STF Botvid Lokalavdelning

Kontaktperson

Leif Larsson

Telefon: 073-7812466

stfbotvid@stfturist.se

Postadress

STF Botvid Lokalavdelning - Viltstigen 39, 14752 Tumba

Våra kommuner

Botkyrka, Salem

Anslut dig till vår lokalavdelning

Maila ossså får du mer information om vår verksamhet

Stadgar

Stadgar för lokalavdelning antagna vid Riksstämman 2012. 1(5)
Senast reviderade vid STF Botvids årsmöte 2019.

§ 1 Namn och verksamhetsområde

STF Botvid av Svenska Turistföreningen, som bildats enligt § 3 i Svenska Turistföreningens (STF) stadgar, verkar inom kommunerna Botkyrka och Salem.

Lokalavdelningens styrelse har sitt säte i Botkyrka kommun.

§ 2 Föreningsform
Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till STF.
Lokalavdelningen kan inom sig bilda sektioner.

§ 3 Ändamål
Inom ramen för STFs mål, få fler att upptäcka Sverige och den lokala bygden
– sprida kunskap om den egna bygden
– ordna aktiv fritid för medlemmar året runt med inriktning på natur, kultur och friluftsliv
– tillvarata frilufts-, miljö-, kultur- och naturvårdsintressen
– värva medlemmar och bedriva medlemsvård
– företräda STF och dess medlemmar lokalt
– sprida kunskap om STF

§ 4 Verksamhetsår och revision
Verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Revisorernas granskning av verksamheten skall vara slutförd senast tre (3) veckor före årsmötet.
Revisorernas berättelse delges styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet.

§ 5 Medlem
Som medlem i lokalavdelningen antas den som är medlem i STF och ansöker om medlemskap.

§ 6 Beslutanderätt
Rätt att fatta beslut har lokalavdelningens årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen.

§ 7 Styrelse – sammansättning, kallelse, beslutsmässighet 2(5)
Styrelsen är lokalavdelningens beslutande organ mellan årsmöten och extra möten. Styrelsen består av det udda antal ledamöter som årsmötet beslutar. Årsmötet väljer ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör. Ordförande får inte inneha andra poster i styrelsen. Valbar är medlem som vid valtillfället är minst 18 år.

Styrelsen sammanträder på kallelse från lokalavdelningens ordförande eller när majoriteten av styrelseledamöterna skriftligen begär det.

Ersättare äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden och ska kallas till dessa.
Styrelsen är beslutmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Ersättare inträder när styrelsen inte är beslutmässig.
Endast vid sammanträdet närvarande ledamöter äger utöva rösträtt.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Protokoll från styrelsemöte bör före nästa styrelsemöte tillställas samtliga ledamöter och ersättare samt valberedning och revisorer.

§ 8 Revisorer
För granskning av lokalavdelningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en (1) eller två (2) revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och är vid valtillfället minst 18 år.
Revisorer behöver inte vara medlemmar i lokalavdelningen

§ 9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en (1) eller flera valberedare. Valbar är lokalavdelningsmedlem som inte sitter i styrelsen och är vid valtillfället minst 18 år.

§ 10 Motioner
Motioner rörande lokalavdelningens verksamhet ska inlämnas till lokalavdelningens styrelsen senast den 15 januari för att kunna behandlas på årsmötet. Rätt att avge motion tillkommer alla röstberättigade medlemmar som tillhör lokalavdelningen.

§ 11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast den sista februari varje år.
Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg på hemsidan eller på annat sätt som årsmötet beslutar. Handlingarn skall finnas tillgängliga senast sju (7) dagar före årsmötet.

Årsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ. 3(5)

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1 mötets öppnande
2 mötets behöriga utlysande
3 val av mötes ordförande
4 val av mötets sekreterare
5 fastställande av dagordningen
6 val av två justerare tillika rösträknare
7 styrelsens verksamhetsberättelse
8 styrelsens ekonomiska berättelse
9 revisorernas berättelse
10 fastställande av resultat och balansräkning
11 beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12 fastställande av eventuell medlemsavgift till lokalavdelningen
13 beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
14 beslut i ärenden som väckts genom motion
15 föredragning av årets verksamhetsplan
16 föredragning av årets budget
17 beslut om antal ledamöter i styrelsen
18 val på ett år av ordförande
19 val på ett år av övriga styrelseledamöter
20 val på ett år av ersättare med angiven turordning
21 val på ett år två revisorer
22 val av valberedning och sammankallande i denna
23 val av ombud till samarbetsorganisation i den mån sådant val ska ske
24 övriga frågor
25 mötet avslutas

Medlem i STF, som tillhör lokalavdelningen, har rätt att närvara vid årsmötet.
Årsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som, efter kallelse i vederbörlig ordning, är närvarande på årsmötet.

§ 12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill eller revisorer eller minst hälften av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte senast en månad (30 dagar) efter att sådan begäran inkommit. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan också den som kräver det sköta kallelsen. För att ett extra årsmöte ska vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två (2) veckor förväg.
Vid extra möte behandlas endast frågor som föranlett mötet och som upptagits på dagordningen

§ 13 Rösträtt 4(5)
Vid årsmöte och extra möte har varje medlem som tillhör lokalavdelningen en röst om medlemsavgift till STF för innevarande kalenderår erlagts.

Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och valberedning.

§ 14 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmötet eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med en rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har sittande ordförande avgörande röst. Vid personval avgör lotten.

§ 15 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder lokalavdelningens verksamhet enligt § 3.
Dessutom ska styrelsen:
– verkställa beslut som fattats av årsmöte
– upprätta verksamhetsplan och budget
– bestämma tid och plats för möten inom lokalavdelningen samt utfärda kallelse
till dessa
– föra protokoll från styrelsemötena
– ansvara för programverksamheten
– handha lokalavdelningens ekonomi, bidragsansökningar
– stimulera till bildande av erforderliga arbetsgrupper
– förbereda ärenden som ska behandlas inom lokalavdelningen eller överlämnas
till STF:s styrelse
– hålla STF centralt informerad om vidtagna åtgärder eller inträffade förändringar
inom lokalavdelningens verksamhet
– fungera som remissorgan för STF
– ansvara för årsmöteshandlingar; såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse,
årsmötesprotokoll och förteckning på förtroendevalda, som snarast efter årsmötet skall rapporteras in till STF centralt

§ 16 Firmateckning
Lokalavdelningen tecknas av ordföranden och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan styrelseledamot utses att teckna lokalavdelningen.

§ 17 Stadgeändring 5(5)
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmötet. För att vara giltiga måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.
Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av lokalavdelningens stadgar skall godkännas av STF.

§ 18 Upplösning ( uppdelning och sammanslagning av lokalavdelningar)
Förslag om lokalavdelningens upplösning får endas framläggas på årsmötet.
Att upplösningen ska behandlas måste framgå av kallelsen. Lokalavdelningen kan inte upplösas så länge minst tolv (12) medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid särskilda skäl kan STF:s styrelse upplösa lokalavdelningen.

Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter ska lokalavdelningens tillgångar tillfalla STF.

Stäng

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.