STF Norrköping Lokalavdelning

Kontaktperson

Christer Goldhammer

Telefon: 070-8108270

stf.norrkoping@la.stfturist.se

Postadress

STF Norrköping Lokalavdelning - Östanvägen 67, 60375 Norrköping

Våra kommuner

Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla ossså får du mer information om vår verksamhet.

Stadgar

 1. STADGAR

Stadgar för STF Norrköping, antagna 12 februari 2023

Stadgarna följer ”Normstadgar för lokalavdelningar”, antagna vid STFs riksstämma 2012

 • 1 Namn och verksamhetsområde
  STF Norrköping (tidigare STF Bråvalla) som bildats enligt § 3 i STFs stadgar, verkar inom följande upptagningsområde: kommunerna Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.
  Minsta upptagningsområde för en lokalavdelning är en kommun.
 • 2 Föreningsform
  Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Svenska Turistföreningen. Avdelningen kan inom sig bilda sektioner.
 • 3 Ändamål och uppgifter
  Inom ramen för STFs mål ska lokalavdelningen få fler att upptäcka Sverige genom att erbjuda natur- och kulturupplevelser.
 • 4 Verksamhetsår och revision
  Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Revisorernas granskning av verksamheten ska vara slutförd senast tre veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse delges styrelsen senast två veckor före årsmötet.
 • 5 Medlem
  Som medlem i lokalavdelningen antas den som är medlem i Svenska Turistföreningen och ansöker om medlemskap.
 • 6 Beslutanderätt
  Rätt att fatta beslut har lokalavdelningens årsmöte, extra årsmöte samt avdelningens styrelse.
 • 7 Styrelsen
  Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens medlemslista, ekonomi, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Avdelningens styrelse består av minst tre personer. Följande befattningar måste ingå: ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande och kassör ska vid valtillfället vara minst 18 år. Ordföranden får inte inneha andra poster i styrelsen. Vid behov kan även en vice ordförande och andra funktionärer utses. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i lokalavdelningen.
 • 8 Revisorer
  För granskning av avdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och vid valtillfället är minst 18 år. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.
 • 9 Valberedning
  För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är lokalavdelningsmedlem som inte är styrelseledamot.
 • 10 Ordinarie årsmöte
  Ordinarie årsmöte ska hållas senast den sista februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg på lokalavdelningens hemsida eller på annat sätt som årsmötet beslutar. Handlingar ska finnas tillgängliga senast sju dagar före årsmötet. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) mötets öppnande
2) mötets behöriga utlysande
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) Fastställande av dagordning
6) val av två justerare tillika rösträknare
7) styrelsens verksamhetsberättelse
8) styrelsens ekonomiska berättelse
9) revisorernas berättelse
10) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen
12) föredragning av årets verksamhetsplan
13) föredragning om årets budget
14) behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar
15) beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen samt mandatperiod
16) val av ordförande
17) val av övrig styrelse och eventuella ersättare
18) val av revisorer
19) val av valberedare och sammankallande
20) övriga frågor
21) mötets avslutande

 • 11 Extra årsmöte
  Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan också den som krävt det sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 • 12 Firmateckning
  Lokalavdelningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna avdelningens firma.
 • 13 Rösträtt och yttranderätt
  Vid årsmöte och extra årsmöte har varje STF-medlem som tillhör lokalavdelningen en röst om medlemsavgift till Svenska Turistföreningen för innevarande år erlagts.

Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.

 • 14 Röstetal
  Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har sittande ordförande avgörande röst. Vid personval avgör lotten.

 • 15 Stadgeändring
  Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
  För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.

Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av avdelningens stadgar ska godkännas av Svenska Turistföreningens styrelse.

 • 16 Upplösning
  Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Avdelningen kan inte upplösas så länge minst tolv medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid särskilda skäl kan STFs styrelse upplösa en lokalavdelning.

Vid upplösning ska avdelningens skulder betalas. Därefter ska avdelningens tillgångar tillfalla Svenska Turistföreningen.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.