Bidragsvillkor Stötta Kungsleden

Turismen förändras och behoven ökar. Intäkterna från insamlingsinitiativet Stötta Kungsleden går till att renovera och utveckla STFs stugplatser. Minst 75 procent går till upprustningen och max 25 procent går till att täcka insamlingskostnaderna.

Vi har sexton stugplatser runt Kungsleden. Renoveringsbehovet är olika från stuga till stuga. Det kan till exempel vara: nya fönster, golv, bäddmadrasser, möbler, kök, bastu, dass och invändig målning.

STFs insamling grundas på god etik och moral. STF skall alltid vara öppna, ärliga och transparenta. Alla gåvor är frivilliga och skall ske på givarens villkor. STF utgår från principerna för 90-konto. Exempelvis att marknadsföringen ska vara etiskt och ekonomiskt försvarbar och att informationen ska var vederhäftig, att insamlingsverksamheten inte får belastas med oskäliga kostnader samt att inkomna medel ska disponeras för uppgivet ändamål.

GÅVANS INNEBÖRD OCH BEKRÄFTELSE PÅ GÅVAN
STF har valt att konceptuellt koppla gåvan till "digitala" meter längs Kungsleden i form av ett fadderskap. Det innebär inte att du som givare äger marken till metern/metrarna din gåva är kopplad till. Som tack för att du stöttar denna insamlingsaktivitet får du ett tackmail med ett digitalt gåvobevis. I samband med transaktionen får du ett mejl av oss.

NEKANDE AV GÅVA
STF har möjlighet att neka till gåva vid stark misstanke om att gåvogivares värderingar eller verksamhet står i strid med föreningens riktlinjer, värderingar samt om det finns misstanke att gåvans ursprung är förenad med olämplighet. Andra skäl att neka gåva kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser på grund av att gåvan ges från politiska partier eller religiösa organisationer vars uppsåt är att marknadsföra partipolitiska eller religiösa åsikter, gåvor från företag och organisationer som bryter mot gängse riktlinjer enligt Diskrimingerings-ombudsmannen eller gåvor från branscher inom porr- och tobaksindustrin. STF kan även tacka nej till gåva om den är förenad med specifika villkor, som STF inte kan uppfylla eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig.

BETALNINGSSÄTT
Vi accepterar Visa och Mastercard. Betalleverantör är PayEx. Vid betalningen skickas du vidare till PayEx hemsida för att genomföra transaktionen.

PRIS
Minsta gåvan är 25 svenska kronor. Sedan är det ytterligare 25 kr för varje meter som önskas för fadderskapet.

BETALNINGSVILLKOR
Full betalning sker när du betalat in din gåva, och du anger det kreditkortsnummer som betalningen ska dras ifrån. Vi skickar bekräftelse via e-post när betalningen har kommit fram. Alla priser anges och debiteras i svenska kronor. Gåvointäkter har ingen moms och vi skickar inte ut kvitton för inbetalningar. Gör du utlägg som behöver redovisas, använda i första hand kontoutdraget från ditt bank eller kreditkort.

ÅTERBETALNING
STF kan återbetala gåva om givaren ångrar sin gåva. En sådan reklamation skall ske inom rimligt tid och max 2 veckor efter det att gåvan lämnats. Om STF mottar en gåva som uppenbarligen är avsedd för annan mottagare skall gåvan snarast återbetalas eller överföras till den avsedda mottagaren.

ÅTERRAPPORTERING
STF informerar regelbundet om insamlingsprojektet på WWW.SVENSKATURISTFORENINGEN.SE.

REDOVISNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER
Intäkts- och kostnadsbilden knutet till insamlingsprojektet redovisas i årsredovisningen för varje år.