Facebook
Twitter

Frågor och svar om vår föreningsdemokrati

Här hittar du svar på vanliga frågor om hur STFs medlemsdemokrati fungerar. Hör gärna av dig om du inte hittar svar på din fråga här, så kan vi lägga till ytterligare frågor och svar.

Hur kan jag som medlem påverka STF?
Har du idéer om verksamheten kan du kontakta STFs kansli på telefon 08-463 21 00 eller mejla till info@stfturist.se. Du kan också lämna ett förslag i form av en motion till STFs riksstämma som hålls vartannat år, nästa gång 2018. Ett annat alternativ att påverka är genom den lokala verksamheten hos dig – lokalavdelningen – ta kontakt med någon i styrelsen, delta på deras årsmöte eller skicka en motion till årsmötet.

Som medlem kan du vara med och utse de personer, medlemsombud, som ska företräda medlemmarna. Inför valet kan du föreslå kandidater till en nomineringskommitté som nominerar minst 100 kandidater som sedan presenteras på STFs hemsida och som du som medlem har att rösta på. Du har möjlighet att rösta på tre personer, 50 ska väljas som medlemsombud. I medlemstidningen Turist och i STFs digitala nyhetsbrev Upptäckarbrevet kommer tider för förslag och röstning att framgå.

Vem har utsett den nomineringskommitté som väljer ut dem jag kan rösta på?
Nomineringskommittén väljs av medlemsombuden på riksstämman efter att STFs valberedning förberett valet genom att föreslå kandidater till nomineringskommittén. Nomineringskommittén ska ha en bra geografisk spridning och representera olika intresseområden inom STF.

Vad är det för skillnad på nomineringskommitté och valberedning i STF?
Valberedningen som utses på senast genomförda riksstämma har uppgiften att vid nästa riksstämma föreslå personer till STFs styrelse, nomineringskommitté, revisorer och representantskap. På riksstämman är det de av medlemmarna valda medlemsombuden som beslutar vilka som ska väljas. Nomineringskommittén väljer ut (nominerar) de kandidater som du som medlem kan rösta på som ombud till riksstämman. Det presenteras alltid minst dubbelt så många förslag till ombud än som ska väljas. Nomineringskommittén ska också ta hänsyn till att kandidaterna representerar olika intresseområden inom STF och att det finns en bra spridning geografiskt och åldersmässigt och att det är en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Nomineringskommittén jobbar efter en särskild instruktion som beslutas av riksstämman.

Vem får föreslå och rösta?
Alla vuxen- och ungdomsmedlemmar (16 år) som har giltigt medlemskap i STF vid röstningstillfället.

Kan vem som helst föreslås?
Kravet är att den som föreslås som medlemsombud är antingen vuxen- eller ungdomsmedlem i STF och avser att vara det under hela sin mandatperiod.

Varför ska jag vara med och föreslå?
När medlemmarna hjälps åt att hitta sina företrädare blir medlemsombuden representativa för medlemmarna. Och det är bland medlemmarna som kunskap och idéer finns. Känner du någon eller några som brinner för frågor som berör eller borde beröra STF så tveka inte att föreslå kandidater!

Måste jag fråga den jag skulle vilja föreslå?
Nej det behöver du inte göra men det är bra om du gör det. Om du kontaktar den du föreslår så var noga med att det sedan är en nomineringskommitté som avgör om personen blir nominerad. Och att kommittén tar kontakt med en förfrågan om det blir aktuellt att nominera. Den du föreslår måste vara medlem i STF.

Kan jag föreslå mer än en person som medlemsombud?
Ja, det går bra, du kan även förslå dig själv.

Vad händer om nomineringskommittén får in många fler förslag? 
Förhoppningsvis kommer det in fler förslag än vad som sen nomineras. Det blir då kommitténs uppgift att presentera en bra mix av alla de förslag på kandidater som strömmat in. Riksstämman fastslår vilka kriterier som gäller för nomineringen.

Vilka grundkriterier gäller för nomineringskommittén nomineringar?
I sitt arbete ska kommittén ta hänsyn till geografisk spridning, att olika intresseområden blir representerade liksom olika åldrar och att det blir både män och kvinnor som nomineras.

Kan jag föreslå mig själv?
Ja, det går bra att föreslå sig själv.

Varför är det bra om jag röstar?
I framgångsrika föreningar är medlemmarna aktiva och bryr sig om vilken framtid och inriktning föreningen ges. Och just framtidsfrågor är viktiga. Ett stort valdeltagande ger medlemsombuden starkare mandat, därför är dina röster viktiga. Alla nominerade har angett intresseområden och vilka frågor som vederbörande anser särskilt angelägna. När du väljer kandidater är det en signal om vad du tycker är viktiga frågor för STF.

Kan jag rösta på en norrlänning fast jag bor i Skåne?
Ja, det går bra! Hela Sverige är en valkrets.

