STF Färdledarna Lokalavdelning

Kontaktperson

Eva Järkenstedt

Telefon: 0733100018

stf.fardledarna@la.stfturist.se

Postadress

STF Färdledarna Lokalavdelning - Harevägen 6, 30570 Haverdal

Våra kommuner

Borlänge

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila oss så får du mer information om vår verksamhet

Följ STF Färdledarna Lokalavdelning

Facebook

Stadgar

Stadgar STF Färdledarna

 • §1 Namn och verksamhetsområde
 • STF Färdledarna som bildats enligt § 3 i STF stadgar (från att ha varit STFs Färdledarklubb 1949-2013), verkar som en lokalavdelning inom följande upptagningsområde: Sverige.
 • §2 Föreningsform
 • Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Svenska Turistföreningen. Lokalavdelningen kan inom sig bilda sektioner.
 • §3 Ändamål och uppgifter
 • Inom ramen för STFs mål ska lokalavdelningen få fler att upptäcka Sverige genom att vara delaktig i att erbjuda natur- och kulturupplevelser. Lokalavdelningen ska vara en samlingspunkt för färdledare inom STF genom att:

– tillvarata och driva färdledarfrågor

– ge medlemmarna tillfälle till samvaro och utbyte av erfarenheter

– ha kontakter med arrangemangsansvariga inom STF

– informera om och bevaka frågor inom ramen för STFs riktlinjer inom turism, friluftsliv, natur och kultur

– informera om STF och dess aktiviteter

 • §4 Verksamhetsår och revision
 • Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Revisorernas granskning av verksamheten ska vara slutförd senast tre veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse delges styrelsen senast två veckor före årsmötet.
 • §5 Medlem
 • Som medlem i lokalavdelningen kan av styrelsen antas den som är färdledare, fjälledare/guide, eller liknande åt STF eller dess lokalavdelningar, genomgått färdledarkurser eller certifieringsutbildning för fjälledare eller liknande, eller har motsvarande kunskaper och erfarenheter eller är under sådan utbildning. För att bli medlem krävs medlemskap i Svenska Turistföreningen.

Hedersmedlem i STF Färdledarna kan utses av årsmötet, efter framställning från styrelsen, för framstående person som främjat STF Färdledarnas syften. Dennes medlemsavgift svarar lokalavdelningen för.

 • §6 Beslutanderätt
 • Rätt att fatta beslut har lokalavdelningens årsmöte, extra årsmöte samt avdelningens styrelse.
 • §7 Styrelsen
 • Styrelsen ansvarar för lokalavdelningens medlemslista, ekonomi, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Lokalavdelningens styrelse består av minst tre personer. Följande befattningar måste ingå: ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande och kassör ska vid valtillfället vara minst 18 år. Ordföranden får inte inneha andra poster i styrelsen. Vid behov kan även en vice ordförande och andra funktionärer utses. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i lokalavdelningen.
 • §8 Revisorer
 • För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och vid valtillfället är minst 18 år. Revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen.
 • §9 Valberedning
 • För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja tre valberedare, varav en sammankallande. Valbar är lokalavdelnings medlem som inte är styrelseledamot.
 • §10 Ordinarie årsmöte
 • Ordinarie årsmöte ska hållas senast den sista februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg på lokalavdelningens hemsida eller med utskick i brev eller e-post eller på annat sätt som årsmötet beslutar. Handlingar ska finnas tillgängliga senast sju dagar före årsmötet. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av mötets ordförande
 • Val av mötets sekreterare
 • Fastställande av dagordning
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning)
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Föredragning av årets verksamhetsplan
 • Föredragning om årets budget
 • Fastställande av medlemsavgift till lokalavdelningen
 • Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar (motioner)
 • Beslut om antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen samt mandatperiod
 • Val av ordförande
 • Val av övrig styrelse och eventuella ersättare
 • Val av revisorer
 • Val av valberedare och sammankallande
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
 • §11 Extra årsmöte
 • Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan också den som krävt det sköta kallelsen. För att det extra årsmötet ska vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 • §12 Firmateckning
 • Lokalavdelningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person inom styrelsen utses att teckna lokalavdelningens firma.
 • §13 Rösträtt och yttranderätt
 • Vid årsmöte och extra årsmöte har varje STF-medlem som tillhör lokalavdelningen en röst om medlemsavgift till Svenska Turistföreningen och medlemsavgift i lokalavdelningen för innevarande år betalats.

Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.

 • §14 Röstetal
 • Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har sittande ordförande avgörande röst. Vid personval avgör lotten.

 • §15 Stadgeändring
 • Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.

Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av lokalavdelningens stadgar ska godkännas av Svenska Turistföreningens styrelse.

 • §16 Upplösning
 • Förslag om lokalavdelningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Upplösning kan ske efter beslut av två på varandra följande årsmöten. Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst tolv medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vi särskilda skäl kan STFs styrelse upplösa en lokalavdelning.

Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter ska lokalavdelningens tillgångar tillfalla Svenska Turistföreningen.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.