STF Kalmar Lokalavdelning

Kontaktperson

Roland Enefalk

Telefon: 0480-13682

stfkalmar@stfturist.se

Postadress

STF Kalmar Lokalavdelning - Stallgärdsgatan 2, Lgh 1301, 39366 Kalmar

Våra kommuner

Emmaboda, Kalmar, Nybro, Torsås

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

Stadgar

Stadgar för Kalmar lokalavdelning

av Svenska Turistföreningen (STF)

 • 1 Namn och verksamhetsområde

Kalmar lokalavdelning, som bildats enligt § 3 i STF:s stadgar, verkar inom följande upptagningsområde: Emmaboda, Kalmar, Nybro och Torsås kommuner

 • 2 Föreningsform

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Svenska Turistföreningen. Avdelningen kan inom sig bilda sektioner.

 • 3 Ändamål och uppgifter

Inom ramen för STFs mål ska lokalavdelningen få fler att upptäcka Sverige genom att erbjuda natur- och kulturupplevelser.

 • 4 Verksamhetsår och revision

Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Revisorernas granskning av verksamheten ska vara slutförd senast tre veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse delges styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 • 5 Medlem

Som medlem i Kalmar lokalavdelning antas den som är medlem i Svenska Turistföreningen och ansöker om medlemskap.

 • 6 Beslutanderätt

Rätt att fatta beslut har lokalavdelningens årsmöte, extra årsmöte samt avdelningens styrelse.

 • 7 Styrelse

Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens medlemslista, ekonomi, bidragsansökningar, medlemsvärvning, genomförande av årsmötets beslut och övrig verksamhet. Avdelningens styrelse består av minst tre personer. Följande befattningar måste ingå: ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande och kassör ska vid valtillfället vara minst 18 år. Ordföranden får inte inneha andra poster i styrelsen. Vid behov kan även en vice ordförande och andra funktionärer utses. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i lokalavdelningen.

 • 8 Revisorer

För granskning av avdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och vid valtillfället är minst 18 år. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.

 • 9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är lokalavdelningsmedlem som inte är styrelseledamot.

 • 10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den sista februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg på lokalavdelningens hemsida eller på annat sätt som årsmötet beslutar. Handlingar ska finnas tillgängliga senast sju dagar före årsmötet. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1)   mötets öppnande

2)   mötets behöriga utlysande

3)   val av mötets ordförande

4)   val av mötets sekreterare

5)   fastställande av dagordning

6)   val av två justerare tillika rösträknare

7)   styrelsens verksamhetsberättelse

8)   styrelsens ekonomiska berättelse

9)   revisorernas berättelse

10) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11) fastställande av eventuell medlemsavgift till avdelningen

12) föredragning av årets verksamhetsplan

13) föredragning av årets budget

14) behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar

15) beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen samt mandatperiod

16) val av ordförande i styrelsen

17) val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare

18) val av revisorer och eventuella ersättare

19) val av valberedare och sammankallande

20) övriga frågor

21) mötets avslutande

 • 11 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan också den som krävt det sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 • 12 Firmateckning

Lokalavdelningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna avdelningens firma.

 • 13 Rösträtt och yttranderätt

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje STF-medlem som tillhör lokalavdelningen en röst om medlemsavgift till Svenska Turistföreningen för innevarande år erlagts.

Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.

 • 14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har sittande ordförande avgörande röst. Vid personval avgör lotten.

 • 15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.

Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av avdelningens stadgar ska godkännas av Svenska Turistföreningens styrelse.

 • 16 Upplösning, delning och sammanslagning

Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Avdelningen kan inte upplösas så länge minst tolv medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid särskilda skäl kan STFs styrelse upplösa en lokalavdelning.

Vid upplösning ska avdelningens skulder betalas. Därefter ska avdelningens tillgångar tillfalla Svenska Turistföreningen.

Vid delning av lokalavdelning beslutar lokalavdelningen hur tillgångarna ska fördelas mellan de nya avdelningarna. Vid sammanslagning av lokalavdelningar övergår tillgångarna till den nya avdelningen.