Hur går själva röstningen till?
Information om kandidaterna kommer i en bilaga till medlemstidningen Turist. Det kommer också en röstningstalong i bilagan som du kan skicka in till STF. Röstningen sker dock till största delen på Internet. På STFs hemsida presenteras alla nominerade och deras huvudintressen. Med medlemsnumret som lösen kan du rösta på tre av de nominerade personerna. Det ska finnas minst 100 kandidater att välja på.

Kan jag ta kontakt med en nominerad och vald?
Ja det går bra, kontaktuppgifter hittar du på STFs hemsida.

När vet vi vilka som blev valda?
Vid riksstämman 2016 beslutades det om en reviderad demokratiprocess. När nästa val ska äga rum är därför inte riktigt klart. Men det kommer att äga rum senast under vintern 2018/2019.

Hur presenteras de nominerade?
De nominerade kandidaterna presenteras med namn, bild och kortfattad information i bilagan till medlemstidningen Turist. Mer utförligt presenteras kandidaterna på STFs hemsida.

Hur vet man att det inte är något valfusk?
Den som röstar loggar in med sitt medlemsnummer. Om någon också poströstar gäller de digitala rösterna. Valet granskas också av STFs lekmannarevisor som följer upp att allt har gått rätt till.

Kan man avlägga sina röster vid olika tillfällen?
Nej, du måste avlägga alla dina röster vid samma tillfälle.

Om jag bara vill rösta på en nominerad – går det?
Ja det går bra, du kan alltså avstå två röster om du vill.

Kan jag lägga mina tre röster på samma person?
Nej, det får du inte.

Hur går en riksstämma till?
Den börjar vid lunchtid en lördag och pågår till samma tid på söndagen, ofta tredje helgen i maj. Riksstämman består, från och med 2012, av 55 ombud och STFs styrelse. Riksstämman är som en kongress där varje ombud har rösträtt. STFs styrelseledamöter har också rösträtt i frågor som inte gäller val och ansvarsfrihet.

I STFs stadgar står vad som ska behandlas på en riksstämma. En riksstämma kan ändra STFs stadgar om beslut fattas med 2/3 majoritet. På riksstämman fastslås verksamhetens inriktning och motioner från medlemmar behandlas. Styrelsen har också möjlighet att hänskjuta frågor för beslut till riksstämman. På riksstämman väljs STFs styrelse, revisorer, valberedning och nomineringskommitté. Och man tar del av föreningens räkenskaper och revisorernas synpunkter. Är allt i sin ordning beviljar riksstämman ansvarsfrihet för föregående år. Det brukar vara trevligt och på kvällen deltar ombuden i en gemensam middag.

Vad är ett medlemsombuds uppgift på en riksstämma?
Medlemsombuden representerar medlemmarna och ska fatta de beslut som man bäst tror gynnar en positiv utveckling för STF. De är med och stakar ut vägen långsiktigt och beslutar om riktlinjer för föreningens arbete för den närmaste tvåårsperioden, dvs. till nästa riksstämma. Se även ovan om hur en riksstämma går till.

Hur vet medlemmarna vad som ska behandlas på riksstämman?
Alla handlingar, frågeställningar och förslag läggs i god tid före riksstämman ut på STFs hemsida.

Hur får medlemmarna veta vad som behandlats och vilka beslut som fattats på en riksstämma?
Några veckor efter riksstämman läggs protokollet från stämman ut på STFs hemsida där alla beslut framgår. Där presenteras också den styrelse, valberedning och nomineringskommitté som valts.

Har ett ombud något ansvar efter det att riksstämman avslutats?
Ja, ett medlemsombud verkar som ombud fram till att nästa val är genomfört.

Kommer det medlemsombud från hela Sverige till riksstämman?
Det kommer att nomineras kandidater från hela Sverige. Vilka som blir valda till medlemsombud avgör medlemmarna.

Kan en medlem påverka det som skall diskuteras och beslutas på en riksstämma?
Ja genom att skicka in en motion med förslag. Och genom att ta kontakt med medlemsombud som är medlemmarnas företrädare.

Hur kan en riksstämma påverka STFs arbete?
Mycket, då det är föreningens högsta beslutande organ. Här kan exempelvis stadgar och inriktning på verksamheten ändras.

Vad är det som styr vad som behandlas på en riksstämma?
STFs stadgar och de förslag styrelsen väljer att förelägga för riksstämman. Och de motioner som kommer direkt från medlemmarna.

Får vem som helst delta på en riksstämma?
På riksstämman deltar STFs styrelse och de av medlemmarna valda medlemsombuden. Medlemmar kan delta men har ingen förslags- eller rösträtt.

Vad är representantskapet för något?
Representantskapet är de medlemmar som utsetts av riksstämman för att representera medlemmarna på STFs bolagsstämma. Representantskapet beslutar också om föreningens förvaltning de år det inte är riksstämman.

Har du frågor som du inte fått svar på här blir vi glada om du hör av dig! Skicka ett mejl till info@stfturist.se.