STF Sundsvall-Timrå Lokalavdelning

Kontaktperson

Anders Norberg

Telefon: 073-1570585

stf.sundsvall-timra@la.stfturist.se

Postadress

STF Sundsvall-Timrå Lokalavdelning - Björneborgsgatan 10C, 85238 Sundsvall

Våra kommuner

Sundsvall, Timrå, Ånge

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla ossså får du mer information om vår verksamhet

Stadgar

SVENSKA TURISTFÖRENINGEN

Stadgar för lokal krets inom STF

§ 1 Namn och verksamhetsområde

Medelpadskretsen av Svenska Turistföreningen, som bildats enligt § 3 i STFs stadgar, verkar inom Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner.
Kretsens styrelse har sitt säte i Sundsvalls kommun.

§ 2 Ändamål och uppgifter

Inom ramen för STFs mål att sprida kännedom om land och folk skall kretsen:

– sprida kunskap om den egna bygden
– ordna aktiv fritid för STFs medlemmar året runt med inriktning på natur,
kultur och friluftsliv
– tillvarata frilufts-, miljö-, kultur- och naturvårdsintressen
– företräda STF och dess medlemmar lokalt
– verka för samarbete mellan lokala STF-intressen
– sprida kunskap om STF, värva medlemmar och bedriva medlemsvård
lokalt.

§ 3 Tillhörighet

Medlem i STF tillhör samtidigt den krets inom området där medlemmen är bosatt. Medlemmen kan dock själv välja att tillhöra annan krets. Anmälan om detta görs hos det centrala kansliet.

§ 4 Beslutande organ

Kretsens beslutande organ är årsmöte, extra möte och styrelse.

§ 5 Årsmöte

Årsmötet är kretsens högsta beslutande organ.
Årsmötet hålls senast den sista februari varje år.
Kallelse till årsmöte skall införas i STFs tidning i det sista numret året före.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1 val av ordförande för mötet
2 styrelsens anmälan av sekreterare för mötet
3 val av två justerare/rösträknare att jämte mötesordföranden
justera protokollet
4 fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5 fastställande av dagordning
6 behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
7 behandling av styrelsens ekonomiska förvaltning under föregående år med:
revisorernas berättelse
fastställande av resultat- och balansräkning
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8 beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
9 beslut i ärenden som väckts genom motion
10 information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år
11 beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
12 val på ett år av ordförande
13 val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter
14 val på ett år av suppleanter med angiven turordning
15 val på ett år av två revisorer samt revisorssuppleanter
16 val av valberedning och sammankallande i denna
17 val av ombud och ersättare till STFs riksstämma enligt § 5 i STFs stadgar
18 val av ombud till samarbetsorganisation i den mån sådant val skall ske

Medlem i STF, som tillhör kretsen, har rätt att närvara vid årsmötet.
Årsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som, efter kallelse i vederbörlig ordning, är närvarande på årsmötet.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid beslut i allmänhet sker omröstning öppet. Vid val förrättas sluten omröstning om så begärs. Vid lika röstetal avgör lotten.
Dagordning och övriga årsmöteshandlingar (till exempel motioner med styrelsens yttranden, valberedningens förslag), som skall behandlas på årsmötet, skall finnas tillgängliga på plats angiven i kallelsen senast sju dagar före årsmötet.

§ 6 Rösträtt

Vid årsmöte och extra möte har varje STF-medlem som tillhör kretsen och som är lägst 16 år en röst, om medlemsavgift för innevarande kalenderår har erlagts.
Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.
Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.

§ 7 Valbarhet

Valbar till kretsstyrelse och som ombud till STFs riksstämma är varje STF-medlem som tillhör kretsen och som är lägst 18 år.

§ 8 Motioner

Motioner rörande STFs eller kretsens verksamhet skall inlämnas till kretsstyrelsen senast den 31 december för att kunna behandlas på årsmötet.
Rätt att avge motion tillkommer alla röstberättigade STF-medlemmar som tillhör kretsen.

