STF Västerås Lokalavdelning

Kontaktperson

Gunilla Träff

Telefon: 073-9327854

stf.vasteras@la.stfturist.se

Postadress

STF Västerås Lokalavdelning - Tillbringaregatan 16, 72476 Västerås

Våra kommuner

Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar, Västerås

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla ossså får du mer information om vår verksamhet

Stadgar

Stadgar för STF Västerås  

Förslag baserat på Normstadgar för lokalavdelningar antagna vid Riksstämman 2012, senare bearbetade centralt 20120905 och lokalt november 2012

 • 1 Namn och verksamhetsområde

STF Västerås som bildats enligt § 3 i STF stadgar, verkar inom följande upptagningsområde: Västerås, Hallstahammars och Surahammars kommuner.

Lokalavdelningen finns i Västerås.

 • 2    Föreningsform

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Svenska Turistföreningen. Avdelningen kan inom sig bilda sektioner.

 • 3 Ändamål och uppgifter

Inom ramen för STFs mål ska lokalavdelningen få fler att upptäcka Sverige genom att erbjuda natur- och kulturupplevelser.

 • 4    Verksamhetsår och revision

Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Revisorernas granskning av verksamheten ska vara slutförd senast tre veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse delges styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 • 5 Medlem

Som medlem i lokalavdelningen antas den som är medlem i Svenska Turistförening­en och ansöker om medlemskap.

 • 6 Beslutanderätt

Rätt att fatta beslut har lokalavdelningens årsmöte, extra årsmöte samt avdelningens styrelse.

Styrelsen har beslutanderätt då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Ersättare inträder med beslutanderätt i den turordning de valts.

 • 7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens medlemslista, ekonomi, bidragsansök­ningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Avdelningens styrelse består av minst tre personer. Följande befattningar måste ingå: ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande och kassör ska vid valtillfället vara minst 18 år. Ordföranden får inte inneha andra poster i styrelsen. Vid behov kan även en vice ordförande och andra funktionärer utses. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i lokalavdelningen.

Styrelsen inklusive ersättare sammanträder på kallelse från ordföranden eller när majoriteten av styrelseledamöterna begär det. Ersättare har rätt att yttra sig på styrelsemötena.

Protokoll från styrelsemötena bör före nästa styrelsemöte distribueras till samtliga ledamöter och ersättare samt valberedning och revisorer.

 • 8 Revisorer

För granskning av avdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och vid valtillfället är minst 18 år. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.

 • 9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är lokalavdelningsmedlem som inte är styrelseledamot.

Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt senast sju dagar före årsmötet.

 • 10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den sista februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg på lokalavdelningens hemsida eller på annat sätt som årsmötet beslutar. Handlingar ska finnas tillgängliga senast sju dagar före årsmötet. Förslag från medlemmar (motioner) ska ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande

2) mötets behöriga utlysande

3) val av mötets ordförande

4) val av mötets sekreterare

5) fastställande av dagordning

6) val av två justerare tillika rösträknare

7) styrelsens verksamhetsberättelse

8) styrelsens ekonomiska berättelse

9) revisorernas berättelse

10) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11) fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen

12) föredragning av årets verksamhetsplan

13) föredragning av årets budget

14) behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar

15) beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen samt mandatperiod

16) val på ett år av ordförande

17) val på två år av halva antalet av övrig styrelse

18) val på ett år av eventuella ersättare med angiven turordning

19) val på ett år av två revisorer

20) val på ett år av valberedare och sammankallande

21) övriga frågor

22) mötets avslutande

 • 11  Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan också den som krävt det sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 • 12 Firmateckning

Lokalavdelningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig upp till och med en beloppsgräns, som styrelsen bestämmer på det konstituerande mötet efter årsmötet. Över denna gräns tecknas firman av ordföranden eller kassören i förening med annan styrelseledamot.

Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna avdelningens firma.

 • 13 Rösträtt och yttranderätt

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje STF-medlem som tillhör lokalavdelningen en röst om medlemsavgift till Svenska Turistföreningen för innevarande år erlagts.

Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.

 • 14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har sittande ordförande avgörande röst. Vid personval avgör lotten.

 • 15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.

Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av avdelningens stadgar ska godkännas av Svenska Turistföreningens styrelse.

 • 16 Upplösning och uppdelning

Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Avdelningen kan inte upplösas så länge minst tolv medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid särskilda skäl kan STFs styrelse upplösa en lokalavdelning.

Vid upplösning ska avdelningens skulder betalas. Därefter ska avdelningens tillgångar tillfalla Svenska Turistföreningen.

Vid uppdelning av lokalavdelningen alternativt att ytterligare lokalavdelningar bildas i de tre kommunerna, beslutar lokalavdelningen – STF Västerås – hur tillgångarna ska fördelas mellan avdelningarna

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.