ett annat alternativ att påverka är genom den lokala verksamheten hos dig – lokalavdelningen. Ta kontakt med någon i styrelsen, delta på deras årsmöte eller skicka en motion till årsmötet. Mer information och kontaktuppgifter till våra lokalavdelningar hittar du här.

2) Som medlem kan du vara med och utse de personer, medlemsombud, som ska företräda medlemmarna. Inför valet kan du även föreslå medlemsombudskandidater till en nomineringskommitté som väljer ut och nominerar minst 100 kandidater. Dessa presenteras på STFs hemsida. Totalt 50 medlemsombud ska väljas. Du som är medlem i STF har möjlighet att rösta på tre personer. I medlemstidningen Turist, på STFs webb och i STFs digitala nyhetsbrev kommer tidsperioder för nomineringsförslag och röstning att framgå. I mellanperioden mellan val och riksstämman har du möjlighet att ta kontakt direkt med ett valt medlemsombud för att framföra eventuella synpunkter. Kontaktuppgifter till alla valda medlemsombud hittar du på STFs webb.

Vem har utsett den nomineringskommitté som väljer ut de kandidater jag kan rösta på?
Nomineringskommittén väljs av medlemsombuden på riksstämman efter att STFs valberedning förberett valet genom att föreslå kandidater till nomineringskommittén. Nomineringskommittén ska ha en bra geografisk spridning och representera olika intresseområden inom STF.

Vad är det för skillnad på nomineringskommitté och valberedning i STF?
Valberedningen som utses under riksstämman har till uppgift att inför nästa riksstämma föreslå personer till STFs styrelse, nomineringskommitté, revisorer och representantskap. På riksstämman är det de av medlemmarna valda medlemsombuden som beslutar vilka som ska väljas. Nomineringskommittén väljer ut (nominerar) de kandidater som du som medlem kan rösta på som ombud till riksstämman. Det presenteras alltid minst dubbelt så många förslag till ombud än antalet som ska väljas. Nomineringskommittén jobbar efter en särskild instruktion som beslutas av riksstämman.

Vem får föreslå kandidater, och rösta i ombudsvalet?
Alla medlemmar som har fyllt 16 år och har giltigt medlemskap i STF vid röstningstillfället får föreslå namn för nomineringskommittén, och även rösta i valet av medlemsombud.

Kan jag föreslå vem som helst som ombudskandidat, och vid vilken tidpunkt som helst?
Kravet är att den som föreslås som medlemsombud har fyllt 16 år, är medlem i STF och avser att vara det under hela sin mandatperiod. Förslagsperioden är öppen från 15 maj till 30 september samma år som riksstämman äger rum.

Varför ska jag vara med och föreslå kandidater till medlemsombud?
När medlemmarna hjälps åt att hitta sina företrädare blir medlemsombuden representativa för medlemmarna. Och det är bland medlemmarna som kunskap och idéer finns. Känner du någon eller några som brinner för frågor som berör eller borde beröra STF så tveka inte att föreslå kandidater!

Måste jag fråga den jag skulle vilja föreslå?
Nej, du måste inte fråga personen först men det är bra om du gör det. Om du kontaktar den du föreslår så var noga med att tala om att det sedan är en nomineringskommitté som avgör om personen blir nominerad. Kommittén tar sedan kontakt med en förfrågan om det blir aktuellt att nominera den här personen. Den du föreslår måste vara medlem i STF.

Kan jag föreslå mer än en person som medlemsombud?
Ja, det går bra. Du kan även föreslå dig själv.

Vad händer om nomineringskommittén får in många fler förslag än antalet som behövs? 
Förhoppningsvis kommer det in fler förslag än vad som sedan nomineras. Det blir då kommitténs uppgift att presentera en bra mix av alla de förslag på kandidater som strömmat in. Riksstämman fastslår vilka kriterier som gäller för nomineringen.

Vilka grundkriterier gäller för nomineringskommittén nomineringar?
I sitt arbete ska kommittén ta hänsyn till geografisk spridning, att olika intresseområden blir representerade liksom olika åldrar och att det blir både män och kvinnor som nomineras.

Kan jag föreslå mig själv?
Ja, det går bra att föreslå dig själv.

Varför ska jag rösta?
I framgångsrika föreningar är medlemmarna aktiva och bryr sig om vilken framtid och inriktning föreningen ges. Och just framtidsfrågor är viktiga. Ett stort valdeltagande ger medlemsombuden starkare mandat. Därför är dina röster viktiga. Alla nominerade har angett intresseområden och vilka frågor som vederbörande anser särskilt angelägna. När du väljer kandidater är det en signal om vad du tycker är viktiga frågor för STF.

Kan jag rösta på en norrlänning fast jag bor i Skåne?
Ja, det går bra! Hela Sverige är en valkrets.

Hur går själva röstningen till?
På STFs hemsida presenteras alla nominerade och deras huvudintressen. Du loggar in med ditt medlemsnummer eller personnummer och kan sen kan du rösta på tre av de nominerade personerna. Det ska finnas minst 100 kandidater att välja på.