§ 9 Valberedning

Fråga om val av kretsstyrelseledamöter, revisorer samt ombud och ersättare till STFs riksstämma bereds av en valberedning. Denna skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden är ett år. Ledamot av valberedningen bör ej väljas mer än tre år i följd.
Valbar som ledamot av valberedning inom kretsen är varje STF-medlem som tillhör kretsen och som ej är styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor eller revisorssuppleant.
Medlem, som vill lämna förslag till valberedningen, bör göra det senast den 31 december.
Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt på plats angiven i kallelsen senast sju dagar före årsmötet.

§ 10 Extra möte

Extra möte utlyses för visst ändamål av styrelsen när så erfordras, när revisorerna påfordrar det eller när minst 10 % av de inom kretsen röstberättigade STF-medlemmarna skriftligen begär det.
Extra möte skall äga rum senast en månad efter det att sådan begäran inkommit.
Kallelse till extra möte skall genom styrelsens försorg utfärdas senast två veckor före mötet genom annonsering i lokalpressen eller på sätt som årsmötet beslutat.
Vid extra möte behandlas endast frågor som föranlett mötet och som upptagits på dagordningen.

§ 11 Styrelse – sammansättning, kallelse, beslutmässighet

Styrelsen är kretsens beslutande organ mellan årsmöten och extra möten. Styrelsen består av det udda antal ledamöter som årsmötet beslutar. Styrelsen utser inom sig för ett år vice ordförande, sekreterare, kassör och studieansvarig samt funktionsansvariga för olika sakområden.
Styrelsen sammanträder på kallelse från kretsordföranden eller när majoriteten av styrelseledamöterna skriftligen begär det.
Suppleanter äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden och skall kallas till dessa.
Styrelsen är beslutmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter inträder med beslutanderätt i den ordning de valts på årsmötet.
Endast vid sammanträdet närvarande ledamöter och för frånvarande ledamöter tjänstgörande suppleanter äger utöva rösträtt. Vi lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Protokoll från styrelsemöte bör före nästa styrelsemöte tillställas samtliga ledamöter och suppleanter samt valberedning och revisorer.

§ 12 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder kretsen vid verksamhet enligt § 2.
Dessutom skall styrelsen:

– verkställa beslut som fattats av kretsens årsmöte
– ansvara för programverksamheten
– förbereda ärenden som skall behandlas inom kretsen eller överlämnas till STFs styrelse
– hålla STFs kretsavdelning informerad om vidtagna åtgärder eller inträffade förändringar inom kretsens verksamhet
– upprätta verksamhetsberättelse över kretsens verksamhet och snarast
efter årsmötet (senast under första veckan i mars) till STFs kretsavdelning insända denna samt resultat- och balansräkning och årsmötesprotokoll samt – på särskilt formulär – styrelse- och funktionärsuppgifter
– bestämma tid och plats för möten inom kretsen samt utfärda kallelse till dessa
– upprätta verksamhetsplan och budget
– handha kretsens kassabok och protokoll
– stimulera till bildande av erforderliga arbetsgrupper, som programgrupp, utbildningsgrupp mm
– fungera som remissorgan för STF.

§ 13 Firmateckning

Kretsens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller annars på sätt som styrelsen beslutar.

§ 14 Räkenskapsår och revision

Räkenskapsår är lika med kalenderår.
Revisorernas granskning av verksamheten skall vara slutförd senast tre veckor före årsmötet.
Revisorernas berättelse delges styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 15 Stadgeändring

För ändring av och tillägg till kretsens stadgar fordras beslut av kretsens årsmöte och godkännande av STFs styrelse (§ 3 i STFs stadgar).

§ 16 Upplösning, delning och sammanslagning av krets

För upplösning av krets fordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten med minst en månad mellan mötena. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.
En krets kan i samband med delning eller sammanslagning upplösas genom ett beslut som bekräftas av STFs styrelse.
Vid upplösning tillfaller kretsens tillgångar STF. Vid delning av krets beslutar kretsen hur tillgångarna skall fördelas mellan de nya kretsarna. Vid sammanslagning av kretsar övergår tillgångarna till den nya kretsen.
Vid delning av krets eller sammanslagning av kretsar skall för övrigt bestämmelserna i STFs stadgar (§ 3) om bildande av krets iakttas.

Om det finns särskilda skäl kan en krets upplösas genom beslut av STFs styrelse.
Framtida ändring av normstadgarna kräver beslut vid en riksstämma med enkel majoritet.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.