Så här jobbar STF med insamling

Du som gåvogivare ska känna dig trygg när du ger en gåva till STF. Detta är vår insamlingspolicy.

God etik

STFs insamlingsprojektet skall grundas på god etik och moral. STF skall alltid vara öppna, ärliga och transparenta. Alla gåvor är frivilliga och skall ske på givarens villkor. STF utgår från principerna för 90-konto. Vi styr insamlingsaktiviteten utifrån principerna att:

Metod – hur STF samlar in pengar

Grundläggande för vårt insamlingsarbete är att det skall ske med respekt för den enskilda givaren. Vi vänder oss till såväl privatpersoner (medlemmar och icke medlemmar) som företag för våra insamlingsaktiviteter. För större gåvor och etablerade samarbeten med företag följer vi riktlinjer för företagssamarbeten, vilken inkluderar regler för vilka typer av företag som STF kan ta emot stöd ifrån och samarbeta med. Vi bedriver främst insamlingsaktiviteter i form av kommunikationskampanjer i våra egna mediekanaler.

Allmän gåva

Allmänna gåvor sätts in på ett allmänt gåvokonto [Bg 5313-0225]. Medlen används för att förverkliga STFs riktlinjer för turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor. Förutsatt att insamlingen inte avser ett specifikt ändamål tar STF i undantagsfall emot villkorade gåvor.

Överinsamling

Om insamlade medel för ett specifikt ändamål överstiger insamlingstaket tillfaller överskottet föreningen och kommer då behandlas likt allmänna gåvor.

Nekande av gåva

STF har möjlighet att neka till gåva vid stark misstanke om att gåvogivares verksamhet står i strid med föreningens riktlinjer, värderingar samt om det finns misstanke att gåvans ursprung är förenad med olämplighet. Andra skäl att neka gåva kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser på grund av att gåvan ges från politiska partier eller religiösa organisationer vars uppsåt är att marknadsföra partipolitiska eller religiösa åsikter, gåvor från företag och organisationer som bryter mot gängse riktlinjer enligt Diskrimineringsombudsmannen eller gåvor från branscher inom porr-, tobaks- och vapenindustrin. STF kan även tacka nej till gåva om den är förenad med specifika villkor, som STF inte kan uppfylla eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig.

Återrapportering

STF informerar regelbundet om aktuella insamlingsprojektet på STFs hemsida och eller på upprättad kampanjsida. Givare som ger enstaka gåva/gåvor får återrapportering en tid efter sitt givande. I de fall då kostnaden uppskattas bli stor i relation till gåvan sker ingen återrapportering.

Redovisning av intäkter och kostnader

Intäkts- och kostnadsbilden knutet till en specifik insamlingsaktivitet redovisas på vardera kampanjsidan. STF redovisar givarintäkter i årsredovisningen som finns att ladda ner som PDF.

Givarens medgivande

Gåvogivaren ger i och med sin gåva STF rätt att kommunicera med denna efter det att gåvan lämnats.

Hantering av personuppgifter

Läs här hur vi hanterar dina personuppgifter.

För frågor om insamling och gåvor kontakta medlemsservice@stfturist.se.

Det kan vara svårt att skiljas från en trogen följeslagare...

Men för att du inte skall gå miste om funktioner på vår webbplats rekommenderar vi att du byter till en av följande webbläsare och aktiverar automatiska uppdateringar.