STF Skara-Götene Lokalavdelning

Kontaktperson

Eva Eriksson

Telefon:

stf.skara-gotene@la.stfturist.se

Postadress

STF Skara-Götene Lokalavdelning - Lerdala Ambjörnsgården, 54197 Lerdala

Våra kommuner

Götene, Skara

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla ossså får du mer information om vår verksamhet

Stadgar

Stadgar för STFs lokalavdelning STF Skara-Götene, antagna vid ordinarie årsmöte (omvandlingsmöte) 2013-02-27

Stadgarna antagna i huvudsaklig överensstämmelse medNormstadgar för lokalavdelningar”, antagna vid STFs riksstämma 2012.

 • 1 Namn och verksamhetsområde

Lokalavdelningens namn skall vara STF Skara-Götene. Lokalavdelningen, som bildats enligt § 3 i STF stadgar, verkar med Skara och Götene kommuner som upptagningsområde.

 • 2    Föreningsform

STF Skara-Götene är en ideell förening som är ansluten till Svenska Turistföreningen.

 • 3 Ändamål och uppgifter

Inom ramen för STFs mål ska STF Skara-Götene få fler att upptäcka Sverige genom att erbjuda gemensamma turistaktiviteter, studiebesök och studiecirklar med inriktning på natur, kultur och friluftsliv.

 • 4 Medlem

Som medlem i STF Skara-Götene antas den som, oberoende av hemort, är medlem i Svenska Turistförening­en och ansöker om medlemskap.

 • 5 Beslutanderätt

Rätt att fatta beslut har lokalavdelningens årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

 • 6 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för STF Skara Götenes medlemsförteckning, ekonomi, bidragsansök­ningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten, lokalavdelningsaktiviteter och övrig verksamhet.

STF Skara Götenes styrelse består av det antal ordinarie ledamöter  och ersättare som årsmötet bestämmer. Följande befattningar måste ingå: Ordförande, vice ordförande,  kassör och sekreterare. Ordförande, vice ordförande och kassör ska vid valtillfället vara minst 18 år. Ordföranden får inte inneha någon av de nämnda befattningarna i styrelsen. Vid behov kan även andra funktionärer utses, exempelvis IT-samordnare och studiesamordnare. Befattningar inom styrelsen, förutom ordförande, utses av styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i STF Skara-Götene. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter eller ersättare är närvarande.

 • 7    Verksamhetsår och revision

Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Revisorernas granskning av verksamheten ska vara slutförd senast tre veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse delges styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 • 8 Revisorer

För granskning av avdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och vid valtillfället är minst 18 år. Revisor behöver inte vara medlem i STF Skara-Götene.

 • 9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljer årsmötet två valberedare varav en är sammankallande. Valbar är medlem som inte är styrelseledamot.

 • 10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den sista februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste STF Skara-Götenes medlemmar meddelas minst två veckor i förväg på STF Skara-Götenes hemsida eller på annat sätt som styrelsen beslutar. Handlingar ska finnas tillgängliga senast sju dagar före årsmötet. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande

2) mötets behöriga utlysande

3) val av mötets ordförande

4) val av mötets sekreterare

5) fastställande av dagordning

6) val av två justerare tillika rösträknare

7) styrelsens verksamhetsberättelse

8) styrelsens ekonomiska berättelse

9) revisorernas berättelse

10) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11) fastställande av eventuell medlemsavgift till lokalavdelningen

12) föredragning av årets verksamhetsplan

13) behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar

14) beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen samt mandatperiod

15) val av ordförande

16) val av övriga ordinarie styrelseledamöter

17) val av en eller flera ersättare

18) val av revisorer och ersättare

19) val av valberedare och sammankallande

20) övriga frågor

21) mötets avslutande

 • 11  Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan också den som krävt det ombesörja kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 • 12 Firmateckning

STF Skara-Götenes firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen utse annan person att teckna lokalavdelningens firma.

 • 13 Rösträtt och yttranderätt

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje STF-medlem som tillhör STF Skara-Götene en röst, om medlemsavgift till Svenska Turistföreningen för innevarande år erlagts.

Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.

 • 14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har sittande ordförande avgörande röst. Vid lika röstetal i personval avgör lotten.

Nedlagda röster räknas ej.

 • 15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.

Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av lokalavdelningens stadgar ska godkännas av Svenska Turistföreningens styrelse.

 • 16 Upplösning

Förslag om STF Skara-Götenes upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. STF Skara-Götene kan inte upplösas så länge minst tolv medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid särskilda skäl kan STFs styrelse upplösa en lokalavdelning.

Vid upplösning ska avdelningens skulder betalas. Därefter ska avdelningens tillgångar tillfalla Svenska Turistföreningen.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.