STF Lerum-Partille Lokalavdelning

Kontaktperson

Maud Eklöf

Telefon: 0702-68 39 08

stf.lerum-partille@la.stfturist.se

Postadress

STF Lerum-Partille Lokalavdelning - Lillekärr Norra 16, Lgh 1101, 42534 Hisings Kärra

Våra kommuner

Lerum, Partille

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla oss så får du mer information om vår verksamhet

Följ STF Lerum-Partille Lokalavdelning

Facebook

Foto: Anita Högegård

Stadgar

Stadgar för lokalavdelningen Svenska Turistföreningen Lerum-Partille
Antagna vid årsmöte 2013-02-21. Gäller fr o m 2013-04-01.

§ 1 Namn och verksamhetsområde
Svenska Turistföreningen Lerum-Partille (STF Lerum-Partille), som bildats enligt
§3 i STF stadgar, verkar inom Lerums kommun och Partille kommun. Minsta upptagningsområde för en lokalavdelning är en kommun.
Lokalavdelningens styrelse har sitt säte i Partille kommun.

§ 2 Föreningsform
Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Svenska Turistföreningen. Lokalavdelningen kan inom sig bilda sektioner.

§ 3 Ändamål och uppgifter
Inom ramen för STFs mål ska lokalavdelningen få fler att upptäcka Sverige genom att erbjuda natur- och kulturupplevelser.

§ 4 Verksamhetsår och revision
Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Revisorernas granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning ska vara slutförd senast tre veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse delges styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 5 Medlem
Som medlem i lokalavdelningen antas den som är medlem i Svenska Turistföreningen och ansöker om medlemskap.

§ 6 Beslutanderätt
Rätt att fatta beslut har lokalavdelningens årsmöte, extra årsmöte samt lokalavdelningens styrelse.
Styrelsen är lokalavdelningens beslutande organ mellan årsmöten och extra årsmöten.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens programverksamhet, beslut som tas på årsmöten, medlemsvärvning, medlemslista, ekonomi, bidragsansökningar och övrig verksamhet.
Lokalavdelningens styrelse består av minst tre personer. Följande befattningar måste ingå: ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även en vice ordförande och andra funktionärer utses.
Ordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i lokalavdelningen. Ordförande och kassör ska vid valtillfället vara minst 18 år. Övriga ledamöter ska vara lägst 16 år. Ordföranden får inte inneha andra poster i styrelsen.
Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden och ska kallas till dessa.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter inträder med beslutanderätt i den ordning de valts på årsmötet.
Endast vid sammanträdet närvarande ledamöter och för frånvarande ledamöter tjänstgörande suppleanter har rösträtt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8 Revisorer
För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och vid valtillfället är minst 18 år. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen. Mandatperioden är ett år.

§ 9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Om flera valberedare väljs ska en vara sammankallande.
Valbar är lokalavdelningsmedlem som inte är styrelseledamot, suppleant eller revisor. Mandatperioden är ett år.
Medlem som vill lämna förslag till valberedningen bör göra det senast den 31 december.

§ 10 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den sista februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg på lokalavdelningens hemsida eller på annat sätt som årsmötet beslutar.
Dagordning och övriga årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga senast sju dagar före årsmötet. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 31 december för att kunna behandlas på årsmötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) val av ordförande för mötet
2) styrelsens anmälan av sekreterare för mötet
3) val av två justerare tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet
4) fråga om mötets behöriga utlysande
5) fastställande av dagordning
6) behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
7) behandling av styrelsens ekonomiska förvaltning under föregående år
– revisorernas berättelse
– fastställande av resultat- och balansräkning
– beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
8) fastställande av eventuell medlemsavgift till lokalavdelningen
9) föredragning av årets verksamhetsplan
10) föredragning av årets budget
11) behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar
– beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
– beslut i ärenden som väckts genom motion
12) beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen
13) val på ett år av ordförande
14) val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter
15) val på ett år av eventuella suppleanter med angiven turordning
16) val på ett år av revisorer
17) val av valberedare och sammankallande
18) övriga frågor
19) mötets avslutande

§ 11 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte ska äga rum senast en månad efter det
att sådan begäran inkommit. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte och extra årsmöte har varje STF-medlem som tillhör lokalavdelningen en röst om medlemsavgift till Svenska Turistföreningen för innevarande år erlagts.
Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.
Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.

§ 13 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har sittande ordförande avgörande röst. Vid personval avgör lotten.

§ 14 Firmateckning
Lokalavdelningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna lokalavdelningens firma.
Firmatecknare ska vara minst 18 år.

§ 15 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.
Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av lokalavdelningens stadgar ska godkännas av Svenska Turistföreningens styrelse.

§ 16 Upplösning
Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte eller extra årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst tolv medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid särskilda skäl kan Svenska Turistföreningens styrelse upplösa en lokalavdelning.

Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter ska lokalavdelningens tillgångar tillfalla Svenska Turistföreningen.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.