Information om valet skickas även ut i en bilaga till medlemstidningen Turist. Det finns en röstningstalong i bilagan som du kan skicka in till STF, om du hellre vill poströsta.

Kan jag ta kontakt med en nominerad eller valt medlemsombud?
Ja det går bra, kontaktuppgifter hittar du på STFs hemsida.

Hur presenteras de nominerade?
De nominerade kandidaterna presenteras med namn, bild och information på STFs hemsida. Det finns också möjlighet att inför valet att beställa ett valkit där de nominerade presenteras i en folder som också innehåller en röstsedel där du har möjlighet att poströsta.

Hur vet STF att det inte sker något valfusk?
Den som röstar loggar in med sitt medlemsnummer eller personnummer. Om någon också poströstar gäller de digitala rösterna. Valet granskas också av STFs lekmannarevisor som följer upp att allt har gått rätt till.

Kan man avlägga sina röster vid olika tillfällen?
Nej, du måste avlägga alla dina röster vid samma tillfälle.

Om jag bara vill rösta på en nominerad – går det?
Ja det går bra. Du kan alltså avstå två röster om du vill.

Kan jag lägga mina tre röster på samma person?
Nej, det får du inte.

Hur går en riksstämma till?
Riksstämman äger rum vartannat år, ofta under en helg i maj. Den börjar vid lunchtid en lördag och pågår till samma tid på söndagen. Riksstämman består, från och med 2020, av 59 ombud och STFs styrelse. Riksstämman är som en kongress där varje ombud har rösträtt. STFs styrelseledamöter har också rösträtt i frågor som inte gäller val och ansvarsfrihet.

I STFs stadgar står vad som ska behandlas på en riksstämma. En riksstämma kan ändra STFs stadgar om beslut fattas med 2/3 majoritet. På riksstämman fastslås verksamhetens inriktning och motioner från medlemmar behandlas. Styrelsen har också möjlighet att hänskjuta frågor för beslut till riksstämman. På riksstämman väljs STFs styrelse, revisorer, valberedning och nomineringskommitté. Man tar även del av föreningens räkenskaper och revisorernas synpunkter. Är allt i sin ordning beviljar riksstämman ansvarsfrihet för föregående år.
Riksstämman brukar vara en trevlig tillställning, och på kvällen deltar ombuden i en gemensam middag.

Vad är ett medlemsombuds uppgift på en riksstämma?
Medlemsombuden representerar medlemmarna och ska fatta de beslut som de bäst tror gynnar en positiv utveckling för STF. De är med och stakar ut vägen långsiktigt och beslutar om riktlinjer för föreningens arbete för den närmaste tvåårsperioden, det vill säga till nästa riksstämma.

Hur vet medlemmarna vad som ska behandlas på riksstämman?
Alla handlingar, frågeställningar och förslag läggs i god tid före riksstämman ut på STFs hemsida.

Hur får medlemmarna veta vad som behandlats och vilka beslut som fattats på en riksstämma?
Några veckor efter riksstämman läggs protokollet från stämman ut på STFs hemsida där alla beslut framgår. Där presenteras också den styrelse, valberedning och nomineringskommitté som valts.

Har ett ombud något ansvar efter det att riksstämman avslutats?
Ja, ett medlemsombud verkar som ombud fram till att nästa val är genomfört.

Kommer det medlemsombud från hela Sverige till riksstämman?
Det kommer att nomineras kandidater från hela Sverige. Vilka som blir valda till medlemsombud avgör medlemmarna.

Kan en medlem påverka det som skall diskuteras och beslutas på en riksstämma?
Ja, genom att skicka in en motion med förslag. En medlem kan även ta kontakt med medlemsombud, som har till uppgift att vara medlemmarnas företrädare.

Hur kan en riksstämma påverka STFs arbete?
Riksstämman är föreningens högsta beslutande organ, och kan påverka mycket. Här kan exempelvis stadgar och inriktning på verksamheten ändras.

Vad är det som styr vad som behandlas på en riksstämma?
STFs stadgar och de förslag styrelsen väljer att förelägga för riksstämman, tillsammans med de motioner som kommer direkt från medlemmarna, styr vad som behandlas på en riksstämma.

Får vem som helst delta på en riksstämma?
På riksstämman deltar STFs styrelse och de av medlemmarna valda medlemsombuden. Medlemmar kan delta men har ingen förslags- eller rösträtt.

Vad är representantskapet?
Representantskapet är de medlemmar som utsetts av riksstämman för att representera medlemmarna på STFs bolagsstämma. Representantskapet beslutar också om föreningens förvaltning de år det inte är riksstämman.

När presenteras resultatet från valet till medlemsombud?
Medlemsombudsvalet äger rum under november månad jämna år. Vilka som valts till medlemsombud brukar presenteras på STFs hemsida i januari året efter valet har ägt rum. Läs mer om STFs föreningsdemokrati här.

Har du frågor som du inte fått svar på här blir vi glada om du hör av dig! Skicka ett mejl till medlemsservice@stfturist.se.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.