STF Östra Skåne Lokalavdelning

Kontaktperson

Bengt Klingheim

Telefon: 0702900833

stf.ostra.skane@la.stfturist.se

Postadress

STF Östra Skåne Lokalavdelning - Österlånggatan 9 B, 29033 Kristianstad

Våra kommuner

Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Tomelilla, Östra Göinge

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla ossså får du mer information om vår verksamhet

Stadgar

Stadgar för STF Östra Skåne

§ 1
Östra Skåne av Svenska Turistföreningen, som bildats enligt § 3 i STF stadgar, verkar inom följande upptagningsområde: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby , Simrishamn, Tomelilla och Östra Göinge kommuner.
§ 2
Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Svenska Turistföreningen. Avdelningen kan inom sig bilda sektioner.
§ 3
Inom ramen för STFs mål ska lokalavdelningen få fler att upptäcka Sverige genom att erbjuda natur och kulturupplevelser.
§ 4
Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Revisorernas granskning av verksamheten ska vara slutförd senast tre veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse delges styrelsen senast två veckor före årsmötet.
§ 5
Som medlem i lokalavdelningen antas den som är medlem i Svenska Turistföreningen och ansöker om medlemskap.
§ 6
Rätt att fatta beslut har lokalavdelningens årsmöte, extra årsmöte samt avdelningens styrelse.
§ 7
Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens medlemslista, ekonomi, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Avdelningens styrelse består av minst tre personer. Följande befattningar måste ingå: ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande och kassör ska vid valtillfälle vara minst 18 år. Ordföranden får inte inneha andra poster i styrelsen. Vid behov kan även en vice ordförande och andra funktionärer utses. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i lokalavdelningen.
§ 8
För granskning av avdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och vid valtillfället är minst 18 år. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.
§ 9
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är lokalavdelningsmedlem som inte är styrelseledamot.
§ 10
Ordinarie årsmöte skall hållas senast den siste februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg på lokalavdelningens hemsida eller på annat sätt som årsmötet beslutat. Handlingar ska finnas tillgängliga senast sju dagar före årsmötet. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.
Följande ärende ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte.
1) Mötets öppnande.
2) Mötets behöriga utlysande.
3) Val av mötets ordförande.
4) Val av mötets sekreterare.
5) Fastställande av dagordning.
6) Val av två justerare tillika rösträknare.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse.
8) Styrelsens ekonomiska berättelse.
9) Revisorernas berättelse.
10) Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11) Föredragning av årets verksamhetsplan.
12) Föredragning om årets budget.
13) Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar.
14) Beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen samt mandatperiod.
15) Val av ordförande.
16) Val av övrig styrelse och eventuella ersättare.
17) Val av revisorer.
18) Val av valberedare och sammankallande.
19) Övriga frågor.
20) Mötets avslutande.

§ 11
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan också den som krävt det sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg.
§ 12
Lokalavdelningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person inom styrelsen utses att teckna avdelningens firma.
§ 13
Vid årsmöte och extra årsmöte har varje STF- medlem som tillhör lokalavdelningen en röst om medlemsavgift till Svenska Turistföreningen för innevarande år erlagts.
Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.
Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.
§ 14
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagd röst räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har sittande ordförande avgörande röst. Vid personval avgör lotten.
§ 15
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltiga måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.
Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelse till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av avdelningens stadgar ska godkännas av Svenska Turistföreningens styrelse.
§ 16
Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Avdelningen kan inte upplösas så länge minst tolv medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid särskilda skäl kan STFs styrelse upplösa en lokalavdelning.
Vid upplösning ska avdelningens skulder betalas. Därefter ska avdelningens tillgångar tillfalla Svenska Turistföreningen.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.