STF Södertörn Lokalavdelning

Kontaktperson

Annika Swedén

Telefon: 070 687 16 71

stf.sodertorn@la.stfturist.se

Postadress

STF Södertörn Lokalavdelning - Knopvägen 14, 13344 Saltsjöbaden

Våra kommuner

Haninge, Huddinge, Nacka, Tyresö, Värmdö

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila oss så får du mer information om vår verksamhet

Följ STF Södertörn Lokalavdelning

Facebook

Stadgar

Stadgar för lokalavdelningen STF Södertörn

 • 1 Namn och verksamhetsområde

STF Södertörn som bildats enligt § 3 i STF stadgar, verkar inom följande upptagningsområde: Haninge, Huddinge, Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner.

 • 2    Föreningsform

STF Södertörn är en ideell förening, ansluten till Svenska Turistföreningen. STF Södertörn kan inom sig bilda sektioner.

 • 3 Ändamål och uppgifter

Inom ramen för STFs mål ska STF Södertörn få fler att upptäcka Sverige genom att erbjuda natur- och kulturupplevelser.

 • 4    Verksamhetsår och revision

Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Revisorernas granskning av verksamheten ska vara slutförd senast tre veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse delges styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 • 5 Medlem

Som medlem i STF Södertörn antas den som är medlem i Svenska Turistförening­en och ansöker om medlemskap.

 • 6 Beslutanderätt

Rätt att fatta beslut har STF Södertörns årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen.

 • 7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för STF Södertörns medlemslista, ekonomi, bidragsansök­ningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen består av minst tre personer. Följande befattningar måste ingå: ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande och kassör ska vid valtillfället vara minst 18 år. Ordföranden får inte inneha andra poster i styrelsen. Vid behov kan även en vice ordförande och andra funktionärer utses. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i STF Södertörn.

 • 8 Revisorer

För granskning av STF Södertörns räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och vid valtillfället är minst 18 år. Revisor behöver inte vara medlem i STF Södertörn.

 • 9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen ska årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i STF Södertörn som inte är styrelseledamot.

 • 10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den sista februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg på STF Södertörns hemsida eller på annat sätt som årsmötet beslutar. Handlingar ska finnas tillgängliga senast sju dagar före årsmötet. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande

2) mötets behöriga utlysande

3) val av mötets ordförande

4) val av mötets sekreterare

5) fastställande av dagordning

6) val av två justerare tillika rösträknare

7) styrelsens verksamhetsberättelse

8) styrelsens ekonomiska berättelse

9) revisorernas berättelse

10) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11) fastställande av eventuell medlemsavgift till STF Södertörn

12) föredragning av årets verksamhetsplan

13) föredragning av årets budget

14) behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar

15) beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen samt mandatperiod

16) val av ordförande

17) val av övrig styrelse och eventuella ersättare

18) val av revisorer

19) val av valberedare och sammankallande

20) övriga frågor

21) mötets avslutande

 • 11  Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan också den som krävt det sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 • 12 Firmateckning

STF Södertörns firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna firma.

 • 13 Rösträtt och yttranderätt

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje STF-medlem som tillhör STF Södertörn en röst om medlemsavgift till Svenska Turistföreningen för innevarande år erlagts.

Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.

 • 14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har sittande ordförande avgörande röst. Vid personval avgör lotten.

 • 15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.

Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av stadgarna ska godkännas av Svenska Turistföreningens styrelse.

 • 16 Upplösning

Förslag om STF Södertörns upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. STF Södertörn kan inte upplösas så länge minst tolv medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid särskilda skäl kan STFs styrelse upplösa en lokalavdelning.

Vid upplösning ska avdelningens skulder betalas. Därefter ska avdelningens tillgångar tillfalla Svenska Turistföreningen.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.