STF Sydvästra Skåne Lokalavdelning

Kontaktperson

Anders Holmgren

Telefon: 0708306399

stf.sydvastra.skane@la.stfturist.se

Postadress

STF Sydvästra Skåne Lokalavdelning - Spårsnögatan 33, 22638 Lund

Våra kommuner

Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Ystad

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla oss så får du mer information om vår verksamhet

Följ STF Sydvästra Skåne Lokalavdelning

Facebook

Stadgar

Stadgar för STF Sydvästra Skånes lokalavdelning antagna vid ordinarie årsmöte 2013-02-09.

 • 1 Namn och verksamhetsområde

STF Sydvästra Skåne som bildats enligt § 3 i STF stadgar, verkar inom följande upptagningsområde: Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge och Ystad kommuner. Minsta upptagningsområde för en lokalavdelning är en kommun.

 • 2    Föreningsform

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Svenska Turistföreningen. Avdelningen kan inom sig bilda sektioner.

 • 3 Ändamål och uppgifter

Inom ramen för STFs mål ska lokalavdelningen få fler att upptäcka Sverige genom att erbjuda natur- och kulturupplevelser.

 • 4    Verksamhetsår och revision

Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Revisorernas granskning av verksamheten ska vara slutförd senast tre veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse delges styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 • 5 Medlem

Som medlem i lokalavdelningen antas den som är medlem i Svenska Turistförening­ en och ansöker om medlemskap.

 • 6 Beslutanderätt

Rätt att fatta beslut har lokalavdelningens årsmöte, extra årsmöte samt avdelningens styrelse.

 • 7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens medlemslista, ekonomi, bidragsansök­ningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Avdelningens styrelse består av minst tre personer. Följande befattningar måste ingå: ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande och kassör ska vid valtillfället vara minst 18 år. Ordförande får inte inneha andra poster i styrelsen. Vid behov kan även en vice ordförande och andra funktionärer utses. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i lokalavdelningen.

 • 8 Revisorer

För granskning av avdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och vid valtillfället är minst 18 år. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.

 • 9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Styrelseledamot är inte valbar som valberedare.

 • 10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den sista februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg på lokalavdelningens hemsida eller på annat sätt som årsmötet beslutar. Handlingar ska finnas tillgängliga senast sju dagar före årsmötet. Rätt att avge motion tillkommer alla röstberättigade STF-medlemmar som tillhör lokalavdelningen. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet för att kunna behandlas på årsmötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande

2) mötets behöriga utlysande

3) val av mötets ordförande

4) val av mötets sekreterare

5) fastställande av dagordning

6) val av två justerare tillika rösträknare

7) styrelsens verksamhetsberättelse

8) styrelsens ekonomiska berättelse

9) revisorernas berättelse

10) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11) fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen

12) föredragning av årets verksamhetsplan

13) föredragning av årets budget

14) behandling av förslag från styrelsen och medlemmar

15) beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen samt mandatperiod

16) val av ordförande

17) val av övrig styrelse och eventuella ersättare

18) val av revisorer

19) val av valberedare och sammankallande

20) övriga frågor

21) mötets avslutande

 • 11  Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan också den som krävt det sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 • 12 Firmateckning

Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör två i förening. Om särskilda skäl föreligger kan andra personer utses att teckna lokalavdelningens firma. Ordföranden och kassören var för sig äger rätt att kvittera postför-sändelser samt att teckna lokalavdelningens bankgirokonto 391-2409.

 • 13 Rösträtt och yttranderätt

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje STF-medlem som tillhör lokalavdelningen en röst om medlemsavgift till Svenska Turist-föreningen och eventuell medlemsavgift till lokalavdelningen för innevarande period erlagts.

Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.

 • 14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har sittande ordförande avgörande röst. Vid personval avgör lotten.

 • 15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet avgivna röster.

Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av avdelningens stadgar ska godkännas av Svenska Turistföreningens styrelse.

 • 16 Upplösning

Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Avdelningen kan inte upplösas så länge minst tolv medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid särskilda skäl kan STFs styrelse upplösa en lokalavdelning.

Vid upplösning ska avdelningens skulder betalas. Därefter ska avdelningens tillgångar tillfalla Svenska Turistföreningen.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.