STF Falköping Tidaholm Lokalavdelning

Kontaktperson

Johan Stenermark

Telefon: 0705785345

stf.falkoping-tidaholm@la.stfturist.se

Postadress

STF Falköping Tidaholm Lokalavdelning - NOLGÅRDSGATAN 35,, 52130 Falköping

Våra kommuner

Falköping, Tidaholm

Anslut dig till vår lokalavdelning

Mejla ossså får du mer information om vår verksamhet

Stadgar

Stadgar för STF Falköping Tidaholm

 • .1

Namn och verksamhetsområde
Lokalavdelningen som bildats enligt §3 i STF:s stadgar, verkar inom Falköpings och Tidaholms kommuner. Avdelningens namn är STF Falköping Tidaholm

 • .2

Ändamål och uppgifter
Lokalavdelningens uppgift är att:

–         Sprida kunskap om den egna bygden

–         Ordna aktiv fritid för STF:s medlemmar året runt med inriktning på natur, kultur och friluftsliv.

–         Tillvarata frilufts- miljö kultur och naturvårds intressen enligt STF:s handlinsprogram företräda STF lokalt

–         Verka för samarbete mellan lokal STF intressen

–         Sprida kunskap om STF, värva medlemmar och bedriva medlems vård lokalt

 • .3

Tillhörighet
Medlem i STF blir medlem i lokalavdelningen genom anmälan till denna. Medlemskapet i lokalavdelningen upphör om medlemmen inte erlägger medlemsavgiften till STF eller anmäler utträde ur lokalavdelningen.

 • .4

Beslutande organ
Lokalavdelningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

 • .5

Årsmöte
Årsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ.
Årsmöte hålls senast den sista februari varje år.
Kallelse till årsmöte ska ske via e-post. Annons i lokalpressen eller
Skriftligen via brev till lokalavdelningens medlemmar senast tre veckor
Innan årsmötet äger rum.

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma.

 1. val av ordförande för mötet
 2. styrelsens anmälan av sekreterare för mötet
 3. val av justerare/rösträknare att jämte mötesordföranden Justera protokollet
 4. fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 5. fastställande av dagordning
 6. behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. behandling av ekonomiska förvaltning under föregående år med:

revisorernas berättelse

fastställande av resultat och balansräkning

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8               beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

9               beslut i ärenden som väckts genom motion

10               information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år

11                  beslut om antal ledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen

12                  val på ett år av ordförande

13                  val på två år av halva antalet övriga styrelse ledamöter

14                  val på ett år av eventuella suppleanter med angiven turordning

15                  val på ett år av två revisorer samt revisors suppleanter

16                  val av valberedning och sammankallande i denna

Medlen av lokalavdelningen har rätt att närvara vid årsmötet.

Årsmötet är, efter kallelse i vederbörlig ordning,

Beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid beslut i allmänhet sker omröstning öppet . Vid val förrättas omröstning om så begärs. Vid lika röstetal avgör lotten.

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar ( tillexempel motioner med styrelsens yttranden, valberedningens förslag), som sak behandlas på årsmötet,  ska finnas tillgängliga på plats angiven i kallelsen senast sju dagar före årsmötet.

 • .6

Rösträtt
Vid årsmöte och extra möte har varje vuxen – och ungdomsmedlem av lokalavdelningen en röst

Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.

 • .7

Valbarhet
Valbar till styrelse är varje vuxen- och ungdomsmedlem av lokalavdelningen. Ordförande och kassör måste vid val tillfället vara minst 18 år.

 • .8

Motioner
Motioner rörande lokalavdelningens verksamhet ska  lämnas till styrelsen senast 31 december för att kunna behandlas på årsmötet.

Rätt att avge motion tillkommer alla röstberättigade medlemmar av lokalavdelningen.

 • .9

Valberedning
Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning bereds av en valberedning. Denna ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden är ett år . Ledamot av valberedningen bör ej väljas mer än tre år i följd.

Valbar som ledamot av valberedningen är varje vuxen- och ungdomsmedlem av lokalavdelningen som ej är styrelseledamot, revisor eller revisorssuppleant.

Medlem som vill lämna förslag till valberedningen, bör göra det senast den 31 december.

Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt på plats angiven i kallelsen senast sju dagar före årsmötet.

 • .10

Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte utlyses för visst ändamål av styrelsen när så erfordras,

När revisorerna påfordrar det eller när minst 10 % av de inom lokalavdelningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det.

Extra medlemsmöte ska äga rum senast två månader efter det att sådan begäran inkommit.

Kallelse till extra medlemsmöte ska ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

Vid extra medlemsmöte behandlas endast frågor som föranlett mötet och som upptagits på dagordningen.

 • .11

Styrelse- sammansättning,  kallelse, beslutsmässighet.
Styrelsen är lokalavdelningens beslutande organ mellan årsmöten och extra medlemsmöten. Styrelsen består av det antal ledamöter som årsmötet beslutar. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller när majoriteten av styrelseledamöterna skriftligen begär det.

Eventuella suppleanter äger närvaro- och yttrande vid styrelsens sammanträden och ska kallas till dessa.

Styrelse är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Endast vid sammanträdet närvarande ledamöter och för frånvarande ledamöter tjänstgörande suppleanter äger utöva rösträtt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Protokoll från styrelsemöte bör före nästa styrelsemöte tillställas samtliga ledamöter och suppleanter samt valberedning och revisorer.

 • 12

Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder lokalavdelningen vid verksamhet enligt §2.

Dessutom ska styrelsen:

–         verkställa beslut

–         ansvara för programverksamhet

–         hålla STF:s kansli informerat om vidtagna åtgärder eller inträffade förändringar inom lokalavdelningens verksamhet.

–         Upprätta verksamhets berättelse och snarast efter årsmötet (senast under första veckan i mars) till STF:s kansli insända denna med resultat och balansräkning och årsmötesprotokoll samt rapportera valda funktionärer.

–         Bestämma tid och plats för möten inom lokalavdelningen samt utfärda kallelse till dessa.

–         Upprätta verksamhetsplan och budget.

–         Handha kassa och protokoll

–         Stimulera till bildande av erforderliga grupper

–         Fungera som remissorgan för STF

 • .13

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med styrelseledamot eller annars på sätt som styrelsen beslutar.

 • .14

Räkenskapsår och revision
Räkenskapsår är lika med kalenderår.

Revisorernas granskning av verksamheten sak vara slutförd senast tre veckor före årsmötet.

 • .15

Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av STF:s riksstämma.

För en viss lokalavdelning kan stadgarna ändras även genom beslut av avdelningen på årsmöte eller allmänt medlemsmöte med godkännande av STF:s styrelse.

 • .16

Upplösning, uppdelning och sammanslagning av avdelningar
För upplösning av lokalavdelningen fordras beslut med två tredjedels majoritet vid ett årsmöte eller extra årsmöte.

Vid upplösning tillfaller avdelningens tillgångar STF. Vid uppdelning av avdelningen beslutar avdelningen om hur tillgångarna ska fördelas mellan de nya avdelningarna. Vid sammanslagning av avdelningar övergår tillgångarna till den nya avdelningen.

Om det finns särskilda skäl kan lokalavdelning upplösa (eller dess område eller namn ändras) genom beslut av STF:s styrelse.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.